Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na Zdravě do života Všechny novinky

 

 

Kraj ocenil školní preventisty, úspěšné žáky i dva studenty, kteří uhasili mladíka v plamenech60756<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Slavnostní setkání při příležitosti ocenění školních metodiků prevence a žáků Zlínského kraje za mimořádné úspěchy a výjimečné činy se včera uskutečnilo v&#160;sídle Zlínského kraje za účasti hejtmana Jiřího Čunka, radního pro školství Petra Gazdíka, statutárního náměstka hejtmana Jiřího Sukopa, náměstka Pavla Botka, radní Michaely Blahové a dalších představitelů kraje, města a školských organizací.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Na přelomu března a dubna letošního roku vyzval Zlínský kraj pedagogickou i nepedagogickou veřejnost k&#160;předkládání nominací na dva druhy vyznamenání&#58; na Ocenění školních metodiků prevence Zlínského kraje a na Ocenění žáků Zlínského kraje. Ze zaslaných nominací bylo vybráno 13 školních metodiků prevence a 7 žáků ze základních a středních škol z území Zlínského kraje.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">„Chceme poděkovat pedagogickým pracovníkům za jejich kvalitní práci v&#160;oblasti prevence rizikového chování a také žákům, kteří dosáhli pozoruhodných úspěchů v&#160;mimoškolní činnosti, ať už v oblasti humanitní, přírodovědné, technické nebo odborné, umělecké či sportovní. Zvláštní pozornost si zaslouží letošní ocenění za mimořádný čin – záchranu života,&quot; řekl radní pro školství Petr Gazdík.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Toto ocenění za statečné a rozhodné jednání převzali Radim Voňka z Gymnázia Kroměříž a Marek Dostálek ze Střední škola filmové, multimediální a počítačových technologií ve Zlíně, kteří během dubnové noci zahlédli u čerpací stanice, jak přes silnici běží mladík v&#160;plamenech.Okamžitě zastavili a snažili se ho uhasit, poté mu strhli zbytky ohořelého oblečení, položili ho do stabilizované polohy, poskytli první pomoc a zavolali sanitku. Do jejího příjezdu Radim držel mladíka, který byl v&#160;šoku, na zemi a snažil se ho uklidnit. Následně byl mladík převezen helikoptérou na popáleninové oddělení do nemocnice.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Slavnostní ceremoniál připravili pracovníci Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ve spolupráci se Střední školou gastronomie a obchodu Zlín, se ZUŠ Zlín a ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla, se Střední školou hotelovou a služeb Kroměříž a Střední uměleckoprůmyslovou školou Uherské Hradiště.</div><div style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/predstavujemevam/PublishingImages/oceneni1.jpg" alt="oceneni1.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;567px;" /><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><h1 class="ms-rteElement-Purple">Ocenění pro metodiky prevence získali&#58;</h1><div style="text-align&#58;justify;"><strong>1. Mgr. Jiřina Datinská, Základní škola Šumice, okres Uherské Hradiště </strong>(Navrhuje&#58; Mgr. Karel Surý, pověřený vedením školy)</div><div style="text-align&#58;justify;">Paní Jiřina Datinská pochází ze Záhorovic, žije s rodinou v Nezdenicích. Na ZŠ v&#160;Šumicích působí jako učitelka českého jazyka a občanské výchovy od roku 1989. Práci ŠMP vykonává od roku 1998. Zpracovává Výroční zprávu o činnosti metodika prevence, preventivní program proti šikaně, mapuje a podílí se na řešení RCH. Zátěžové a stresující konflikty zvládá, přitom si zachovává lidskou tvář. Je rozhodná a spravedlivá. Je členkou komise školy a nově i školního poradenského pracoviště. Propaguje zdravý životní styl, dbá na ochranu životního prostředí, spolupracuje s odborníky. Je přátelská, laskavá, obětavá, spravedlivá. K jejím koníčkům patří cestování, zahrádka a vše, co souvisí s&#160;přírodou.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>2. Mgr. Jiří Dohnal, Základní škola Valašské Klobouky </strong>(Navrhuje&#58; Město Valašské Klobouky)</div><div style="text-align&#58;justify;">Učitel dějepisu a tělocviku, absolvoval specializační studium. Vyniká profesními i lidskými kvalitami, mezi žáky i kolegy oblíbený, přátelský, ochotný. Spolupráce s vedením školy, výchovnými poradci a dalšími subjekty. Účast na seminářích, předávání informací, podílí se na realizaci nejenom preventivních akcí. Shromažďuje a analyzuje podněty se Schránky důvěry. Shromažďuje informace a kontakty o institucích nabízejících preventivní programy, volnočasové aktivity, vede řadu kroužků. Provádí mapování rizikového chování ve škole, pomáhá při řešení rizikových problémů. Jeho zásluhou je ve škole navozeno klidné a bezpečné klima. Mezi jeho zájmy patří kondiční běh, kolektivní sporty, turistika, tanec. Jeho osobní motto zní&#58; pohyb je nejlepším diagnostickým nástrojem i&#160;prostředkem prevence pro současnou generaci mládeže.