Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ve vzdělávacím procesu a spolupráce SPC se školami

22. leden 2021
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ve vzdělávacím procesu a spolupráce SPC se školami

Ve čtvrtek 21. ledna odpoledne se uskutečnil webinář pořádaný v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. Lektorky Vladimíra Šmídková a Petra Slováková se v něm věnovaly tématu ošetření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve vzdělávacím procesu a spolupráci SPC se školami.

Na vzdělávání určené asistentům pedagoga, učitelům/učitelkám a pracovníkům školních poradenských pracovišť se přihlásil rekordní počet účastníků ze základních a středních škol v kraji. Necelé tři stovky, což je dvojnásobek než na prvním tematickém webináři na začátku ledna. „Potvrdilo se nám, že asistenti a asistentky pedagoga mají zájem o další profesní seberozvoj, online forma i časová dotace jim plně vyhovují. A také, že kvalita vzdělávání pořádaného Zlínským krajem je na velmi vysoké úrovni,“ sdělila radní pro oblast školství a kultury Zuzana Fišerová. „Osobně jsem moc ráda, že se v projektu KAP orientujeme na podporu všech žáků a jejich pedagogů, budování zdravých vztahů, pozitivního naladění a dobrého prostředí v našich školách. Asistenti pedagoga jsou smysluplnou a hodnotnou součástí celého pedagogického týmu a k těmto našim snahám významně svojí prací přispívají,“ dodala Zuzana Fišerová.

Druhá ze série dvouhodinových webinářů byla zaměřená práci školských poradenských zařízení a spolupráci se školami. Také tentokrát si účastníci pochvalovali přímou interakci s lektorkami, zodpovídání konkrétních dotazů, uvádění konkrétních situací a příkladů z praxe. Líbil se jim způsob řízení online akce s jasnými pravidly, srozumitelný a výstižný výklad, včetně přehledného rozčlenění jednotlivých podpůrných opatření.

Další plánované webináře:

 • Hodnotové vzdělávání jako nástroj spolupráce pedagogického sboru a asistentů pedagoga (Jiří Luka) – 4. 2. 2021
 • Vhled do jednání dětí v náročných životních situacích, zvláště v sociální sféře (Petr Jarolímek), Integrace cizinců z pohledu Krajského úřadu Zlínského kraje (Olga Vallová) – 18. 2. 2021

Informace o konání webinářů a způsobu přihlášení budou zveřejněny na portálu Zkola.cz nebo je možné se informovat u Jitky Šimkové, tel. 577 043 745, 731 555 064.

Některé z informací, které zazněly:

