Zpráva z inspirativních setkání vyučujících cizích jazyků na ZŠ a SŠ

2. březen 2020
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Jarmila Minaříková a vedoucí jazykových sekcí
Zpráva z inspirativních setkání vyučujících cizích jazyků na ZŠ a SŠ

Dne 25. února 2020 se v prostorách Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín uskutečnilo v pořadí již sedmé setkání pedagogů základních a středních škol působících na území Zlínského kraje. Na svých oddělených setkáních diskutovali a společně se vzdělávali učitelé pěti cizích jazyků – německého, francouzského, španělského, anglického a ruského.

O průběhu těchto setkání informují širokou pedagogikou veřejnost přímo vedoucí jednotlivých sekcí:

A) sekce – jazyk německý

Rozvoj řečových dovedností a klíčových kompetencí, především mluvení

Po úvodní prezenci a přivítání účastníků následoval zajímavý program, který si připravila Mgr. Jana Nálepová Ph.D., působící na Slezské univerzitě v Opavě. Na filozoficko-přírodovědecké fakultě se věnuje didaktice německého jazyka a analýze učebnic cizích jazyků.

Hlavním tématem našeho setkání byl „Rozvoj řečových dovedností a klíčových kompetencí, především mluvení“. Společně jsme se zamysleli nad motivací žáků k mluvení, dále následovalo praktické vyzkoušení úkolů a aktivit, které nám umožní efektivně trénovat tuto dovednost ve výuce.

Po přestávce a občerstvení následoval druhý blok našeho setkání, kde jsme si ukazovali praktické příklady a cvičení, které přinášejí pozitivní výsledky a vedou k pocitu uspokojení studentů a jejich další motivaci k učení cizích jazyků.

Mgr. Michal Kolář, vedoucí sekce

B) sekce – jazyk francouzský

S francouzštinou do práce i za uměním

Všechny části programu spojovalo téma motivace.  Při počátečním vstupu se účastníci platformy zamýšleli nad tím, jakým způsobem motivovat žáky pro studium francouzského jazyka, porovnávali své zkušenosti se zveřejněnými statistikami a snažili se definovat, v čem je možné propagaci francouzštiny zlepšit, jaké nové informace žáci a jejich rodiče potřebují a jak se mění pohled na využití tohoto jazyka. Joel Bros seznámil učitele se zajímavými výstupy z oblasti obchodu a s činností vybraných francouzských firem.

Druhá část dopoledne se týkala otázky motivace v různých aspektech souvisejících s výukou. Učitelé získali čerstvé informace o průběhu krajského kola konverzační soutěže, některé další praktické odkazy a především diskutovali.  Tak se sedmá schůzka proměnila v setkání sekce pedagogického kabinetu, která se sama snažila přijít s návrhy na zlepšení chápání francouzského jazyka jako jazyka rozsáhlého frankofonního světa u veřejnosti (rodičů a žáků), která se touto skutečností nikdy nezabývala a pro kterou při výběru druhého jazyka hrají nejdůležitější roli pragmatické důvody (především ekonomické).

Odpoledne připravili všichni zúčastnění podklady pro zpracování syntézy doporučení, se kterou se bude dále pracovat. Pro odlehčení závěru tohoto únorového pracovního rendez-vous si na konec všichni zazpívali populární píseň Petra Jandy Bonsoir, Mademoiselle Paris, kterou Joel Bros otextoval ve francouzštině a lze ji tedy zpívat i dvoujazyčně.

PhDr. Jana Bros-Svobodová, vedoucí sekce

C) sekce – jazyk španělský

Výuka reálií španělsky mluvících zemí zábavnou formou

Za účasti učitelů základních škol a středních škol zahájila společné setkání Mgr. Hana Martinková, vedoucí sekce španělský jazyk pedagogického kabinetu cizích jazyků, která seznámila přítomné s programem sedmého setkání, zaměřeným na různé metodické přístupy, inspirativní nápady a moderní metody používané ve výuce španělského jazyka.