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>3. Mgr. Denisa Gbelcová, Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace</strong> (Navrhuje&#58; Mgr. Roman Lebloch, ředitel školy)</div><div style="text-align&#58;justify;">Na Základní škole Luhačovice působí od roku 2004. Vyučuje český jazyk, dějepis a anglický jazyk. Je absolventkou specializačního studia. Podílí se na tvorbě, plnění a vyhodnocování Minimálního preventivního programu školy. Tvořila také školní podpůrný program pro školu společně s Centrem podpory inkluzivního vzdělávání v Olomouci. Organizuje preventivní aktivity celé školy, mapuje rizikové chování ve škole. Projevy rizikového chování v rámci celé školy řeší na vysoké úrovni. Připravuje žáky na soutěže a velmi svědomitě vykonává práci třídní učitelky. Zálibu má v literatuře, návštěvě kina a divadla.&quot;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>4. Robert Kopp, Dětský domov Kroměříž</strong> (Navrhuje&#58; Anna Hejná, ředitelka)</div><div style="text-align&#58;justify;">Je vychovatelem v&#160;Dětském domově Kroměříž. Práce školního metodika prevence v dětském domově je specifická v tom, že jste dětem mnohem blíž, žijete s nimi a vzájemně jim předáváte kus sebe.&#160; O to víc dětem rozumíte, jste s nimi propojeni a můžete je lépe formovat. To vše splňuje charismatický a empatický pan vychovatel. Zaměřuje se na primární prevenci, snaží se nastavit pravidla nejen u dětí s projevy rizikového chování. Volný čas u dětí vyplňuje smysluplnými aktivitami v podobě návštěvy sportovních a uměleckých kroužků, o víkendech zápasy nebo soutěžemi s krajskými i celorepublikovými úspěchy. Starší děti vede k lepším výsledkům ve škole, pravidelné docházce do školy, na praxi i na brigády. Pravidelně s dětmi hovoří a mapuje rizikové chování. Podporuje zdravý životní styl. Práce v dětském domově je pro něj posláním a není mu lhostejný osud dětí z dětského domova.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>5. Bc. Sylva Máčalová, Střední škola oděvní a služeb Vizovice</strong> (Navrhuje&#58; Mgr. Eva Solnařová, ředitelka)</div><div style="text-align&#58;justify;">Je učitelkou anglického jazyka a metodička prevence. Má přirozenou autoritu, vstřícné jednání a vystupování, opravdový zájem o žáky i mimo výuku. S velkým nadšením připravuje preventivní aktivity školy podporující zdravý životní styl, prohloubení mezilidských vztahů. Je kreativní, důsledná, pečlivá, optimistka. Realizuje pro žáky prožitkové aktivity jako např. Dny prevence, zdraví, módy, osvěty, her, historie, sportu, apod. Organizuje adaptační pobyty, besedy, worskshopy, hovoří o přestávce se žáky a snaží se předcházet problémům. S učiteli, výchovnými poradci, žáky i rodiči se podílí na zlepšení klimatu celé školy. Žáci k&#160;ní mají důvěru a často za ní přicházejí řešit nejen své starosti a těžkosti, ale přicházejí se podělit také o své úspěchy či jiné radosti.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>6. Mgr. Monika Mahdalová, Základní škola a&#160;Mateřská škola Prakšice, příspěvková organizace</strong> (Navrhuje&#58; Mgr. Pavel Savara, ředitel)</div><div style="text-align&#58;justify;">Od roku 2005 pracuje jako učitelka českého jazyka a výchovy ke zdraví v&#160;Základní škole a Mateřské škole Prakšice. Před osmi lety dokončila specializační studium pro metodiky prevence a od té doby se svědomitě této činnosti věnuje. V oblasti prevence se paní učitelka snaží zpestřovat a obměňovat nabídku preventivních programů. Spolupracuje s KPPP, OSPOD a dalšími organizacemi. Letos zapojila školu do projektu Zdravá 5. Organizuje besedy také pro rodiče. Vede Žákovský parlament. Pravidelně zpracovává a vyhodnocuje dotazníky týkající se třídní atmosféry. Každoročně organizuje projektový den Den zdraví a dopravní výchova. Pomáhá třídním učitelům s přípravou třídnických hodin. Aktivně se vzdělává. V minulých letech pracovala na projektu &quot;Projekt primární prevence - Škola kamarádů&quot;. Je ochotná, vstřícná, žáci v ní vidí velkou oporu a pomoc.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>7. Mgr. Yveta Michalcová, Základní škola a&#160;mateřská škola J. A. Komenského Nivnice, příspěvková organizace</strong> (Navrhuje&#58; Mgr. Josef Talaš, ředitel)</div><div style="text-align&#58;justify;">Ve svém dlouholetém profesním životě učitelky na základní škole se snaží o to, aby si děti dokázaly pomáhat, spolupracovat, byly tolerantní nejen k sobě, ale hlavně k&#160;těm, kteří nemají tolik štěstí nebo jsou handicapovaní z různých důvodů. Ale hlavně v nich podporovat jakési lidství, které se rychle ze společnosti vytrácí. Paní učitelka vykonává práci metodika prevence velmi zodpovědně a profesionálně. Rychle a s přehledem řeší problémové situace mezi žáky i mezi žáky a pedagogy. Organizuje besedy týkající se oblasti prevence. Pravidelně navštěvuje školení, informace ihned předává ostatním pracovníkům školy. Za dobu jejího působení ve škole nedošlo k závažným situacím, vše řeší bezprostředně po zjištění daného problému. Ve svém volném čase se věnuje vnoučatům a ráda cvičí.