Zůstane mi po maturitě status studenta?

26. červenec 2021
Pro absolventy
Autor článku: Zuzana Večerková
Zůstane mi po maturitě status studenta?

Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, úlevy na daních, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede článek z portálu www.kampomaturite.cz. Podívejte se na shrnutí.

Do kdy jsem studentem po maturitní zkoušce?

Po maturitě jste z pohledu hrazení pojištění a dalších úlev považováni za studenta až do konce letních prázdnin, ale jen v případě, že celý měsíc nepracujete (s výdělkem, který by zakládal účast na nemocenském pojištění) nebo nemáte nárok na podporu. Nastoupíte letos na VŠ? Pak omezení týkající se výdělku/podpory o prázdninách neplatí a navíc se za soustavnou přípravu považuje doba od skončení studia SŠ do dne, kdy se stanete studentem VŠ. Z pohledu školy a školského zákona přestáváte být studentem dnem následujícím po dni, kdy jste úspěšně vykonali maturitní zkoušku, pokud jste maturitu nebo její část nevykonali v řádném termínu, přestáváte být studentem školy 30. června.

Proč už podle školy nejsem studentem, i když mám ještě status studenta?

Je to dáno právě tím, že zákon o státní sociální podpoře a o zdravotním pojištění vychází z jiných termínů, než zákon o VŠ a školský zákon. Z pohledu SŠ jste studentem do dne úspěšného vykonání maturitní zkoušky v řádném termínu, v opačném případě do 30. 6. Z pohledu VŠ jste studentem do dne vykonání státní zkoušky nebo její poslední části. Na VOŠ přestáváte být studentem den následující po úspěšném vykonání absolutoria. Pokud jste absolutorium nevykonali úspěšně v řádném termínu, byli jste vyloučeni ze zkoušky, neomluvili jste se nebo omluva nebyla uznána, u 3 letých vzdělávacích programů přestáváte být studentem 30. 6., u 3,5 letých programů 31. 1.

Co když ze zdravotních důvodů jdu na náhradní termín maturitní zkoušky?

Jestliže jdete ze zdravotních důvodů na náhradní termín maturitní zkoušky, jste považováni za studenta (z pohledu hrazení pojištění a dalších úlev) do dne vykonání zkoušky.

Co když neudělám maturitu a půjdu na opravný termín?

U opravného termínu máte status studenta do konce prázdnin. Opět se jedná o hrazení pojištění a další úlevy, z pohledu školy jste studentem jen do 30. 6.

Kombinované/dálkové studium

U studia na VŠ zákon formu studia neřeší až do doby ukončení studia, můžete mít tedy libovolnou výdělečnou činnost nebo dokonce pobírat podporu. U jiného než denního studia na VOŠ nebo SŠ o status můžete přijít – viz následující body.

Práce při studiu, studium při práci

Na VŠ si můžete přivydělat bez omezení bez ohledu na formu studia, omezení vás čekají až při ukončování studia. VOŠ a SŠ v jiné než denní formě studia jsou omezeny výší výdělku. Pokud výdělečná činnost zakládá účast na nemocenském pojištění, ztrácíte status studenta.

Evidence na ÚP a podpora v nezaměstnanosti

Na úřad práce se můžete evidovat i v době studia, i poté, co vám status skončí. Na podporu ovšem máte nárok jen v případě, pokud jste za poslední 2 roky alespoň 12 měsíců odváděli (nebo vám bylo odváděno) důchodové pojištění. U denního studia SŠ, VOŠ a libovolné formy studia VŠ můžete pobírat podporu a nemá to vliv na status studenta, u jiných forem na SŠ a VOŠ status ztrácíte.

Jak status neztratit, když to u přijímaček nevyjde

Status vám může zůstat v těchto případech:

 • Pomaturitní jazykové studium – musí jít o denní studium po celý školní rok, škola musí mít akreditaci a studium musíte zahájit do konce kalendářního roku po první vykonané maturitní zkoušce.
 • Studium SŠ nebo VOŠ – pozor na výdělečnou činnost a formu studia, jak píšeme v předchozích bodech.
 • Studium na jiné VŠ.

Jak je to s pomaturitním studiem jazyků?

Aby vám zůstal status studenta, musíte se do pomaturitního studia přihlásit do konce kalendářního roku po první vykonané maturitní zkoušce. Škola musí mít akreditaci MŠMT, ve skupině by nemělo být více než 18 studentů, musí jít o denní studium nejméně 20 45minutových vyučovacích hodin po celý školní rok. Na ukončování studia se vztahují stejné podmínky, jako po maturitní zkoušce (viz Do kdy jsem studentem po maturitní zkoušce?)

Mám v přípravném kurzu status studenta?

