Žádost o souhlas krajského úřadu se zřízením speciálních tříd pro školní rok 2022/2023

6. květen 2022
Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Autor/ka článku: Soňa Marčíková
Žádost o souhlas krajského úřadu se zřízením speciálních tříd pro školní rok 2022/2023

Netýká se škol speciálně zřízených pro děti a žáky uvedené v §16 odst. 9 školského zákona, škol církevních a škol zřizovaných ministerstvy.

Na základě § 16 odst. 9 a 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, lze se souhlasem krajského úřadu v rámci školy zřizovat speciální třídy pro děti, žáky a studenty uvedené v §16 odst. 9 školského zákona. Činnost těchto tříd se dále řídí vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění.

K udělení souhlasu se zřízením speciálních tříd je potřeba Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje zaslat žádost dle vzoru uvedeného v příloze.

Termín pro podání žádosti:

Žádosti zasílejte datovou schránkou nejpozději do 19. srpna 2022.

ID datové schránky: scsbwku

Upozornění: Souhlas krajského úřadu se zřízením speciální třídy bude vydáván pouze na školní rok 2022/2023. V případě, že žáci budou pokračovat ve vzdělávání ve speciální třídě i v dalším školním roce, je nutno podat novou žádost.

 

Případné dotazy zodpoví:
Mgr. Jana Kapalková, tel.: 577 043 709, jana.kapalkova@kr-zlinsky.cz
PhDr. Soňa Marčíková, tel.: 577 043 708, sona.marcikova@kr-zlinsky.cz