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>8. Mgr. Marie Ponížilová, Základní škola Lukov, příspěvková organizace </strong>(Navrhuje&#58; PaedDr. Jolana Vlková, ředitelka)</div><div style="text-align&#58;justify;">Zkušená paní učitelka, která se aktivně zapojuje do všech školních, zájmových a mimoškolních aktivit. Neocenitelné jsou její schopnosti komunikace s rodiči i veřejností obce. Vždy se objevuje tam, kde se řeší otázky spojené s dětmi, péčí o zdraví, sociální sounáležitost. Je vždy usměvavá, vnímavá, ochotná nabídnout pomocnou ruku. Láskyplně řeší problémy spojené s učením, neshody mezi žáky a jiné dětské bolístky, pomáhá žákům i rodičům s orientací v různých životních situacích. Pracovní pozice ve škole&#58; učitelka, vychovatelka, metodik prevence, zdravotník, vedoucí příškolních táborů. Podporuje u žáků zdravý životní styl. Spolupracuje s Centrem pro rodinu, Policií ČR, HZS, Slunečnice Zlín apod. Svým celoživotním příkladným plněním pracovních povinností a lidským přístupem je vzorem pro všechny.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>9. Mgr. Kateřina Potůčková, Základní umělecká&#160;škola Zlín</strong> (Navrhuje&#58; Mgr. Martina Hniličková, ředitelka)</div><div style="text-align&#58;justify;">V&#160;jejím životě se snoubí dva velké koníčky, a to je umění a sport. Pro mnohé je to neobvyklé spojení zájmů, možná je to svým způsobem naplnění kalokagathie, tedy tělesné a duševní harmonie. Vždy měla pocit, že člověk by měl být všestranný, a tak i děti vychová. Absolvovala výcvikový kurz krizové intervence, workshop Anorexie a bulimie v dospívání. Organizuje, tvoří a propaguje akce školy a konkrétní práce s žáky školy v rámci uměleckého oboru, koordinuje preventivní projekty i společné akce. Je autorkou i realizátorkou projektu &quot;Kdo hraje nezlobí I, II, III&quot; - zaměřen na žáky s ADHD a PAS, který byl podpořen dotací Zlínského kraje. Dále se realizovala ve 13. ročníku teatroterapeutického workshopu &quot;Pojďme sčítat hrušky s jabkama&quot;. Podporuje žáky se zdravotním postižením a jejich začlenění do uměleckého vzdělávání. Spolupracuje s neziskovými organizacemi. Zapojuje žáky do společných projektů, představení, výstav, besed atd.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>10. Mgr. Jana Skříčková, Obchodní akademie, Vyšší&#160;odborná škola a Jazyková škola s&#160;právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště</strong> (Navrhuje&#58; Ing. Jiří Durďák, ředitel)</div><div style="text-align&#58;justify;">Paní učitelka pracuje na Obchodní akademii od roku 2001. Do funkce školní metodičky prevence byla jmenována v&#160;září roku 2012. V&#160;této funkci naplno osvědčuje citlivý přístup k&#160;žákům a kolegiální přístup k&#160;učitelům. Úkoly spojené se svou činností plní pečlivě a včas. Informuje vždy na začátku šk. roku o pozici ŠMP, nabízí konzultační hodiny pro žáky. Zpracovává MPP a dbá na jeho plnění. Na konci šk. roku vyhodnocuje všechny preventivní aktivity realizované ve škole. Aktivně používá Systém výkaznictví. Komunikuje nejen se žáky, ale také s pedagogy a rodiči. Spolupracuje s výchovnou poradkyní, odborníky a organizacemi. Pořádá besedy zaměřené na zdravý životní styl. Je spoluautorkou projektu &quot;Stop extremistickým ideologiím&quot;, který byl podpořen Zlínským krajem. Mapuje rizikové chování na škole a pomáhá při řešení projevů rizikového chování. Průběžně se vzdělává. Do funkce metodika prevence vnesla moderní přístupy, je ochotná a vstřícná.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>11. Miluše Sucháčková, Základní škola Francova&#160;Lhota</strong> (Navrhuje&#58; Karel Sucháček, ředitel)</div><div style="text-align&#58;justify;">Miluše Sucháčková vyučuje několik předmětů a pracuje se žáky 1. i 2. stupně ZŠ. Zúčastnila se všech úvodních školení Peer programu v Praze, dále vzdělávacích seminářů a školení. Zpracovává ve spolupráci s třídními učiteli a výchovnými poradci Minimální preventivní program školy. Školí žáky v Peer programu a programu Drogám a násilí ne, Jsme děti jedné planety. Organizuje programy s Policií ČR a od letošního roku organizuje zapojení školy do programu Hasík. Minimální preventivní program je každoročně vyhodnocen a upraven dle naplánovaných akcí. Mezi její záliby patří volejbal a hlavně turistika. Na turistiku zaměřuje také školní výlety své třídy.