Rizikové chování dospívajících

9. červenec 2015
Prevence rizikového chování
Autor/ka článku: Věra Hartigová
Rizikové chování dospívajících

Dospívání je obdobím radikálních změn v organizmu a i v osobnosti člověka a většina z nás se s tímto náročným obdobím vyrovnává v rámci normálních měřítek.

V posledních desetiletích ale stále větší část dospívajících přijímají rizikový způsob života, což může ovlivňovat nejen prospěch a zdraví, ale také celý další život mladých lidí. Riskování, zkoušení a experimentování do jisté míry patří do dospívání, problém ale začíná ve chvíli, kdy je hranice překročena jednorázově nebo opakovaně, příp. kdy vznikají závislosti. V počátcích se vše léčí a řeší mnohem lépe a rychleji.  Pokud někdo z našeho okolí prochází těžkým obdobím, dejme mu podporu a zkusme co nejdříve vyhledat pomoc odborníků, jsou na to připraveni.

Šikana, kybe​ršikana

Je chování, které se snaží jakýmkoliv způsobem ohrozit, zastrašit, ublížit jedinci nebo skupině. Je založená na nepoměru sil, kdy se oběť nemůže nebo neumí bránit. Nevyhýbá se jakémukoliv prostředí, děje se skrytě a mnohdy sama oběť lže ze strachu z odplaty. Jedná se o cílené a opakované slovní nebo fyzické útoky, které jsou promyšlené a vědomé ze strany agresora. Jedná se například o bití, vydírání, poškozování věcí nebo oblečení, loupeže, nadávky, vyhrožování, ponižování, vydírání, záměrné přehlížení člověka, zneužívání i sexuální obtěžování. Závažnost těchto činů jsou převážně v dlouhodobosti, často má oběť celoživotní psychické následky. Může mít problém navázat dlouhodobý vztah, těžce důvěřuje lidem, nepřijímá se, má nízké sebevědomí, nevysvětlitelné úzkosti apod.. Kyberšikana je například: urážení a zastrašování pomocí mobilního telefonu, neustálé volání a prozvánění vašeho tel. čísla, focení a filmování v různých situacích a následné zveřejňování na sociálních sítí, jakékoliv obtěžování přes webkameru a sociální sítě, falešné profily nebo zakládání profilů proti někomu. Rodiče mají často pocit, že jsou jejich děti v bezpečí doma, ale to může číhat právě ve vašem počítači. Proto mějte otevřenou komunikaci, aby se dítě nebálo svěřit v případě, když bude obtěžováno. Nebojte se obrátit v takovém případě na Policii České republiky.

Rasismus, xenofobie, antisemitismus, extremismus, homofobie

Je vědomé konání ve prospěch politických, náboženských nebo etnických hnutí a ideologií a směřují proti státu, národu, běžných norem, svobodě člověka.  Jedná se o postoje, formy podpory a o chování, které poškozuje a hodnotí národnostní menšiny nebo cokoliv co je jiné a cizí. Extremistické formy dělíme na pravicové /odmítá rovnost lidí/, levicové /absolutizuje rovnost lidí ale na úkor svobody a individualitu/, etnicko-regionální /potlačování svobody národnostních menšin nebo místních obyvatel/ a environmentální /na úkor lidských potřeb a svobody je nadřazována příroda/.  Rizikové chování mládeže se projevuje verbálním nebo fyzickým napadáním spolužáků, učitelů a okolí v rámci skupin nebo individuálně, zpochybňováním údajů např. ve výuce ve škole, snažení se získat dalších stoupenců pro svou ideologii.

