Zpráva z červnového setkání Pedagogického kabinetu cizích jazyků

13. červen 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Jiřina Riedlová, Jana Bros-Svobodová, Michal Kolář, Hana Martinková, Alena Rosíková
Zpráva z červnového setkání Pedagogického kabinetu cizích jazyků

Dne 6. června 2019 se v rámci Pedagogického kabinetu Cizí jazyky sešli učitelé a učitelky angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny a ruštiny, aby společně prodiskutovali nejlepší metody výuky cizích jazyků a aby se navzájem inspirovali. 

Diferencovaná výuka v hodině angličtiny jako podpůrné opatření

A nejenom o tom diskutovali učitelé anglického jazyka, učící v základních i středních školách Zlínského kraje, na svém dalším v pořadí již 4. setkání, které se uskutečnilo 6. června 2019 v příjemném prostředí Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť.

Setkání vedla Mgr. Květoslava Řezáčová, lektorka uznávaná širokou pedagogickou veřejností, interaktivním a praktickým způsobem. S účastníky sdílela zejména příklady z vlastní pedagogické praxe.  Učitelé anglického jazyka byli obohaceni o velké množství typů na aktivity s tzv. diferencovanou třídou.

Společně diskutovali o tzv. individuálních plánech, spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami, vhodných učebních pomůckách, o motivaci žáků k diferencované práci. Dotkli se také způsobu jejího hodnocení.

Setkání bylo přínosem a obohacením o nové poznatky pro všechny zúčastněné.

Mgr. Jiřina Riedlová, vedoucí sekce PK anglický jazyk

Bonjour:  Jak na cizí jazyky?

žák/student výsledek  vyučující
SYSTÉM SYSTÉM SYSTÉM
ČAS ČAS ČAS ČAS ČAS ČAS ČAS ČAS ČAS ČAS
MOTIVACE MOTIVACE MOTIVACE MOTIVACE MOTIVACE MOTIVACE MOTIVACE
žák/student  vyučující

Slova nejčastěji zdůrazňovaná, slova nejčastěji opakovaná. Nám všem známá, přesto je stále zapotřebí nad nimi přemýšlet. 6. června 2019 proběhlo na Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť již 4. setkání učitelů francouzštiny v rámci činnosti Pedagogického kabinetu Cizí jazyky. Pozvání přijala skvělá lektorka, spisovatelka a odbornice na výuku cizích jazyků, paní Lucie Gramelová / www.jazykovy-koutek.cz. Během více jak tříhodinové prezentace se společně se zúčastněnými zamýšlela nad vybranými problémy obecné didaktiky a metodologie cizích jazyků, představila mnoho odkazů a elektronických materiálů, které napomáhají výuce méně tradičními metodami, všichni společně pak vytvářeli profil úspěšného studenta a sdíleli zkušenosti. Důležitou roli ve vystoupení této zkušené lektorky hrál dialog, diskuse, interakce.

Čas plynul, systém byl dán a musím se přiznat, že jsem odjížděla (a snad i moji kolegové) zase s větší mírou energie, kterou ve škole předáváme každý den desítkám žáků a studentů jako součást jejich motivace. Takže na závěr. Je zapotřebí vytvářet systémy efektivní (nejen efektní), je zapotřebí času využít (ale také si ho užít) a je nutné motivovat, ale být také motivován.  V tak krásné pyramidě nastíněné na začátku, navzájem propojené a prožité, v níž chuť tvoří základnu a student s vyučujícím pilíře, musí vše pěkně fungovat. Tak takto nejen na jazyky.

PhDr. Jana Bros-Svobodová, vedoucí sekce francouzský jazyk PK Cizí jazyky

Došlo nejenom na práci s autentickými materiály ve výuce němčiny

Dne 6. června 2019 se na Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť uskutečnilo již 4. setkání pedagogů německého jazyka základních a středních škol působících na území Zlínského kraje. Po prezenci a přivítání účastníků následoval zajímavý program, který si znovu připravila  PaedDr. Milena Zbranková, která tak předávala své zkušenosti a nápady získané během své dlouholeté pedagogické praxe jak na základních, tak i středních školách.

Samotný program byl rozdělen do dvou zajímavých témat. Nejprve jsme se zabývali prací s autentickými materiály ve výuce němčiny, kdy byly pedagogům ukázány možnosti, které autentické materiály ve výuce nabízejí, byly jim poskytnuty cenné rady, jak je získat, vybírat, didaktizovat, aby byly vhodné pro určitý věkový stupeň a přiměřené jazykovým dovednostem.  Po přestávce a malém občerstvení následovala druhá část programu – rozvoj komunikativních dovedností ve vyučování němčiny.  Zde si paní Zbranková připravila jednoduchá i složitější konverzační cvičení, aktivity pro praktické využití ve výuce, hry a motivační činnosti, které byly vybrány z učebnic „Deutsch mit Max” nebo „Prima”, jejichž spoluautorkou byla i lektorka našeho semináře.

