Monitoring výskytu rizikového chování ve školním roce 2022/2023

23. listopad 2023
Prevence rizikového chování
Autor/ka článku: Šárka Kostková
Monitoring výskytu rizikového chování ve školním roce 2022/2023

Systém evidence preventivních aktivit (SEPA), který je podporován MŠMT ČR, celorepublikově systémově zajišťuje evidenci realizovaných aktivit v oblasti prevence. Monitoring výskytu rizikového chování u dětí a mládeže Zlínského kraje probíhal na základě vyhodnocení údajů uvedených v SEPě s návratností 75,0 %.

Pro školní rok 2022 – 2023 ze získaných dat vyplynulo, že hlavními problémy škol Zlínského kraje v oblasti projevů rizikového chování u dětí a mládeže byly:

 • Špatné vztahy mezi žáky (počet případů) 24,3 %
 • Užívání tabáku (výskyt u počtu žáků) 21,6 %
 • Záškoláctví (výskyt u počtu žáků) 7,2 %
 • Vyloučení určitých jedinců z kolektivu, ostrakizace 6,1 %

Ze získaných dat dále vyplynulo:

 • SEPA vyplnilo: 260 škol, 246 uzavřelo (94,6 %); návratnost 75,0 % (při celkovém počtu škol 328)
 • Písemně zpracován MPP: 89,6 %
 • Prevent. program školy zpracován převážně: na základě sledování výskytu RCH (91,92 %), na základě diskuse s vedením školy a učitelským sborem (90,77 %);
 • Jací další specialisté, mimo školního metodika prevence, působí přímo na vaší škole: výchovný poradce (87,69 %); asistent pedagoga (74,62 %)
 • Počet tř. hodin v měsíci: 1 hodina (32,69 %); 2 hodin (31,15 %)
 • Témata tř. hodin: práce s pravidly (84,23 %); práce se vztahy (81,92 %);
 • Počet let ve funkci ŠMP: 10+ let (43,08 %); 4 – 5 let (14,23 %)
 • Ukončeno spec. stud.: má (51,15 %); aktuálně studuje (5,77 %)
 • Finanč. ohodnocení ŠMP: dle ZP (54,62 %); ne (19,62 %)
 • Ve kterých oblastech PPRCH máte zájem se dále vzdělávat: prevence duševních onemocnění (61,54 %); prevence kyberšikany (60,38 %)
 • Máte jako školní metodik prevence externí odbornou supervizi: ne, ale mám o ni zájem (46,92 %); ne a nemám o ni zájem (45,0 %)
 • Nejvíce času v roli ŠMP věnujete: Osobní participace na realizaci preventivních aktivit školy (3,57 hod./měsíc)
 • Nejméně: Účast na pracovních seminářích kraje, obce, PPP atd., setkávání se za účelem metodického vedení ze strany pedagogicko-psychologické poradny (1,67 hodin/měsíc)
 • Rozsah spec. prevence školy dle ŠVP – prevence šikany a projevů agrese (5821); prevence RCH v dopravě (4420)
 • Hlavní formy práce v programu: přednáška, prezentace informací (24,5 %); interaktivní skupinová diskuse (19,45 %)
 • Úroveň programu v preventivních aktivitách: všeobecná prevence (88,68 %), selektivní (6,06 %), indikovaná (0,97 %)
 • Typ poskytovatele programu: nestátní organizace (26,48 %); jiný typ subjektu (12,69 %); šk. zařízení – poradna, SVP, SPC (10,31 %)
 • Nejčastější zaměření programů: šikana a projevy agrese (15,59 %); prevence kyberšikany (9,29 %); prevence kriminálního jednání (8,62 %)
 • Výskyt RCH v počtech: viz graf
 • Vyhodnocení: stanovené cíle se spíše podařilo naplnit (69,23 %); stanovené cíle se podařilo zcela naplnit (16,54 %)

Okres Zlín: SEPA vyplnilo: 78 škol, 75 uzavřelo
Okres Kroměříž: SEPA vyplnilo: 57 škol, 55 uzavřelo
Okres Uherské Hradiště: SEPA vyplnilo: 65 škol, 58 uzavřelo
Okres Vsetín + Val. Meziříčí: SEPA vyplnilo: 60 škol, 58 uzavřelo

Programy primární prevence rizikového chování jsou založeny na analýze současné situace rizikového chování dětí a mládeže, identifikovaných problémech, potřebách a prioritách, tedy na vědecky ověřených faktech a datech, nikoli na předpokladech a domněnkách. V zájmu uplatňování a zavádění ověřených programů je podporován sběr dat, hodnocení kvality, výzkum a zavádění jeho poznatků do praxe.

V rámci realistického přístupu k primární prevenci jsou opatření důsledně monitorována, vyhodnocována jejich účinnost a případně jsou modifikovány realizované aktivity v souvislosti s vývojem trendů rizikového chování a vědeckých poznatků o jejich řešení. Cíle jsou realistické (tj. dosažitelné) a měřitelné (tj. hodnotitelné).