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>12. Mgr. Libor Vakrčka, Střední odborná škola&#160;Josefa Sousedíka Vsetín</strong> (Navrhuje&#58; Mgr. Josef Slovák, ředitel)</div><div style="text-align&#58;justify;">Libor Vakrčka pracuje ve škole na pozici školního metodika prevence od roku 2013. Je absolventem specializačního studia pro ŠMP. Aktivně se účastní řady školení v oblasti prevence. Koordinuje Minimální preventivní program školy, organizuje adaptační programy, zajišťuje ve škole přednášky a besedy v oblasti prevence. Je skromný, pracovitý, spolehlivý, systematický. Má přirozenou autoritu. Je navíc trenérem plavání, doprovází a připravuje žáky na sportovní soutěže, které považuje za nejefektivnější prevenci. Vypracoval preventivní projekt &quot;Úspěšný 1. ročník&quot;, který byl podpořen dotací ZK. Je velkým přínosem pro školu. Při jednání s&#160;žáky i rodiči je příjemný, taktní, má schopnost pádně argumentovat a vystihnout podstatu věci – a to několika málo slovy.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>13. Mgr. Julie Zrnová, Základní škola a&#160;Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury </strong>(Navrhuje&#58; Mgr. Ludmila Kočí, ředitelka)</div><div style="text-align&#58;justify;">Na škole pracuje jako učitelka od roku 2013. Od začátku se věnuje prevenci rizikového chování. Pracuje koncepčně a systémově, preventivní aktivity měla nejprve rozplánovány na tříleté období. Všechny činnosti jsou zacílené na osobnostní rozvoj dětí a žáků, s pozitivním ohlasem i změnami v chování žáků. Od letošního roku zahájila 5-letou školní koncepci prevence pod názvem &quot;Cesta za poznáním&quot;. Jedná se o pětiletý plán rozvoje13. 6. 2017 14:21:00Slavnostní setkání při příležitosti ocenění školních metodiků prevence a žáků Zlínského kraje za mimořádné úspěchy a výjimečné činy se včera uskutečnilo v sídle Zlínského kraje./rodice/predstavujemevam/PublishingImages/Oceneni_preventisti_perex.jpg13. 6. 2017 14:38:48https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Vodáková
Fidget spinner na školách 59722<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Antistresová pomůcka, tzv.&#160;fidget spinner, se kterým se dá točit, házet a provádět nejrůznější triky, se stává hitem. Všech deset nejprodávanějších hraček na e-shopu&#160;Amazon.com&#160;je verzí oblíbeného&#160;spinneru, který si dospělí i děti také sami vyrábí, informuje&#160;The Guardian.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.timeshighereducation.com/news/do-students-shun-courses-taught-by-neurotic-lecturers">Výzkum</a>&#160;Katherine Isbister se soustředil na tento fenomén mezi dospělými a autoři se plánují podívat i na dopady u dětí. Výsledky ukazují, že nejde jen o módní výstřelek. Každý, kdo si někdy cvakal s propiskou, se „fidgetingu“ věnoval.&#160;<strong>Dospělí často referují, že jim antistresové pomůcky umožňují soustředit se na úkoly, při kterých musí dlouho sedět, nebo je uklidňují a navozují uvolněný stav mysli.</strong>&#160;Každý z nás potřebuje k práci&#160;<a href="https&#58;//www.steelcase.com/insights/articles/quiet-ones/">různou úroveň</a>&#160;okolní stimulace. Zatímco někdo vyžaduje absolutní ticho, jinému se naopak nejlépe pracuje v hlučném prostředí. Potřeba stimulace se mění i během dne v závislosti na tom, co chceme dělat. A každý si tak reguluje okolní vzruchy podle své potřeby.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Populární hračky zaplavují školy, kde jsou však často zakázány. Výzkum na dopady používání antistresových hraček zatím chybí. V předběžné&#160;<a href="https&#58;//eric.ed.gov/?id=EJ853381">studii</a>&#160;šesťáci nezávisle na sobě vypověděli, že se s hračkou jejich „přístup, pozornost, písemné dovednosti a interakce se spolužáky zlepšily“. U dětí s ADHD jiný&#160;<a href="http&#58;//www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09297049.2015.1044511">výzkum</a>&#160;potvrdil, že jejich pohyb (se speciální pomůckou) zlepšuje jejich výsledky při řešení kognitivně náročného&#160;<a href="http&#58;//link.springer.com/article/10.3758/BF03192844">Flankerova paradigmatu</a>.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Z těchto výzkumů nejde bez dalších informací odvodit, že používání&#160;fidget spinnerů&#160;je pro děti ve školách prospěšné. Problémem je především to, že jejich používání vyžaduje oční kontakt. Základem je roztáčení hračky, která se uprostřed drží mezi palcem a ukazovákem. Náročnější triky pak vyžadují i druhou ruku a oční kontrolu.&#160;<strong>Své využití mohou ve třídě najít antistresové pomůcky jako měkký balónek, chytrá plastelína nebo jiné terapeutické hračky, které oční kontakt nevyžadují.</strong>&#160;Tým Katherine Isbister proto pokračuje ve výzkumu a snaží se navrhnout vhodný antistresový předmět, který by byl použitelný i ve školách.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Celý text najdete v článku&#160;<a href="https&#58;//www.theguardian.com/commentisfree/2017/may/19/fidget-spinners-are-not-just-a-fad-ask-any-ballpoint-pen-clicker"><strong>Fidget spinners are not just a fad – ask any ballpoint-pen clicker</strong></a>.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; Scio, <a href="http&#58;//www.scio.cz/">www.scio.cz</a></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div>7. 6. 2017 9:04:37Antistresová pomůcka, tzv. fidget spinner, se kterým se dá točit, házet a provádět nejrůznější triky, se stává hitem. Všech deset nejprodávanějších hraček na e-shopu Amazon.com je verzí oblíbeného spinneru, který si dospělí i děti také sami vyrábí, informuje The Guardian. /SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/Spinner.jpg7. 6. 2017 10:40:18https://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Vodáková