Hlavní slovo na sedmém setkání měli kolegyně z Masarykovy univerzity PhDr. Athena Alchazidu Ph.D., Mgr. Milada Malá Ph.D a Arturo Quintero, rodilý mluvčí, který v současné době žije v Brně a dává soukromé hodiny španělštiny.

V první části setkání se lektoři seznámili zábavnými komunikativními metodami s jednotlivými účastníky setkání. Představili své aktivity, které připravují pro žáky základních i středních škol.

V následující části lektoři představili aktivity, které jsou vhodné při výuce jazyka. Praktické aktivity zahrnovaly všechny čtyři jazykové dovednosti.

Po krátké přestávce spojené s malým občerstvením pokračovali lektoři v představování možností, které nabízí Proyecto: Exploradores. Seznámili účastníky s možnostmi využití volně dostupných materiálů představujících státy, ve kterých se mluví španělsky. U každé aktivity se rozvinula diskuze o dalších možnostech jejího využití.

Následně se věnovali praktickým ukázkám, které mohou být využívány ve výuce.

Na konci setkání následovala diskuze, ve které účastníci vyjádřili své názory na různé aktivity, které používají ve výuce a jejich výhody a nevýhody.

Účastníky tato problematika zajímala, celé setkání probíhalo ve velmi příjemné atmosféře a věřím, že příští setkání proběhne v podobném duchu

Mgr. Hana Martinková, vedoucí sekce

D) sekce – jazyk anglický

Moderní aplikace v hodinách anglického jazyka

Tématem našeho setkání bylo využití ICT v hodinách jazyka anglického a práce s textem.

Mgr. Pavla Březíková nám představila aplikaci Kahoot a naučila nás využít možnosti této aplikace a vytvořit si vlastní. Vše jsme si také prakticky vyzkoušeli.

Mgr. Karel Jindra zaujal předvedením webové aplikace Poll everywhere.

Velmi zajímavá byla i práce s textem Mgr. Jitky Kadlečíkové.

Všem lektorům děkujeme. Odcházeli jsme spokojeni, že jsme se zase naučili něco nového.

Mgr. Jiřina Riedlová, vedoucí sekce

E) sekce – jazyk ruský

Setkání ruštinářů ve znamení korpusů

Sešli jsme se na prahu jara, abychom se osvěžili, dozvěděli něco nového a také si s sebou (kromě znalostí) něco odnesli.

O lektorování se postarala paní doktorka Sokolová z PdF MU v Brně. Díky jejímu odbornému zaměření jsme se mohli věnovat představení nové publikace Nakladatelství Fraus, Cvičebnice s nadhledem A2. Dostalo se nám představení jednotlivých témat cvičebnice a komentář k objemu představeného gramatického materiálu.

Dále jsme pracovali s jazykovými korpusy. Po úvodu do korpusové lingvistiky následovala praktická část, kde jsme plnili úkoly v rámci jednotlivých korpusů ruského a českého jazyka. Práci s Národním korpusem ruského jazyka střídaly činnosti v paralelním korpusu InterCorp a v databázi překladových ekvivalentů Treq.

Účastníci workshopu se tak seznámili s tím, co je jazykový korpus, jaké jsou druhy korpusů a jak se dají využít v hodinách ruského jazyka. Účastníci se dozvěděli, co je lingvistické anotování a v čem je korpus lepší než vyhledávač. Teď už zbývá jen využít možnosti korpusů v praxi učitele ZŠ a SŠ. Držme si palce.

Mgr. Alena Rosíková, vedoucí sekce

 

V samotném závěru setkání proběhla diskuze na téma výhod a nevýhod dvojjazyčného vzdělávání. Ředitelka hostitelské školy Mgr. Alena Štachová podala informace o činnosti školy s právem státní jazykové zkoušky, o školním vzdělávacím programu s odbornými a všeobecně vzdělávacími předměty vyučovanými v cizích jazycích i o maturitě z předmětů vyučovaných v cizích jazycích. Od koordinátorky projektových aktivit Jarmily Minaříkové získali účastníci informace o navazujících aktivitách v letech 2020 – 2022 v rámci republikového projektu SYPO.