Žáci cizinci ve středních školách

18. září 2023
Cizinci a studium v cizině
Autor/ka článku: MŠMT ČR
Žáci cizinci ve středních školách

V této záložce najdete veškeré informace upravující vzdělávání žáků cizinců ve středních školách, zejména pak přehled právních předpisů v gesci MŠMT a jejich výklad. Připravili jsme i stručné shrnutí možností, které mohou využít mladiství k tomu, aby se začali vzdělávat ve střední škole či příp. aby se zapojili na trh práce. Pokud budete potřebovat konkrétní metodická doporučení do výuky, využívejte prosím k tomu určené webové stránky NPI ČR.

Možnosti podpory žáků cizinců ve školách

MŠMT vydalo v září 2021 Metodické doporučení pro poskytování služeb žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka ve školských poradenských zařízeních (ŠPZ). Toto doporučení je platné jak pro žáky základních, tak středních škol.

Shrnutí podpory žáků cizinců ve středních školách formou otázek a odpovědí najdete v souboru na webu MŠMT..

Bezplatná jazyková příprava ve středních školách byla prodloužena do 31. 8. 2024

Dne 1. 9. 2023 nabyla účinnosti Vyhláška č. 266/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 250/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. Byl tak prodloužen nástroj pro bezplatnou jazykovou přípravu ve středních školách o jeden školní rok do 31. 8. 2024. Na vzdělávání mají nárok všichni žáci, kteří se vzdělávají v ČR nejvýše 24 měsíců před podáním žádosti. Celková délka jazykové přípravy je nejvíce 400 hodin po dobu nejvýše 20 měsíců výuky.

Podpora mladistvých z Ukrajiny ve věku 15+, kteří nejsou žáky střední školy v ČR

Formou otázek a odpovědí jsou shrnuty informace, které mohou využít zejména mladí lidé z Ukrajiny k tomu, aby se začlenili do středního vzdělávání v ČR. Text je přeložen a opatřen odkazy tak, aby byl k dispozici nejen školám, ale i organizacím pracujícím s mladistvými. Část, která nemá přímou návaznost na legislativu přijatou v rámci Lex Ukrajina I a II, je použitelná pro všechny mladistvé cizince.

Úprava jednotné přijímací zkoušky a ukončení studia dle Lex Ukrajina II

Podle zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje opatřením obecné povahy:

 

Zdroj: MŠMT ČR