Platforma Sborovna v závěru školního roku 2022/2023

1. červen 2023
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Platforma Sborovna v závěru školního roku 2022/2023

Sborovna je místem pro vzdělávání pedagogických pracovníků ve Zlínském kraji v oblasti didaktiky, metodiky, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, seznamování s novými metodami a formami výuky a dalšími odbornými kompetencemi potřebnými pro zkvalitňování jejich práce. Setkání v jednotlivých sekcích probíhají dle potřeb účastníků zpravidla čtyřikrát za školní rok. Setkání je určeno pro skupinu 15 účastníků v délce 4 hodin. V tématech se přizpůsobujeme aktuálním potřebám pedagogických pracovníků.

Již na přípravný týden na konci srpna 2023 připravujeme další setkání v sekci Kariérové poradenství. V průběhu prázdnin budeme nabídku témat a termínů aktualizovat.

S blížícím se závěrem školního roku 2022/2023 proběhla poslední předprázdninová setkání pro pedagogické pracovníky v platformě Sborovna.

Setkání se mohou účastnit pedagogové napříč všemi stupni a v různých oblastech vzdělávání Zlínského kraje, kteří mají zájem o danou problematiku.

Účast na setkání platformy Sborovna je pro pedagogické pracovníky Zlínského kraje bezplatná. Přihlásit se mohou prostřednictvím odkazu v pozvánce. Přihlášením k účasti na základě nařízení EU dochází ke zpracování poskytnutých osobních údajů subjektu viz příloha GDPR 2023.

V případě zájmu o bližší informace k organizaci setkání kontaktujte Andreu Vorlovou, e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz,, nebo tel. 577 043 743.

 

V roce 2023 jsme se v platformě Sborovna setkali s pedagogy Zlínského kraje k těmto tématům:

19. ledna 2023 se pedagogové škol  zřízených dle § 16 odst. 9 se v sekci Speciální školy setkali ve Zlíně k tématu Muzikoterapie. Progam_Sborovna_SpZŠ_19012023

24. ledna 2023 se účastníci v sekci Zástupci ředitele věnovali  Vedení motivačně-hodnotícího rozhovoru s pedagogy. Program_Sborovna_ZŘ_24012023

27. února 2023 proběhlo setkání sekce Pedagogové volného času k tématu Jak naučit děti první pomoc. Program_Sborovna_PVČ_27022023

15. března 2023 se pracovníci Školských poradenských zařízení setkali k tématu Krizová intervence pod vedením doc. Mgr. Michala Růžičky, Ph.D.. Program_Sborovna_ŠPZ_15032023

15. března 2023 proběhlo setkání s PaedDr. Pavlínou Baslerovou, Ph.D.. k tématu Kompetence školního poradenského pracoviště – ŠPP. Program_Sborovna_SpZŠ_15032023

22. března 2023 se uskutečnilo v sekci Kariérové poradenství setkání s tématem Projekty v kariérovém poradenství s Petrou Benešovou. Program_Sborovna_KP_22032023

28. března 2023 proběhlo setkání s Mgr. Karlem Opravilem, k tématu Komunikace se zaměstnanci, zřizovatelem v sekci Speciální školy. Program_Sborovna_SpZŠ_28032023

3. dubna 2023 proběhlo v sekci pro asistenty pedagoga k tématu Rozvoj komunikačních dovedností u žáků se SVP. Program_Sborovna_AP_03042023.

4. dubna 2023 se setkali pedagogové SŠ k tématu Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, setkání bylo určeno nejen kariérovým poradcům, ale účastnili se ho zástupci ředitele, školní psychologové i pracovníci ŠPP. Program Sborovna KP 04042023

17. dubna 2023 proběhlo setkání sekce Pedagogové volného času k tématu Podpora řemesel při volnočasových aktivitách dětí. Program_Sborovna_PVČ_17042023

19. dubna 2023 proběhlo setkání sekce Speciální školy pro sdílení praktických pomůcek a zkušeností do výuky. Program_Sborovna_SpZŠ_19042023

20. dubna 2023 proběhlo setkání sekce Speciální pedagogové s tématem Jak pracovat s mimořádně intelektově nadanými žáky na 1. stupni ZŠ. Program_Sborovna_SP_20042023

10. května 2023 proběhlo setkání sekce Kariérové poradenství s tématem Kariérové poradenství pro žáky se socio-kulturním znevýhodněním. Pozvánka Sborovna KP 10052023

26. května 2023 proběhlo setkání sekce Pedagogové volného času k tématu Předávání zkušeností s outdoorovými zážitkovými aktivitami. Pozvánka_Sborovna_PVČ_26052023

31. května 2023 se v sekci Asistenti pedagoga uskutečnilo setkání s praktickým seznámením k využití canisterapie při práci s dětmi.  Pozvanka_Sborovna_AP_31052023

12. června 2023 proběhlo v sekci Speciální školy setkání s tématem Rozvoj komunikačních dovedností u žáků se SVP. Pozvánka_Sborovna SpZS 12062023

20. června 2023 proběhlo setkání sekce Kariérové poradenství s tématem Praktické uchopení a tipy pro realizaci kariérového poradenství ve škole. Pozvánka_Sborovna_KP_20062023

Aktivita je realizována v projektu: „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.