Poznej a chraň na Odborném učilišti v Kelči60960<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Součástí zámku a Odborného učiliště v Kelči je památkové chráněný park, jehož funkci chtějí pedagogové postupně obnovit a využít tuto dominantu školy ve vzdělávání. Před rokem nechali posoudit všechny stávající stromy a keře v parku odborníky, zpracovali&#160;projekt&#160;s názvem „Poznej a chraň&quot; a vybudovali&#160;naučnou&#160;stezky dřevin, která slouží k výuce žáků a&#160;v rámci dnů otevřených dveří a společných aktivit školy a města Kelč bude přístupna také širší veřejnosti.</strong> &#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/IMG_20170523_110012.jpg" alt="IMG_20170523_110012.jpg" style="margin&#58;5px;" />Neoddělitelnou součástí zámku a Odborného učiliště&#160;v&#160;Kelči je památkové chráněný park, jehož funkci bychom chtěli postupně obnovit a využít tuto dominantu školy ve vzdělávání. Proto jsme před rokem nechali posoudit všechny stávající stromy a keře v&#160;parku odborníky, aby navrhli pěstební kroky u jednotlivých dřevin – které bude nutno úplně vykácet a nahradit novými, a které bude stačit jen zmladit. </p><p style="text-align&#58;justify;">Prvním krůčkem k&#160;naplnění tohoto velkého cíle bylo vypracování projektu s&#160;názvem „Poznej a chraň&quot;, jehož hlavním cílem bylo vybudovat v&#160;části parku naučnou stezku dřevin, která bude sloužit nejen k&#160;výuce žáků všech kelečských škol, ale příležitostně i veřejnosti. &#160;V&#160;rámci programu Podpora ekologických aktivit v&#160;kraji v&#160;roce 2016 byl náš projekt finančně podpořen Zlínským krajem.</p><p style="text-align&#58;justify;">Na postupné realizaci naučné stezky jsme po rozvržení jednotlivých kroků začali pracovat v&#160;zimních měsících 2016/2017, kdy žáci zahradnického oboru se svými pedagogy v&#160;místech, kudy povede naučná stezka, prováděli udržovací řezy a kácet staré nemocné stromy. Do přípravy se zapojili i ostatní žáci školy – zedníci pomáhali vykopat pařezy a nálety, zámečníci připravili základy pro chodníčky, ubytovaní žáci s&#160;panem vychovatelem opracovali vykácené stromy na přírodní lavičky a členové turistického kroužku přinášeli z&#160;vycházek zajímavé kamínky. Už v&#160;této fázi projektu se také aktivně zapojili žáci MŠ a ZŠ v Kelči, kteří sbírali šišky a klacíky na hmatový chodníček, jenž je součástí vytyčené stezky.</p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/IMG_20170503_084850.jpg" alt="IMG_20170503_084850.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Završením všech těchto aktivit je naučná stezka podél některých stávajících i nově vysázených stromů. U těchto stromů a keřů jsou nainstalovány informační tabulky se základními údaji a zajímavostmi o dané dřevině, které vytvořili vyučující společně z&#160;žáky v&#160;předmětu sadovnictví. Stezka bude sloužit k výuce nejen žákům OU Kelč, ale i žákům MŠ a ZŠ. V&#160;rámci dnů otevřených dveří a společných aktivit školy a města Kelč bude přístupna i veřejnosti k&#160;rozšíření znalostí o přírodě kolem nás.&#160; Všem návštěvníkům je v&#160;rámci naučné stezky k&#160;dispozici odpočinková zóna z&#160;přírodních materiálů pod korunou převislého buku.</p><p style="text-align&#58;justify;">Celým tímto projektem se podařilo zrevitalizovat jen malou část zámeckého parku, přesto nadšení a zapojení jak pedagogů, tak žáků školy slibuje, že to určitě nebyla poslední aktivita k&#160;obnovení funkčnosti a vzdělávacích možností tohoto místa.</p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>31. 5. 2017 13:30:48Součástí zámku a Odborného učiliště v Kelči je památkové chráněný park, jehož funkci chtějí pedagogové postupně obnovit a využít tuto dominantu školy ve vzdělávání. Před rokem nechali posoudit všechny stávající stromy a keře v parku odborníky, zpracovali projekt s názvem „Poznej a chraň" a vybudovali naučnou stezky dřevin, která slouží k výuce žáků a v rámci dnů otevřených dveří a společných aktivit školy a města Kelč bude přístupna také širší veřejnosti. /rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Fotky%202015_2016/OU%20Kelc%20perex.jpg31. 5. 2017 13:47:21https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/archivnejzajimavejsichprojektu/archiv2016-2017/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Vodáková
