Základní informace a dokumenty OP VVV

3. srpen 2021
Evropské granty
Autor/ka článku: Martina Němcová
Základní informace a dokumenty OP VVV

​​​Text OP VVV, dokumenty pro žadatele a příjemce, vzory dokumentů, pravidla programu a další informace, které se vztahují k OP VVV.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovém období 2014 – 2020 čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky (ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

Schválený text Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Dne 13. května schválila Evropská komise Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Znění textu schváleného operačního programu naleznete v souboru ke stažení níže. Přílohy Operačního programu OP VVV, pravidla po žadatele a příjemce, pravidla pro publicitu, vzory dokumentů, indikátory OP VVV, analýzu veřejné podpory a další dokumenty k dispozici na stránkách OP VVV v sekci Dokumenty.  Z tohoto odkazu jsou dále dostupné tyto informace:

  • Pravidla pro publicitu
    Manuál Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020, Manuál vizuální identity MŠMT a Logolinky OP VVV.
  • Monitorovací systém 2014+
    Uživatelské příručky pro práci žadatele/ příjemce v IS KP14+, Uživatelské příručky pro práci s certifikáty elektronického podpisu v IS KP14+, Povinnost kvalifikovaného elektronického podpisu pro žadatele a hodnotitele OP VVV, Cost Benefit Analýza (CBA), Strom odborností OP VVV – Pokyny pro vyplnění záložky žádosti o podporu Seznam odborností projektu a další související dokumenty.
  • Aktuální informace o OP VVV
    Prezentace ze seminářů pro žadatele, zápisy z jednání výběrové komise, nejčastěji kladené dotazy a další aktuality vztahující se k OP VVV jsou k dispozici na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v sekci Aktuality.

Kde získat další informace o OP VVV?

Na stránkách Evropské komise v sekci Evropské strukturální a investiční fondy.

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, www.msmt.cz

Soubory ke stažení