Zhodnocení stavu a potřeb v oblasti školské prevence rizikového chování během druhé vlny epidemie Covid-19

28. leden 2021
Prevence rizikového chování
Autor/ka článku: Šárka Kostková
Zhodnocení stavu a potřeb v oblasti školské prevence rizikového chování během druhé vlny epidemie Covid-19

Klinika adiktologie, 1. LF UK a VFN v Praze, ve spolupráci s Odbornou společností proprevenci rizikového chování, z.s. (OSPRCH), Katedrou psychologie PEDF UK zrealizovali níže uvedenou studii zhodnocení stavu a potřeb v oblasti prevence rizikového chování.

Období distanční výuky představovalo pro školu, děti i rodiče specifickou situací, která byla zcela odlišná od běžného stavu, ale také od první vlny epidemie z jara 2020, na kterou se školy neměly možnost připravit.

V listopadu 2020 bylo provedeno rychlé dotazníkové šetření s cílem zmapovat aktuální stav v oblasti všech hlavních typů rizikového chování a duševního zdraví u dětí během aktuální epidemiologické situace (2. vlna covid-19). Konkrétně byla zjišťována míru a závažnost rizikových typů chování u dětí, dále připravenost, možnosti a potřeby základních a středních škol v období distanční výuky, které jsou potřebné pro poskytování preventivních intervencí.

Studie vycházela z předpokladu, že chystaná podpůrná opatření v oblasti prevence mohou být dobře zacílena tehdy, pokud vychází z reálných možností a potřeb škol a školních metodiků prevence.

Pro sběr dat byl využit online Systém evidence preventivních aktivit (SEPA). SEPA je pracovním prostředím, které poskytuje technickou infrastrukturu potřebnou pro zadávání a evidenci informací o realizovaných preventivních aktivitách školy.

Rychlé dotazníkové šetření mapující výhradně podzimní období realizace distanční výuky bylo zaměřeno na všechny základní a střední školy v České republice.

Nástroj měl celkem 28 otázek a měl čtyři části:

  • připravenost komunikační infrastruktury pro distanční (online) prevenci;
  • motivace škol pro distanční prevenci a vnímané priority prevence v době distanční výuky;
  • současný stav realizace distanční prevence
  • vnímané potřeby škol pro distanční prevenci.

Poděkování patří všem školním metodikům prevence a vedení škol za účast ve studii, metodikům prevence z PPP a krajským školským koordinátorům prevence za podporu studie a efektivní komunikaci o studii do škol, dále RVKPP Úřadu vlády ČR, zástupcům resortů MŠMT, MV, MZ, dále Policii ČR a dalším kolegům za podporu během příprav a realizace studie.