Celé setkání proběhlo opět v příjemné atmosféře a já věřím, že i to příští se ponese ve stejném duchu. Děkuji všem kolegům za jejich účast a aktivní přístup.

Mgr. Michal Kolář, vedoucí sekce německý jazyk PK Cizí jazyky

Hudba a píseň – vhodná součást vyučovacího procesu v hodinách španělštiny

Dne 6. června 2019 se v prostorách Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť uskutečnilo v pořadí čtvrté setkání pedagogů základních a středních škol působících na území Zlínského kraje, kteří vyučují španělský jazyk.

Za účasti učitelů základních škol a gymnázií zahájila společné setkání Mgr. Hana Martinková, vedoucí sekce španělský jazyk PK Cizí jazyky, která seznámila přítomné s programem druhého setkání, zaměřeným používaní hudby v hodinách španělského jazyka a kognitivní gramatiku.

Hlavní slovo na čtvrtém setkání měla Laura Miera Ruiz, vyučující ze Španělska, která se v současné době zabývá workshopy pro učitele španělského jazyka a také vyučuje na střední škole jazyk španělský.

V první části setkání se paní Laura Ruiz věnovala používání hudby ve výuce. Zmínila výhody a nevýhody používání písní v hodinách, zabývala se přínosem, který může použití hudby přinést, důvody, proč je dobré oživit výuku také poslechem hudby a zmínila také cíle, ke kterým by měly tyto aktivity směřovat.  Zmínila způsoby, jakými vybrat vhodnou hudbu do výuky, tak aby byla užitečná jak pro učitele, tak pro žáky. Zabývala se různými aktivitami a frekvencí využívání hudby ve výuce.

V další části se věnovala praktickým ukázkám jednotlivých aktivit a ukázkám písní a jejich využití.

Po krátké přestávce spojené s malým občerstvením pokračovala lektorka v představování jednotlivých interpretů. Účastníci měli možnost podělit se o své zkušenosti s ostatními. U každé aktivity se rozvinula diskuze o dalších možnostech jejich využití.

Druhá část byla zaměřena na kognitivní gramatiku. Lektorka se věnovala otázce, je-li výuka gramatiky potřebná a jaká forma je efektivní. Následně se věnovala praktickým ukázkám, které mohou být využívány.

Na konci setkání následovala diskuze, v rámci které účastníci sdíleli vlastní zkušenosti s různými  pedagogickými aktivity, které ve výuce používají, včetně jejich výhod a nevýhod.

Účastníky tato problematika zajímala, celé setkání probíhalo ve velmi příjemné atmosféře a věřím, že příští setkání proběhne v podobném duchu.

Mgr. Hana Martinková, vedoucí sekce španělský jazyk PK Cizí jazyky.

V příjemné pracovní atmosféře pracovali učitelé ruského jazyka na rozvoji svých odborných kompetencí

Kabinet ruského jazyka se sešel na Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť právě v den, který je svátkem ruského jazyka: 6. červen je dnem narození A. S. Puškina a v současnosti je v RF slaven jako Den ruského jazyka.

Součástí náplně 4. setkání byly praktické ukázky práce se studenty na úrovni A1 – B2 v oblasti praktické fonetiky, procvičování gramatiky a práce s videem včetně vytvoření úryvku videa a pracovního listu k videosegmentu.

Díky tomu, že jednou z lektorek semináře byla spoluautorka nové cvičebnice gramatiky z nakladatelství Fraus, obdržel každý účastník zdarma jeden výtisk Gramatiky s nadhledem. Účastníci nejen dostali zasvěcené informace, jak s cvičebnicí pracovat, ale navíc si mohli nechat svůj výtisk signovat autorkou.

Atmosféra semináře byla přátelská a hravá, což konstatovali jak účastníci, tak i lektorky.

Závěrem je nutno vyzdvihnout práci obou lektorek semináře, které přijely z PdF MU, Mgr. Janiny Krejčí a Mgr. Anastasii Sokolovové, Ph.D., ale také poděkovat hostitelům z Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť za poskytnutí výborného technického zázemí a ostatním organizátorům za perfektní zajištění materiálního zázemí.

Mgr. Alena Rosíková, PhD, vedoucí sekce ruský jazyk PK Cizí jazyky