Pokud nejde o pomaturitní jazykové studium, jak píšeme v předchozím bodě, nebo kurz v kombinaci s tímto studiem, status studenta vám nezůstává.

 Vyhazov z VŠ

Často se nás ptáte, do kdy jste studentem v případě, že vás studium vysoké školy nebaví nebo neplníte studijní povinnosti. Tady vás ale musíme odkázat na studijní a zkušební řád dané školy – právě ten totiž tento termín určuje.

Co obnáší status studenta

Status studenta = studentské výhody.

Výhody získáváte jako student denního studia na SŠ a VOŠ libovolného bakalářského, magisterského nebo doktorského studia na VŠ. Za studium na SŠ se z hlediska zákona považuje také jednoleté denní studium jazyků, tzv. pomaturitní studium. U jiného než denního studia na SŠ a VOŠ status máte v případě, že nejste výdělečně činní nebo nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci.

 • Zdravotní pojištění: úhrada státem do dovršení 26. roku
 • Daňové výhody: sleva na dani z příjmu 4020 Kč do dovršení 26. roku, u doktorského prezenčního studia až do 28 let, sleva na dítě do 26. roku
 • Sociální dávky (přídavky aj.) do 26. roku věku
 • Slevy v dopravě, kultuře a podobně

Kdy status vzniká

Pokud je vám do 26 let, status vzniká (nebo se obnovuje) dnem zápisu do studia. Informaci o tom, kterých typů studia se to týká, najdete v předchozím odstavci.

pomaturitního studia musíte zahájit studium do konce kalendářního roku po první vykonané maturitní zkoušce či absolutoriu, musí jít o denní studium nejméně 20 45minutových vyučovacích hodin týdně po dobu celého školního roku, v kurzu musí být nejvýše 18 studentů a musí se jednat o akreditovanou instituci.

Kdy status zaniká

Zde raději upozorňujeme, že se náhled liší z pohledu školy a z pohledu zákona o státní sociální podpoře a o zdravotním pojištění (tj. hrazení zdravotního pojistného a úlevy plynoucí ze zákona o státní sociální podpoře).

Z pohledu školy:

 • Ukončení SŠ přestáváte být studentem den po úspěšném vykonání maturitní zkoušky v řádném termínu, pokud nevykonáte zkoušku nebo její část v řádném termínu, přestáváte být studentem 30. června.
 • Ukončení VOŠ přestáváte být studentem den následující po úspěšném vykonání absolutoria. Pokud jste absolutorium nevykonali úspěšně v řádném termínu, byli jste vyloučeni ze zkoušky, neomluvili jste se nebo omluva nebyla uznána, u 3 letých vzdělávacích programů přestáváte být studentem 30. 6., u 3,5 letých programů 31. 1.
 • Ukončení VŠ přestáváte být studentem dnem vykonání státní zkoušky nebo její poslední části.
 • Nesplnění požadavků VŠ vyplývajících ze studijního programu – řídí se studijním a zkušebním řádem
 • Zanechání studia VŠ, SŠ nebo VOŠ – ztrácíte status studenta dnem, kdy bylo doručeno písemné prohlášení o zanechání studia, u SŠ i VOŠ může jít o pozdější datum, které je uvedeno v písemném prohlášení
 • Vyloučení ze studia VŠ (za podvodné jednání při přijímání ke studiu a disciplinární přestupky) – studentem přestáváte být dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení ze studia nabylo právní moci
 • Vyloučení ze studia SŠ – pokud 5 vyučovacích dnů chybíte bez řádné omluvy (týká se studentů s ukončenou povinnou školní docházkou), vyzve ředitel vás nebo zákonného zástupce k doložení důvodu, jestliže do 10 dnů od doručení nenastoupíte nebo nedodáte omluvu, dle zákona jste posledním dnem lhůty zanechali studia
 • Vyloučení ze studia VOŠ – pokud 20 vyučovacích dní chybíte bez řádné omluvy, vyzve vás ředitel písemně k doložení důvodu, pokud do 3 týdnů od doručení výzvy nenastoupíte nebo nedodáte omluvu, má se za to, že posledním dnem lhůty zanecháváte studia
 • Přerušením studia – za podmínek daných předpisy VŠ (studijní a zkušební řád) můžete studium i opakovaně přerušit, po dobu přerušení nejste studentem. Opětovným zápisem do studia se studentem opět stáváte, při splnění podmínky do 26 let věku.