Závislost na návykových ​látkách

V souvislosti se zneužíváním drog rozlišujeme: experimentální užívání drog /člověk užije drogu maximálně 2x nebo 3x v životě/, rekreační /příležitostné kdy by nemělo závažně zasahovat do zdraví a ostatních částí života/, problémové užívání /pravidelné a dlouhodobé kdy zasahuje do sociální a ekonomické oblasti a způsobuje závažné zdravotní potíže/. Závislé užívání drog bývá nepřetržité a pravidelné, určuje životní styl a působí vážné poškození somatické, psychologické a sociální. Nejčastěji užívané drogy jsou alkohol a marihuana, dále pak nikotin, amfetamin a extáze. Mezi příznaky, kterých si můžeme u závislého všimnout jsou lhaní, tajnosti, nadměrná únava, výkyvy nálad, hubnutí, nechutenství, začervenání kolem nosu, zúžení nebo rozšíření zornic, agresivita, úpadek vzhledu, zanedbávání péče o sebe, jakoby celková změna osobnosti, samotářství, změna kamarádů nebo zájmů, utrácení hodně peněz, ztrácení věcí z bytu, krádeže doma i ve škole.

Promiskuita

Předčasné zahájení sexuálního života je také negativní jev ohrožující vývoj dospívajících a soudržnost budoucích  rodin. Mezi největší rizika patří nechtěná těhotenství, jejich umělé ukončení potratem a pohlavně přenosné nemoci včetně infikování virem HIV. Sexualita je krásná oblast, která se dostatečně nerozvine, pokud ji nenecháme vyzrát. Potom místo zdroje radosti a partnerského naplnění se může stát příčinou trápení. Předčasné těhotenství klade velkou náročnost na zdraví a psychiku nejen matky, ale také celé rodiny. Potrat je násilným chirurgickým zákrokem, je spojen s riziky zvláště u žen, které ještě nerodily. Velmi často dochází k nepříznivému ovlivnění psychiky nejen matky, ale také otce. V boji s AIDS Světová zdravotnická organizace WHO vyhlásila: „Jen sexuální abstinence a vzájemná doživotní věrnost neinfikovaných partnerů zcela vylučují riziko infekce.“ což můžeme doporučit i pro přenos jiných pohlavních nemocí. Tím, že pohlavní nemoci jsou často ze začátku bezpříznakové, dochází u promiskuitní mládeže k rychlejšímu šíření.

Pornogr​afie

Vydává zkreslený obraz o sexuálním životě a potřeb lidí. Člověk se stává pouhou věcí k použití, loutkou. Pornografie je přístupná mládeži díky internetu prakticky kdykoliv a kdekoliv. Proto je dobré mluvit s mladými lidmi o zmiňované zkreslenosti a možnosti závislosti. Závislí lidé věnují sledování pornografie hodně času, odřezává je od normálních vztahů a hledají stále více zvrácenější scény a od reálného života stále vzdálenější. Závislost na pornografii je jednou z velmi častých témat při poruchách intimního života v partnerství. Také nezapomeňme zmínit, že sex s násilím nebo zneužívání dětí k pornografické tvorbě je závažným trestným činem. Lidské tělo je krásné a tajemné, zaslouží si patřičnou úctu a respekt…

Mezi rizikové chování mimo jiné patří ještě například agrese, záškoláctví, vandalismus, netoling /závislost na virtuálních drogách – internetových hrách nebo sítích, telefonech, televizi/, gambling /závislost na hazardních hrách/, rizikové sporty /přepětí sil, závažné úrazy/, poruchy příjmu potravy, vstup do různých sekt apod.


Co ovlivňuje naši mládež natolik, že někteří z nich dokáží obdobím dospívání „projít“ a rizikově se nechovat? V této souvislosti se mluví o  rodinách, kde rodiče sami o sobě nejsou rizikovými jedinci, věnují dětem pozornost a dostatek času, mezi otcem a matkou je zdravý vztah, žijí v nadějeplném prostředí. Také dostatek zájmů a sociálních vazeb, dobré vzory silných osobností jsou předpoklady, že mladý člověk zvládne své dospívání bez větších „karambolů“.

Každý z nás má možnost přispět svou trochou k lepší budoucnosti. Třeba tím, že budeme o rizikovém chování vědět, mluvit, případně podáme pomocnou ruku člověku, který se ocitl na hranici…