Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ a SŠ v oblasti speciálně vzdělávacích potřeb žáků

22. červen 2022
Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Autor/ka článku: Jana Cenková
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ a SŠ v oblasti speciálně vzdělávacích potřeb žáků

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín realizuje ve školním roce 2022/2023 v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, řadu seminářů pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ a SŠ v oblasti speciálně vzdělávacích potřeb žáků.

Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra

Lektor: Mgr. Michaela Cablíková
Termíny: 20.09.2022, 07.11.2022, 06.12.2022
Čas a místo konání: 09:00 – 15:30 hod., KPPP Zlín
Určeno: pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ

Obsah semináře:

V rámci semináře budou rozebrány projevy, diagnostika a etiologie poruchy autistického spektra. Účastníci se seznámí s problematikou poruch autistického spektra a se základními postupy při vzdělávání žáků s PAS na základní a střední škole, naučí se aplikovat metodiku strukturovaného učení. Získají praktické dovednosti a konkrétní návody, jak rozvíjet sociální chování a komunikační dovednosti, návody pro řešení nevhodného chování. Budou také seznámeni se zásadami týmové spolupráce pedagogických pracovníků ve třídě a spolupráce s rodinou žáka s PAS. Součástí programu bude rozbor kazuistik dle přání účastníků.

Prakticky zaměřený seminář pro AP – speciální vzdělávací potřeby žáků s VPCH

Lektor: Mgr. Iva Kytlicová, psycholog
Termíny: 19.10.2022
Čas a místo konání: 13:00 – 17:30 hod., KPPP Kroměříž
Určeno: asistenti pedagoga

Obsah semináře:

  • Základní projevy ADHD a jejich vliv na chování a prožívání dětí.
  • Možnosti ovlivnění projevů ADHD pomocí výchovného vedení.
  • Podpůrná opatření využívaná při vzdělávání dětí s ADHD.
  • Role asistenta ve vztahu k dítěti, učiteli, ostatním spolužákům a rodičům.
  • Diskuze, práce s modelovými případy, situacemi, příklady možných intervencí při zvládání motorického neklidu, emočních reakcí, podpoře pozornosti, nácvik samostatnosti, úprava učebních materiálů, využití pomůcek, míra kompenzace obtíží při práci v hodině a při ověřování znalostí, podpora ve zvládání sociálních interakcí a zapojení do třídního kolektivu apod.

První zdravotnická a psychologická pomoc u dětí se SVP při mimořádných událostech

Lektor: Mgr. et Mgr. Soňa Pančochová, Jiří Pančocha DiS.
Termíny: 26.09.2022, 27.09.2022, 18.10.2022, 20.10.2022, 08.11.2022, 09.11.2022, 08.12.2022, 25.01.2023
Čas a místo konání: 13:00 – 17:30 hod., KPPP Zlín nebo ve Vaší škole
Určeno: pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ

Obsah semináře:

V dětských kolektivech a zvláště u dětí se SVP se dají očekávat mimořádné situace v souvislosti s úrazy, nebo zdravotními obtížemi (např. epilepsie, diabetes, alergie apod.). Seminář si klade za cíl proškolení pedagogických pracovníků v poskytování první zdravotnické a psychologické pomoci při těchto událostech. Náplní semináře bude teoretická příprava s praktickým nácvikem život zachraňujících a ošetřujících úkonů, včetně psychologické podpory v akutním stresu.

Učitel a náročné situace ve škole

Lektor: Mgr. Alena Koláčková
Termíny: 10.11.2022, 24.01.2023
Čas a místo konání: 09:00 – 15:30 hod., KPPP Zlín
Určeno: pedagogové ZŠ

Obsah semináře:

Každý učitel se ve své praxi setkal nebo setká u svých žáků s náročnou situací, která představuje výzvu pro jeho připravenost reagovat. Nikdo nechce zůstat bezradný, pokud se žák svěří s něčím obtížným, když se žák necítí dobře, když se stane něco závažného a v mnoha jiných specifických zátěžových situacích (například při setkání se sebepoškozováním, s psychickými obtížemi žáka, se zneužíváním návykových látek, šikanou či jinými situacemi). Seminář si klade za cíl představit pedagogům, jaké první kroky v dané situaci udělat a jak se cítit kompetentně v různých výzvách, které se ve škole mohou vyskytnout. Cílem je předat základní orientaci při řešení situace, čemu se vyhnout, kam se obrátit pro pomoc a případně komu svěřit další řešení.

Podpora žáků nejen se SVP, jejich motivace a hodnocení

Lektor: Mgr. Alena Koláčková
Termíny: 24.10.2022
Čas a místo konání: 09:00 – 15:30 hod., KPPP Zlín
Určeno: pedagogové ZŠ

Obsah semináře:

Společně s tím, jak rostou nároky na rodiče a děti, se stále častěji ve škole objevují děti, které potřebují podporu. Některé ji potřebují jen krátkodobě, v náročné situaci, jiné dlouhodobě. Ve třídách narůstá počet žáků se SVP a každý učitel se s takovým žákem setkal. To, jak se k těmto dětem zachovat, však nemusí být vždy jasné. Seminář si klade za cíl pedagogickým pracovníkům zprostředkovat možnosti podpory žáků, kteří mají ve škole určité potíže. Zaměříme se zejména na podporu dětí se SVP, ale neopomeneme i další kategorie, které se ve škole mohou objevit. Podíváme se také na to, jak můžeme pracovat s motivací a hodnocením. Jedná se o “zbraně”, které mohou dětem velmi pomoci, je však třeba je používat adekvátně.

Jak pracovat s dětmi se SVP při využití jógy a netradičních pohybových aktivit

Lektor: PaedDr. Taťána Váverková, Mgr. Bohdana Blažková, Mgr. Petra Kašná
Termíny: 23.01.2023, 27.03.2023, 24.04.2023, 22.05.2023 – nutné absolvovat všechny 4 dny
Čas a místo konání: 13:00 – 17:30 hod., KPPP Uh. Hradiště
Určeno: pedagogové ZŠ

Obsah semináře:

Náplní vzdělávacího programu budou základy teorie, metodické rady a praktické ukázky konkrétních postupů rozvoje jednotlivých poznávacích funkcí (např. zrak, sluch, pravolevou orientaci) a charakterizování jednotlivých poruch učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie). Využití netradičních pohybových prvků (žonglování, jógy prstů) v rámci výuky. Účastníci získají inspiraci pro kreativní přístup ke vzdělávání žáků se SVP.

Vzdělávací program se skládá ze 4 na sebe navazujících setkání:

  • rozdělní percepčních funkcí, pohybových dovedností a jejich rozvoj,
  • základní dělení poruch učení, projevy ve škole a náprava,
  • netradiční pohybové aktivity (sestavení hodiny, dechová cvičení, jógové sestavy, druhy relaxací),
  • workshop, vzájemné sdělování zkušeností z praxe, dotazy a beseda i s účastí psychologa.

 

Přihlášky na semináře zasílejte na e-mail machackova@vm-style.cz.