Evropské vody ke koupání jsou mnohem čistší než před čtyřiceti lety32029<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Více než 85 % lokalit ke koupání sledovaných v celé Evropě splnilo v roce 2016 nejpřísnější normy pro „výbornou“ kvalitu vody.V České republice se hodnotilo celkem 154 koupališť, kdy 127 z nich má výbornou kvalitu vody. Od roku 2013 dochází k postupnému zlepšování. Zatímco v roce 2013 mělo výbornou kvalitu 76,4 % koupališť, v roce 2015 to bylo 79,1 %, v roce 2016 kritéria této kategorie splňuje již 82,5%.</strong></p><div style="text-align&#58;justify;">Zpráva Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské komise potvrzuje čtyřicetiletý pozitivní trend stále čistější vody na plážích a koupalištích v celé Evropě. Posouzení vychází z analýzy vzorků vody z více než 21&#160;000 pobřežních i vnitrozemských lokalit ke koupání a je dobrým ukazatelem pro výběr nejlepších míst s pravděpodobně nejkvalitnější vody pro nadcházející léto. U odebraných vzorků vody ke koupání se zjišťuje, zda nejsou kontaminovány fekáliemi z odpadních vod z kanalizace nebo chovu hospodářských zvířat.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">V posledních letech se naprostá většina koupališť v Evropě může pochlubit dobrou kvalitou vody. V roce 2016 splňovalo minimální požadavky na „přijatelnou“ kvalitu vody stanovené směrnicí EU o vodách ke koupání 96,3&#160;% lokalit, což je ve srovnání s rokem 2015, kdy tyto požadavky splňovalo 96,1&#160;% míst, mírný vzestup. Více než 85&#160;% (85,5) lokalit ke koupání splnilo nejpřísnější normy pro „výbornou“ kvalitu vody, což je ve srovnání s 84,4&#160;% v roce 2015 rovněž o něco více.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Karmenu&#160;Vella, evropský komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a&#160;rybolov, k tomu uvedl&#58;&#160;„Výborná kvalita evropských lokalit ke koupání není náhoda. Je to výsledek tvrdé práce zanícených profesionálů. Ukazuje, že je důležité dbát o politiku EU, která podporuje zelená pracovní místa. V tomto roce tuto investici oslavíme v rámci evropského Zeleného týdne od 29. května do 2. června. Odborníci na vodní techniku a ochranu před povodněmi, chemici v oboru životního prostředí, pracovníci správy odpadních vod – ti všichni mají na udržování vysoké kvality vod svůj podíl.“</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Hans Bruyninckx, výkonný ředitel Evropské agentury pro životní prostředí, k tomu řekl&#58;&#160;„Je povzbudivé vidět, že stále více lokalit ke koupání v Evropě splňuje nejvyšší normy kvality. Evropští občané se tak budou moci informovaněji rozhodnout, která místa ke koupání letos v létě navštíví. Rovněž se ukazuje, že naše politiky v oblasti životního prostředí jsou účinné, a že excelentní sběr dat a jejich analýza mají praktické přínosy pro ochranu lidského zdraví a náš každodenní život.”</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water/state/state-of-bathing-water-3"><strong>Zpráva</strong></a>&#160;se zabývá lokalitami ke koupání v celé EU, Albánii a Švýcarsku. Evropské vody ke koupání jsou mnohem čistší než před čtyřiceti lety, kdy se do vody vypouštělo velké množství nevyčištěné nebo částečně vyčištěné komunální a&#160;průmyslové odpadní vody. Společně se zprávou zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí i&#160;aktualizovanou&#160;<a href="http&#58;//www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/bathing/state-of-bathing-waters"><strong>interaktivní mapu</strong></a>, jež ukazuje stav vody v&#160;konkrétních lokalitách. Aktualizované&#160;<a href="https&#58;//www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water/country-reports-2016-bathing-season"><strong>zprávy týkající se situace v jednotlivých zemích</strong></a>&#160;a informace o&#160;<a href="http&#58;//ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.html"><strong>směrnici</strong></a>&#160;o vodách ke koupání, jsou dostupné na internetových stránkách agentury EEA a stránkách Evropské komise věnovaných kvalitě vod ke koupání.</div><div style="text-align&#58;justify;">Další klíčová zjištění&#58;</div><br><ul style="text-align&#58;justify;"><li>Všechny vykázané lokality ke koupání v Rakousku, Chorvatsku, na Kypru, v Estonsku, Řecku, na Litvě, v Lucembursku, Lotyšsku, na Maltě, v Rumunsku a Slovinsku dosáhly v roce 2016 alespoň „přijatelné“ kvality.</li><li>V pěti zemích bylo alespoň 95&#160;% vod ke koupání zhodnoceno jako „voda výborné kvality“&#58; v Lucembursku (všech 11 uvedených míst ke koupání), na Kypru (99&#160;% všech lokalit), Maltě (99&#160;% všech lokalit), v Řecku (97&#160;% všech lokalit) a v Rakousku (95&#160;% všech lokalit).</li><li>V roce 2016 bylo 1,5&#160;% (1,4&#160;% v zemích EU) lokalit ke koupání označeno za „nevyhovující“. Mezi koupacími sezónami 2015 a 2016 se absolutní počet vod ke koupání klasifikovaných jako „nevyhovující“ snížil z 383 na 318 (v zemích EU z 349 míst na 302).