Z pohledu zákona o státní sociální podpoře a ZP:

 • Dosažením 26. roku věku
 • Úspěšným absolvováním školy – za absolventy SŠ a VOŠ hradí pojištění stát do konce prázdnin (31. 8.), u VOŠ s 3,5letým programem a absolutoriem v lednu je pojištění hrazeno do ledna, u VŠ měsíc po závěrečných státních zkouškách. Pokud ale celý měsíc vykonáváte výdělečnou činnost nebo pobíráte podporu a nestanete se v témže roce studentem VŠ, ztrácíte status studenta.
 • Opravné termíny maturity a absolutoria – u opravných termínů (maturita, absolutorium) je student považován za nezaopatřené dítě do 31.8. U náhradního termínu, kde student ze zdravotních důvodů nevykonal zkoušku v řádném termínu, trvá status studenta až do dne vykonání zkoušky.

Pobyt v zahraničí

Zahraniční výjezd za účelem výdělečné činnosti nemusíte oznamovat ČSSZ, můžete se přihlásit k dobrovolnému pojištění. Podmínky zaměstnávání, registrace a platby pojistného musíte zjistit u příslušných zahraničních institucí, informace najdete na stránkách Evropských služeb zaměstnanosti EURES v sekci Odjíždíte pracovat do zemí EU/EHP?

Pokud vyjíždíte do zahraničí jako student, záleží na typu výjezdu:

 • U pobytů, kde zůstáváte studentem dané vysoké školy s českou akreditací, o status nepřicházíte
 • U pobytů, kde přerušíte studium v Čechách a pokračujete na škole v zahraničí, mohou nastat dva případy:
  • MŠMT školu uznává za rovnou studiu na VŠ v ČR (§ 12 odst. 2c zákona o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. v platném znění) – o status nepřicházíte
  • MŠMT školu neuznává – pak status studenta ztrácíte

To, zda zahraniční školu MŠMT uznává nebo ne, doporučujeme ověřit přímo na MŠMT. Pozor, renomé školy nemusí vůbec souviset s tím, zda je ze strany MŠMT uznána či ne.

Jak je to se sociálním pojištěním

Pojistné na sociální zabezpečení se skládá z nemocenského, důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Od roku 2010 už není student starší 18 let důchodově pojištěn

Jakmile dosáhnete 18 let, přestáváte jako student být důchodově pojištěn. Pojistné už za vás nehradí stát. Pokud nevykonáváte výdělečnou činnost, nemusíte pojistné odvádět, ale roky strávené studiem se nepočítají do nároku na důchod. Jako studenti také nemáte nárok na dávky nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství apod., jelikož nejste účastni nemocenského pojištění.

Jak je to s důchodovým pojištěním?

Myslíte, že doba studia na SŠ, VOŠ nebo VŠ se počítá do nároku na důchod? To už bohužel neplatí. Během studia si můžete důchodové pojištění zajistit od 18. narozenin buď dobrovolnými platbami, jako OSVČ nebo v zaměstnání (u DPČ platíte pojistné od příjmu 3500 Kč/měsíčně – do roku 2021 šlo o 3000 Kč – u DPP od příjmu 10000 Kč/měsíčně). Nejnižší dobrovolné pojistné činilo v roce 2016 1 891 Kč, v roce 2020 2 439 Kč, od roku 2021 vzroste na 2482 Kč..

Jak si můžete pojistné zajistit

Pojistné můžete platit dobrovolně (min. pojistné 2021 je 2 482 Kč). Přihlašujete se na ČSSZ.

Pokud nastoupíte do zaměstnání, přihlášení provádí a pojistné odvádí zaměstnavatel. Pojistné se týká i dohod, DPČ nově od příjmu 3 500 Kč, DPP stále od příjmu 10 000 Kč.

Začnete-li podnikat, jste jako studenti považováni za osoby samostatně výdělečně činné s vedlejší činností. Rozhodná částka pro vedlejší činnost v r. 2020 byla stanovena na 85 059 Kč (2020 šlo o 83 603 Kč). Nemocenské pojištění je dobrovolné, pokud se nepřihlásíte, účast na něm nevzniká.

Evidence na ÚP. Na podporu v nezaměstnanosti ovšem máte nárok pouze v případě, pokud jste za poslední 2 roky alespoň 12 měsíců odváděli důchodové pojištění (nebo jej odváděl zaměstnavatel).

Zdravotní pojištění

Změnu na zdravotní pojišťovně hlásí při vašem nástupu do studia daná škola.

Pokud přesáhnete 26. rok nebo školu ukončíte, aniž byste nastoupili do zaměstnání nebo se neevidujete na úřadu práce, hlásíte změnu pojišťovně vy a nahlašujete se jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů. Pojistné je v tomto roce 2 052 Kč měsíčně (2020 1 971 Kč).

V případě brigád se i u DPP zdravotní pojištění odvádí, a to od příjmu 10 000 Kč, u praktického výcviku se pojistné neodvádí.

 

Zdroj: www.kampomaturite.cz