 • kvalitní vzdělání predikuje růst člověka i společnosti, vzdělávání je celoživotní proces, je základem i bonusem pro budoucnost člověka i společnosti,
 • pedagogicko-psychologická poradna (PPP) ošetřuje nejčastěji žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) vyjádřené specifickou vývojovou poruchou učení,  chování, přibývá ošetření SVP žáků daných odlišným mateřským jazykem, někdy jsou specifika vázána na rodinné či kulturní prostředí, někdy se přidružují dlouhodobé či krátkodobé zdravotní nesnáze , také se věnuje žákům nadaným a mimořádně nadaným, kariérnímu poradenství, prevenci, posuzuje školní zralost u dětí, intervenuje ve smyslu psychologické či speciálně pedagogické podpory a reedukace,
 • mírně se zvyšuje počet žádostí k individuálnímu vzdělávání,
 • SVP žáků mohou být ošetřeny v rámci 5 stupňů podpory, zahrnují možnost úpravy metod práce, organizace výuky, hodnocení, úpravy podmínek přijímání a ukončování vzdělávání, přidělení předmětu SPP, pedagogické intervence, možnost posílení výuky jazyka českého v rámci úpravy obsahu vzdělávání, vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP), využití kompenzačních pomůcek, podpory asistentem pedagoga, prodloužení vzdělávání, podpůrná opatření jiného druhu, vázaná na zdravotní obtíže žáka, jeho začlenění do třídy,
 • podpůrná opatření (PO) třetího stupně – podpora asistentem pedagoga (asistent pedagoga pomáhá učiteli při organizaci a realizaci vzdělávání, počet žáků na sdíleného asistenta pedagoga není omezen, asistent pedagoga může být velmi cennou pomocí, je prospěšný pro vztahové a pracovní klima třídy, napomáhá minimalizaci výskytu problémového chování, případných sociálních střetů, provází školním dnem, stabilním vztahem, přijetím, vzorem podporuje pocit osobní hodnoty, může mít vliv na zefektivnění osvojování školních dovedností, zásadní je časové zarámování této podpory s postupným plným osamostatněním a převzetím zodpovědnosti),
 • úskalí v procesu nastavování podpůrných opatření (legislativní vymezení je místy nejasné a umožňuje různý výklad, chybějící soulad jednotlivých legislativních norem, někdy je obtížné přesvědčit zákonné zástupce, že by nastavení PO bylo pro žáka přínosem, někdy je nutné posouzení odborného lékaře pro správné posouzení SVP a navazující nastavení PO, personální obsazení, zvláště v počátcích přechodu na nový systém ošetření žáků se SVP vysoká vytíženost školských poradenských zařízení, administrativní náročnost převedení odborných podkladů, problémem  může být i obsazení místa asistenta pedagoga, náročnost profese učitelů, vysoké počty žáků ve třídách, nastavení jednotlivých pedagogů, sboru, vedení, podmínky školy, situace distanční výuky, formální náležitosti, zajištění všech potřebných podkladů, souhlasů, zavedení do potřebných formulářů, sledování platnosti finančně nárokovaných opatření a potřeba jejich ukončení s datem skončení platnosti jejich poskytování),
 • spolupráce SPC se školami (žák má již přiznána podpůrná opatření od SPC nebo vzdělávací nebo výchovný problém identifikuje škola, následně kontaktuje zákonné zástupce žáka, kterého informuje o potřebě obrátit se na SPC – škola sama nemůže být oficiálním žadatelem služby, cílem spolupráce je shromáždit relevantní informace o dosavadním průběhu vzdělávání žáka ve škole a podmínkách, které škola pro jeho další vzdělávání potřebuje),
 • SPC nabízí různé formy podpory (hledání vhodných přístupů k žákovi, včetně pozitivní motivace, doporučení vhodných speciálně-pedagogických metod a postupů, kompenzačních pomůcek na základě diagnostiky ve vzdělávacím procesu, metodické vedení v oblastech specifických pro konkrétní druh postižení, průběžné konzultace s pedagogy škol, porozumění zvláštnostem v chování žáků, náslechy v hodinách a následné rozbory ve prospěch žáků s SVP, navržení vhodných pomůcek a kompenzačních přístupů, zapůjčování literatury, pomůcek, podpora porozumění Doporučení ŠPZ pro žáka s SVP, spolupráce s rodiči v oblasti domácí přípravy do školy, vyhledávání a navrhování vhodných forem zapojení žáků s SVP do třídní skupiny),
 • praktické tipy na zvládání inkluzivního vzdělávání (nevytvářejte IVP tam, kde vám stačí Doporučení ŠPZ, Plán pedagogické podpory vytvářejte jako stručný dokument, kde si pro účely školy popíšete, jak budete s dítětem v 1. stupni PO pracovat, pokud se u žáka s SVP neočekávají zásadní změny ve zdravotním stavu, je vhodné dohodnout se s ŠPZ o platnosti dokumentace až na 4 roky – za určitých podmínek, při náročné práci s žákem s SVP využívejte podpory ŠPP nebo ŠPZ),
 • distanční vzdělávání žáků s SVP, kroky školy při přechodu na distanční výuku u žáka s SVP (komunikace s rodinou, doplnění IVP o podmínky při distančním vzdělávání, nastavení spolupráce s rodiči, nastavení spolupráce s ŠPP, důsledná kontrola, zda nastavená pravidla při distančním vzdělávání fungují, kontinuita v poskytování podpůrných opatření, poskytování personální podpory online, za dodržení bezpečnostních opatření je možné poskytnutí personální podpory osobně ve vyhrazeném prostředí, žáci s SVP mohou pracovat online s podporou asistenta pedagoga, absolvování pedagogické intervence nebo hodin speciálně pedagogické péče online, zapůjčení pomůcek a speciálních učebnic do domácího prostředí),
 • pravidla spolupráce SPC se školami (shoda – pochopení a přijetí společného cíle, komunikace – obousměrný proces, při kterém hraje důležitou roli zpětná vazba, zapojení – na zapojení do spolupráce nedbá jen ředitel školy, ale všichni kolegové vzájemně, týmové role – pokud si uvědomíme svou správnou týmovou roli a roli našich kolegů, posuneme úroveň spolupráce s kolegy na ještě daleko vyšší úroveň, trpělivost – výborně vyladěný a fungující týmová spolupráce není samozřejmostí, k jeho budování přistupujme jako k dlouhodobé investici, u které i postupné a malé krůčky mohou významně ovlivnit celkový výsledek).