</li><li>Největší počet lokalit ke koupání s nevyhovující kvalitou vody byl zjištěn v&#160;Itálii (100 lokalit, tj. 1,8&#160;%), ve Francii (82 lokalit, tj. 2,4&#160;%) a&#160;ve Španělsku (39 lokalit, tj. 1,8&#160;%).</li></ul><h1 class="ms-rteElement-DarkPink">Mapa kvalitních míst ke koupání v České republice</h1><p><img alt="Voda.JPG" src="/rodice/volnycas/PublishingImages/Voda.JPG" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p><a href="https&#58;//www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water/country-reports-2016-bathing-season/czechia-2016-bathing-water-report/view"><strong>Czechia 2016 bathing water report</strong></a>.</p><p><br></p><p><br></p><p>Zdroj&#58; Evropská komise, <a href="http&#58;//www.europa.eu/">www.europa.eu</a>, Národní informační centrum pro mládež, <a href="http&#58;//www.nicm.cz/">www.nicm.cz</a></p><p><br></p>31. 5. 2017 13:07:52Více než 85 % lokalit ke koupání sledovaných v celé Evropě splnilo v roce 2016 nejpřísnější normy pro „výbornou“ kvalitu vody.V České republice se hodnotilo celkem 154 koupališť, kdy 127 z nich má výbornou kvalitu vody. Od roku 2013 dochází k postupnému zlepšování. Zatímco v roce 2013 mělo výbornou kvalitu 76,4 % koupališť, v roce 2015 to bylo 79,1 %, v roce 2016 kritéria této kategorie splňuje již 82,5%./SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/kluci.jpg11. 7. 2017 8:03:50https://www.zkola.cz/rodice/volnycas/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Vodáková
Užívání legálních i nelegálních drog ve Zlínském kraji je stabilní 19809<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Krajská rada projednala Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky Zlínského kraje za rok 2016.&#160;</strong><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>Z&#160;materiálu vyplývá, že stav užívání legálních i nelegálních drog, i obecně drogové problematiky ve Zlínském kraji lze z&#160;dlouhodobějšího pohledu označit jako relativně stabilní. Mimo alkoholu, o němž se zpráva zmiňuje nadále pouze okrajově, jsou problémem Zlínského kraje nadále především drogy zde pěstované, vyráběné a následně nabízené a užívané, tedy konopí (marihuana) a pervitin (metamfetamin).&#160;</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;">Za obecně nejdostupnější nelegální drogu ve Zlínském kraji lze označit marihuanu, vedle ní je dlouhodoběji relativně vysoká dostupnost pervitinu. V souvislosti s&#160;oběma drogami byl ze strany Policie ČR zaznamenán záchyt jak samotných návykových látek, prekurzorů pro jejich výrobu, tak různých a různě velkých varen, eventuálně pěstíren. U marihuany dochází nadále kromě běžného pěstování v „klasických&quot; podmínkách k&#160;její produkci i v&#160;podmínkách umělých, v&#160;tzv. „indoor pěstírnách&quot;, jejichž výsledkem je možnost celoroční produkce rostlin při současně vyšším obsahu účinné látky tetrahydrocannabinolu. K&#160;výrobě pervitinu v&#160;kraji slouží nadále jak farmaceutické přípravky určené pro domácí trh, tak přípravky zpravidla nelegálně dovezené, primárně určené zejména pro polský trh. V&#160;převážné míře se na výrobě nelegálních drog v&#160;kraji, obdobně jako v&#160;minulosti, podílejí osoby české státní příslušnosti, významnější aktivity osob cizí státní příslušnosti, případně etnických skupin zde žijících nebyly policií v&#160;kraji zjištěny.</p><p style="text-align&#58;justify;">Mezi uživateli drog&#160;–&#160;klienty nízkoprahových zařízení, jako jsou kontaktní centra a terénní programy, převažují ve Zlínském kraji téměř ze 3/4 muži a ve vztahu k preferenci a způsobu užití návykové látky se jedná o injekční uživatele veskrze výhradně pervitinu. Pervitin je dle informací z&#160;těchto zařízení uživateli dále aplikován perorálně, např. prostřednictvím želatinových tobolek, je zaznamenána aplikace kouřením, šňupáním. Všechny tyto způsoby aplikace drog jsou z&#160;minulosti známé a víceméně obvyklé i jinde v&#160;ČR.</p><p style="text-align&#58;justify;">U uživatelů nelegálních návykových látek se dá nadále zobecnit, že klientela, která je v&#160;kontaktu s&#160;uvedenými nízkoprahovými zařízeními, postupně nadále stárne (aktuální průměrný věk přesáhl v&#160;r. 2016 hranici 30 let). Výjimkou jsou uživatelé marihuany a příležitostní, experimentující konzumenti drog, kteří uvedená zařízení (služby, programy) nevyužívají, kde lze jejich věk, zejména dle informace orgánů SPOD, očekávat výrazně nižší.</p><p style="text-align&#58;justify;">Informace o výskytu nových syntetických drog v kraji, vyráběných výhradně mimo území ČR, jsou dostupné pouze z&#160;populace uživatelů, kteří jsou klienty uvedených nízkoprahových zařízení. Jsou uváděny ojedinělé případy zkušenosti s&#160;těmito látkami, po získání zpravidla v&#160;e-shopech, spíše však ve formě jednorázových experimentů, a to včetně eventuální negativní zkušenosti po jejich užití.