Zřizování a organizace přípravných tříd základní školy

20. únor 2019
Různé
Autor/ka článku: Olga Vallová
Zřizování a organizace přípravných tříd základní školy

Zřizování a organizace přípravných tříd základní školy

(aktualizace 01. 12. 2022)

Legislativní zabezpečení

 • 47 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 8a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“), ve znění pozdějších předpisů
 • 7 a § 7a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (dále jen „vyhláška č. 48/2005 Sb.“), ve znění pozdějších předpisů

Zřízení přípravné třídy základní školy

 • v souladu s § 47 školského zákona může zřizovat přípravné třídy základní školy obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev, náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, a jiná právnická nebo fyzická osoba, zřizující školy a školská zařízení podle § 8 odst. 6
 • přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky
 • přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí
 • ke zřízení přípravné třídy základní školy obcí, svazkem obcí a krajem je nezbytný souhlas krajského úřadu, v případě přípravných tříd zřizovaných registrovanou církví a náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou, je nezbytný souhlas ministerstva
 • přípravná třída se nezapisuje do rejstříku škol a školských zařízení a nelze ji zřídit samostatně (vždy je součástí základní školy)

Další podmínky pro činnost přípravné třídy

 • o zařazování dětí do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce
 • minimální počet dětí v přípravné třídě je 10 (možnost výjimky), maximální je 15
 • obsah vzdělávání v přípravné třídě vychází z RVP PV a je součástí školního vzdělávacího programu dané základní školy
 • časový rozsah vzdělávání v přípravné třídě je určen počtem vyučovacích hodin stanovených RVP ZV pro 1. ročník
 • ředitel školy může vyřadit dítě z přípravné třídy za podmínek daných v § 7, odst. 2 a 3 vyhlášky č. 48/2005 Sb.
 • děti zařazené do přípravné třídy nejsou z právního pohledu žáky školy, nezapočítávají se do nejvyššího povoleného počtu žáků školy zapsaného v rejstříku, ani do minimálních počtů žáků v průměru na třídu dle § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb.
 • učitel v přípravné třídě musí splňovat kvalifikační předpoklady učitele přípravné třídy základní školy dle § 8a) zákona o pedagogických pracovnících
 • dětem zařazeným do přípravných tříd základních škol se bezplatně poskytují základní školní potřeby v hodnotě 500 Kč na žáka za jeden školní rok

Maximální počet hodin výuky v přípravné třídě financovaný ze státního rozpočtu je

 1. 22 hodin v případě počtu dětí ve třídě 10 a více, nebo
 2. 14 hodin v případě počtu dětí ve třídě menším než 10

Školské služby poskytované dětem přípravné třídy

 • děti mohou navštěvovat školní družinu za stejných podmínek jako žáci základní školy, je nutné dodržet nejvyšší povolený počet žáků ve školní družině uvedený v rejstříku a také naplňování oddělení ŠD do počtu 30 účastníků
 • děti se mohou stravovat ve školní jídelně za stejných podmínek jako žáci základní školy

Žádost o souhlas krajského úřadu se zřízením přípravné třídy

O souhlas krajského úřadu se zřízením přípravné třídy žádá zřizovatel školy po projednání v orgánech obce (doložení usnesení rady obce, je-li zřízena) včetně odůvodnění potřebnosti zřídit přípravnou třídu základní školy

 • Ředitel školy zodpovídá za splnění všech zákonných podmínek pro zřízení a činnost přípravné třídy
 • Souhlas krajského úřadu se zřízením přípravné třídy se vydává vždy na jeden školní rok