Šablony II pro střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy

22. březen 2019
Autor/ka článku: Radovan Výsmek
Šablony II pro střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 12. prosince 2018  výzvy č. 02_18_065 a 02_18_66 Šablony pro SŠ a VOŠ II v prioritní ose 3. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 29. listopadu 2019 ve 14:00 hod.

Cílem výzvy je podpořit střední školy, vyšší odborné školy a školská výchovná a ubytovací zařízení (domovy mládeže a internáty) formou projektů zjednodušeného vykazování.
Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským výchovným a ubytovacím zařízením při společném vzdělávání žáků a studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, kariérové poradenství žáků, projektové dny a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.
Tato výzva (č. 02_18_065) je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky mimo území hl. m. Prahy.

Oprávnění žadatelé

 • Střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jednoho žáka/studenta a které vytvářejí vlastní plány aktivit (PA) nebo školní akční plány (ŠAP).
 • Školská výchovná a ubytovací zařízení – domovy mládeže a internáty (tj. právnická osoba vykonávající činnost školského zařízení, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka/studenta.

Cílová skupina

 • veřejnost
 • děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření
 • děti a žáci v internátech
 • pedagogičtí pracovníci středních škol a konzervatoří včetně vedoucích pedagogických pracovníků
 • pedagogičtí pracovníci výchovných a ubytovacích zařízení – domovů mládeže a internátů
 • pedagogičtí pracovníci vyšších odborných škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků
 • rodiče žáků
 • studenti vyšších odborných škol
 • žáci a studenti v domovech mládeže
 • žáci středních škol a konzervatoří

Jak a kdy si zažádat?

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 12. 12. 2018 do vyčerpání alokace, nejpozději však do 29. 11. 2019 do 14:00 hod.

Upozorňujeme, že došlo k výměně kalkulačky indikátorů výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II. V kalkulačce byla opravena technická chyba mající vliv na správný výpočet specifických cílů. Jedná se o důležitou opravu a žádáme proto oprávněné žadatele, aby nadále využívali již pouze novou verzi kalkulačky s označením verze 3 (číslo verze je uvedeno v názvu souboru a také jako první text na úvodní straně kalkulačky).

Na již zaregistrované žádosti o podporu, na které má změna vliv, bude zaslána interní depeše s dalším postupem. V kalkulačce byla zjištěna chyba u aktivity 2.III/5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ, která byla chybně navázaná na SC 2 místo SC 5  a počítala tedy chybně rozpady specifických cílů. Všechny žádosti budou muset dokládat novou verzi kalkulačky (označena jako verze 3) v názvu i na prvním listu kalkulačky. Zatím je málo podaných žádostí (celkem 12 těch, kterých se chyba dotkne, budeme je informovat interní depeší s žádostí o opravu čísel u SC). Budoucí žádosti se zaslanou starou verzí kalkulačky budou vraceny k opravě.

Kalkulačka je k dispozici na webu MŠMT sekci Dokumenty u výzvy č. 02_18_065 a č. 02_18_066.

Kompletní výzva je zveřejněna na webu MŠMT.