</p><p style="text-align&#58;justify;">Problematika patologického hráčství (hazardního hraní nebo také gamblingu) dosud nebyla krajem monitorována, informace jsou jen zprostředkovaně z&#160;jiných dostupných zdrojů</p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/zdz/temata/prevence/Documents/VZ_RVKPP_2016_zpracovani_final.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /><strong>Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Zlínského kraje za rok 2016.pdf</strong></a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; Zlínský kraj&#160;</p>29. 5. 2017 10:59:10Krajská rada projednala Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky Zlínského kraje za rok 2016. Z materiálu vyplývá, že stav užívání legálních i nelegálních drog ve Zlínském kraji lze z dlouhodobějšího pohledu označit jako relativně stabilní./zdz/SiteCollectionImages/6_zdraví/Mladez%20se%20bavi_per.jpg29. 5. 2017 11:05:42https://www.zkola.cz/zdz/temata/prevence/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Vodáková
Regionální kolo přírodovědné soutěže Zlatý list59979<p><strong>​Ve Valašském ekocentru ČSOP a okolním lesoparku proběhlo ve dnech 19. a 23. května regionální kolo přírodovědné soutěže Zlatý list, které se zúčastnilo 114 dětí ze Zlínského kraje.</strong></p><div style="text-align&#58;justify;">V národním kole bude Zlínský kraj reprezentovat Lynxteam z Kunovic u Uherského Hradiště v kategorii starších a Červenky z Loučky v mladších. Místní soutěžní družstvo mladých ochránců přírody z oddílu FALCO skončilo na druhém místě.</div><div style="text-align&#58;justify;">Velké poděkování patří pracovníkům Správy CHKO Beskydy, studentům místního gymnázia a dalším lektorům, kteří si připravili soutěžní otázky a celý den hodnotili na jednotlivých stanovištích znalosti soutěžních hlídek.<img src="/zdz/temata/ekologicka_vychova/PublishingImages/thumbnail_P1130817.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;267px;" /><img src="/zdz/temata/ekologicka_vychova/PublishingImages/thumbnail_IMG_2205.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;356px;height&#58;267px;" /></div><br><p><br></p>26. 5. 2017 11:23:22Ve Valašském ekocentru ČSOP a okolním lesoparku proběhlo ve dnech 19. a 23. května regionální kolo přírodovědné soutěže Zlatý list, které se zúčastnilo 114 dětí ze Zlínského kraje./zdz/temata/ekologicka_vychova/PublishingImages/thumbnail_IMG_2070.jpg31. 5. 2017 12:55:40https://www.zkola.cz/zdz/temata/ekologicka_vychova/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka Evjáková
Spolupráce žáků ZŠ Zlín Malenovice s Českým svazem na ochranu netopýrů60920<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Žáci třídy II. C ZŠ Zlín Malenovice, třída Svobody 868&#160;spolupracují již druhým rokem s Českým svazem na ochranu netopýrů. Pod vedením pana Tošenovského vyrobili již v únoru čtyři&#160;budky pro stromové netopýry. První květnový&#160;pátek se společně vydali do zámeckého parku ve Zlíně, aby zde tyto budky umístili.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;">Akce měla proběhnout už 19. dubna v rámci oslav Dne Země, pro špatné počasí však byla organizátory přesunuta na květen. Tentokrát počasí vyšlo. Postupně si žáci podepsali a očíslovali své budky, zadali jejich čísla do GPS a pan Tošenovský je dle zadaných souřadnic umístil na volné stromy. Během výukového programu ukázal žákům další budky pro netopýry, ale i pro ptáky, které jsou v zámeckém parku již umístěny. Celou akci i výukový program pozorně natáčeli pracovníci ČT.&#160;</span><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/netopyri24.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;300px;" /><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/netopyri23.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;300px;" /><br></p><p>V rámci environmentálního pořadu Nedej se - Náš soused netopýr proběhne záznam na ČT 2&#160; 28. května od 11. hod. Pokud budete mít čas a navštívíte zámecký park ve Zlíně, můžete v korunách stromů objevit 4&#160;budky vyrobené a označené žáky II.C naší školy. Netopýři patří mezi ohrožené druhy a určitě si zaslouží naší pozornost.</p><p><br></p><p></p>24. 5. 2017 11:34:46Žáci třídy II. C ZŠ Zlín Malenovice, třída Svobody 868 spolupracují druhým rokem s Českým svazem na ochranu netopýrů. Pod vedením pana Tošenovského vyrobili v únoru čtyři budky pro stromové netopýry, v květnu je společně umístili v zámeckém parku ve Zlíně./rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/netopyri24.JPG11. 7. 2017 8:09:11https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/archivnejzajimavejsichprojektu/archiv2016-2017/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka Evjáková

Chcete dostávat novinky z tohoto portálu e-mailem?

​Chcete-li si dostávat upozornění na nové články, přejděte na stránku s nastavením. Pro zasílání newsletteru zadejte svůj email zde.