ZŠ a MŠ Počenice – Tetětice otevírá ve školním roce 2021/2022 přípravnou třídu

29. březen 2021
Základní a základní umělecké školy
Autor/ka článku: Jitka Řeháková
ZŠ a MŠ Počenice – Tetětice otevírá ve školním roce 2021/2022 přípravnou třídu

Ve školním roce 2021/2022 opět otevírá Základní a mateřská škola Počenice – Tetětice přípravnou třídu pro děti, které ještě nejsou zcela zralé pro nástup do běžné školní třídy.

Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (předškoláky), u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna). O zařazení do přípravné třídy je třeba požádat ředitelku školy do 28. května 2021.

Žádost o zařazení do přípravné třídy naleznete na webových stránkách školy

Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž následně předchází budoucím školním neúspěchům dítěte. Právě školní neúspěch může v řadě případů negativně ovlivnit další vývoj dítěte. Hlavní předností přípravné třídy je nízký počet žáků ( max.15 ), který umožňuje užší kontakt se školou a individuální přístup pedagoga, což může být pro určité procento dětí s odkladem zahájení povinné školní docházky výbornou možností, jak docílit toho, aby odklad splnil svůj účel.

Cílem přípravné třídy je:

přistupovat individuálně ke každému dítěti, zaměřit výuku na odstraňování těch nedostatků, které byly příčinou odkladu školní docházky a připravit k bezproblémovému nástupu do 1. třídy děti:

  • se sociálním nebo jazykovým znevýhodněním
  • se sníženou koncentrací pozornosti
  • se sníženou koordinací pohybu
  • s vadou řeči
  • s grafomotorickými obtížemi
  • se zdravotním oslabením.

Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné. Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole. Výuka probíhá dopoledne, po obědě děti nespí, mají možnost navštěvovat školní jídelnu, odpoledne školní družinu, účastnit se všech výchovně vzdělávacích akcí pořádaných školou vhodných pro daný věk dítěte. Hodnocení dětí během celého školního roku je motivační, různorodé a veselé.

Kontaktní údaje:
e-mail: zs.pocenice@volny.cz, tel.: 772 720 515, web: https://www.zsmspocenice.cz/
Facebook: Základní škola a Mateřská škola Počenice-Tetětice, okres Kroměříž