Vzdělávací akce: Prevence předčasných odchodů ze škol

31. srpen 2021
Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
Autor článku: Martina Němcová
Vzdělávací akce: Prevence předčasných odchodů ze škol

Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje pořádá ve dnech 7. 10. a 4. 11. 2021 vzdělávání na téma předčasné odchody ze škol. Akce je určena vedoucím pedagogickým pracovníkům, výchovným poradcům, metodikům prevence, pedagogickým pracovníkům SŠ.  Uskuteční se ve Zlíně. Přihlášky do 20. 9. 2021.

Podle zjištění Eurostatu nemělo v roce 2020 v České republice dokončenou střední školu 7,6 % mladých lidí. Rizika spojená s předčasným odchodem ze školy jsou závažná: mladí lidé s nízkým vzděláním jsou více ohroženi nezaměstnaností nebo pracují na špatně placených místech a jejich další kariérní postup je nepravděpodobný. Nedostatečná kvalifikace může vést k nízké kvalitě života, kriminalitě či užívání drog. Pro státní rozpočet představují lidé bez vzdělání velkou zátěž. Je možné předčasným odchodům zabránit? Můžeme je řešit?

Vzdělávací dny na sebe navazují, doporučujeme proto absolvovat vzdělávání v celém časovém rozsahu 7 hodin, příp. zajistit účast náhradníka ze školy. Vzdělávání předchází implementaci opatření do systému poradenství na školách Zlínského kraje.

OBSAH

Zahájení a úvod

M. Němcová, Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje
V. Šmídková, Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín

Uvedení do terminologie a zmapování aktuální situace předčasných odchodů ze vzdělávání v České republice a ve Zlínském kraji
Předčasné odchody ze vzdělávání a předčasné odchody ze školy, četnost, křivka vývoje, porovnání jednotlivých krajů.

Možné příčiny předčasných odchodů ze vzdělávání
Zjevné a skryté, předchozí zkušenost se školou, individuální charakteristiky žáka, charakteristika rodinného zázemí, sociální kontext, charakteristika školy, období existenciálního probuzení s jeho nároky.

Teorie vysvětlující předčasné odchody ze vzdělávání
Teorie postupného odpoutávání žáka od školy, teorie vytlačování ze studia v důsledku neprospěchu, důsledek dlouhodobé nedostatečné podpory žáka, frustrační model, participativně identifikační model.

Fáze předčasného odchodu ze vzdělávání
Existence rizikových faktorů, eskalace rizikových faktorů, úvahy o předčasném odchodu ze vzdělávání, rozhodnutí, akce, nesení důsledků, reflexe.

V případě zájmu prosíme o zaslání vyplněné přihlášky níže elektronicky na adresu ckp@kr-zlinsky.cz, případně je možné zaslat poštou na adresu:

Ing. Marta Müllerová
Zlínský kraj
Centrum kariérového poradenství
Tř. T. Bati 21
761 90 Zlín

Uzávěrka přihlášek 20. 9. 2021 nebo do naplnění kapacity. Po uzávěrce přihlášek obdržíte na e-mail potvrzení o přijetí přihlášky.

Účast na vzdělávání je bezplatná. Vzdělávání je financováno z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a spolufinancováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Kontakt v případě dalších dotazů ke vzdělávaní: ckp@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 747