Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Skautský pohled na život

„Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní, nelhostejný a najít si vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.“ píší na oficiálním webu Junák – český skaut, z. s., který sdružuje 50 tisíc dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v republice.

Kamarádi, přátelé, příroda, zábava, hra a životní heslo: „Buď připraven!“ - to vše může být skauting.

Když mluvím s lidmi, kteří prošli skautským oddílem, vnímám jejich radost ze vzpomínek z naplněného dětství a dospívání. Velmi často mluví o tom, co je to do současného života naučilo a v kterých oblastech je to posilnilo. Také se zmiňují, že platí „jednou skautem, skautem navždy". V čem je tedy skauting jiný než ostatní zájmové aktivity pro děti?

Do skautu nestačí jen chodit, ale je třeba ho žít, stává se životním stylem, způsobem myšlení a jednání

Skauting byl založený před více než 100 lety jako výchovná organizace, která vychovávala původně jen chlapce tak, aby z nich byli kvalitní a samostatní lidé. Činnost skautingu je unikátní právě v tom, že vychovává, aniž by si toho děti všimly. Učí rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí prostřednictvím zážitků a činností, sebevychovávat a zároveň  žít v kolektivu. Je to taková radostná a poctivá „hra na život nanečisto“. Hodnoty, které vedou k lásce ke své vlasti, přírodě, k úctě k vyšším principům a lidem, se vedoucí snaží předávat dětem přirozenou hrou na život a vlastním příkladem. Učí mladé lidi brát život aktivně do svých rukou, zodpovědnosti za své jednání a především jak nebýt závislý na penězích, televizi, počítači, všem možným trendům, konzumu. Skautská výchovná metoda vede člověka především skautským slibem a skautským zákonem, které sami o sobě nejsou smaslem skautingu, ale jeho vyjádřením.

Skautský zákon – je především vyjádřením toho, co má v životě cenu. Je to takový žebříček a ukazatel hodnot a ukazatel pro děti, které hledají, co je pro ně důležité. Jsou to „pravidla hry“, kterých se skauti snaží denně dosahovat. Často o něm na schůzkách mluví v praktických příkladech. Vede k tomu zanechávat lepší svět, než jaký byl, když jsme na něj přišli… Skautský zákon říká, že skaut je pravdomluvný, věrný a oddaný vyšším principům, je prospěšný a pomáhá jiným, je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta. Říká, že skaut je zdvořilý, je ochráncem přírody a cenných lidských výtvorů, skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců, v neposlední řadě je skaut veselé mysli, hospodárný a čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

Skautský slib – spojuje všechny skauty a skautky na celém světě a platí pro člověka na celý život. V mladých lidech je síla a chuť tvořit svůj život a mít ho ve svých rukou a skautský slib je takový slavnostní začátek této cesty. Skautský slib zní: Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti i bližním.

Pravidelná setkávání jednou týdně, občasné výjezdy mimo město na víkendy a prázdninové tábory v přírodě, to vše vytváří prostředí pevných vztahů, důvěry a rozvoje fyzického, citového, intelektuálního, charakterového, sociálního a duchovního.

Junák – český skaut má přes 53 tisíc skautů a skautek. V létě 2014 zorganizoval 1001 dětských skautských táborů. Má vlastní nakladatelství a časopisy, minulý rok vydalo 15 knih a publikací, časopisy byli distribuovány více než 45 tis. skautům. Je členem světových skautských organizací WOSM a WAGGGS. Ve Zlíně jsou 4 skautská střediska. Skauti se zapojují také například do akcí jako jsou Betlémské světlo, Tříkrálová sbírka nebo Čištění břehů Dřevnice apod.


​Na závěr slova osobností, kterých se skauting v jejich životě dotkl… 

Nelson Mandela, bývalý prezident Jihoafrické republiky, mezinárodně uznávaný státník, dodnes vede kampaně za demokracii, mír a lidská práva.

Nelson Mandela inspiroval miliony lidí po celém světě. Jako prezident Jihoafrické republiky vedl svůj lid vstříc nové éře svobody a příležitostí.

Skautské hnutí je světovou jedničkou ve výchově mládeže. Pro současnou mládež Afriky je mimořádně důležitý. Skauting rozvíjí vlastenectví, morální hodnoty, odvahu, buduje charakter, sebedůvěru a společenskou odpovědnost. Motivuje mladé lidi k tomu, aby stoprocentně rozvinuli svůj potenciál.

Tomáš Halík, profesor Karlovy Univerzity, prezident České křesťanské akademie, katolický kněz

Skauting zprostředkovává soubor mravních hodnot, které lidská osobnost i lidská společnost nutně potřebují ke svému přežití a zdravé existenci – mohli bychom je souhrnně nazvat fair play – čestná, poctivá hra

Václav Havel,bývalý prezident ČR

Rád vzpomínám na dobu, kdy jsem se svým skautským oddílem také sjížděl řeky a prožíval podobná dobrodružství. Vím, co vše pro vás skauting znamená, a raduji se z toho, že jeho myšlenky jsou stále aktuální a oslovují mladé lidi. Skrze pestrý program, který skauting nabízí, získáváte dobré návyky pro život ve společnosti a svou další činností jí prokazujete nezištnou službu. Naše země takové občany potřebuje.

Tomáš Hanák, herec

Členství ve skautu pro mě bylo únikem za romantikou z panelákového bytu. Chodil jsem k vodním skautům a bylo to fantastické. Skautské hnutí dodnes sleduji a jsem s ním ve styku. Myslím, že jeho pravidla jsou v dnešní době čím dál potřebnější.

 

Autor: Věra Hartigová
Vložil/a: Radka Evjáková