Vzdělávací akce: Prevence předčasných odchodů ze škol

22. březen 2022
Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
Autor/ka článku: Martina Němcová
Vzdělávací akce: Prevence předčasných odchodů ze škol

Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje pořádá ve dnech 31. 3. a 21. 4. 2022 vzdělávání na téma prevence předčasných odchodů ze škol. Akce je určena pedagogickým pracovníkům, výchovným poradcům, metodikům prevence, vedoucím pedagogickým pracovníkům ZŠ a SŠ a zástupcům z řad odborné veřejnosti. Uskuteční se ve Zlíně. Přihlášky do 27. 3. 2022.

Podle posledního zjištění Eurostatu nemělo v České republice dokončenou střední školu 7,6 % mladých lidí. Rizika spojená s předčasným odchodem ze školy jsou závažná: mladí lidé s nízkým vzděláním jsou více ohroženi nezaměstnaností nebo pracují na špatně placených místech a jejich další kariérní postup je nepravděpodobný. Nedostatečná kvalifikace může vést k nízké kvalitě života, kriminalitě či užívání drog. Pro státní rozpočet představují lidé bez vzdělání velkou zátěž. Je možné předčasným odchodům zabránit? Můžeme je řešit?

Vzdělávací dny na sebe navazují, doporučujeme proto absolvovat vzdělávání v celém časovém rozsahu 7 hodin, příp. zajistit účast náhradníka ze školy. Vzdělávání předchází implementaci opatření do systému poradenství na školách Zlínského kraje.

Datum a čas konání: 31. 3. 2022 9:00 – 13:30 h, 21. 4. 2022 9:00 – 12:30 h

Místo konání: Interhotel Moskva, nám. Práce 2512, Zlín, salonek ve 3. poschodí

Lektorky:

Vladimíra Šmídková, Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP Zlín
Martina Němcová, Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje

Co můžete očekávat?

31. března 2022 od 9:00 h do 13:30 h
Vzdělávání vedou Martina Němcová a Vladimíra Šmídková

Program
1. Úvod do terminologie a zmapování aktuální situace předčasných odchodů ze škol v České republice a ve Zlínském kraji.
2. Možné příčiny předčasných odchodů ze základních a středních škol.
3. Identifikace žáků ohrožených předčasným odchodem ze školy.
4. Nástroje primární a sekundární prevence předčasných odchodů ze škol.

21. dubna 2022 od 9:00 h do 12:30 h
Vzdělávání vede Mgr. Vladimíra Šmídková

Program
1. Teorie vysvětlující předčasné odchody ze vzdělávání – nároky vývojového období, vzdělávací strategie a systém.
2. Systémový přístup k předčasným odchodům ze vzdělávání – promítající se vlivy a proměnné, fáze procesu.
3. Nástroje k řešení problémů žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání – komplexnost přístupu, interdisciplinární spolupráce.

 

V případě zájmu prosíme o vyplnění elektronické přihlášky na odkaze ZDE. Vyplněním elektronické přihlášky se závazně přihlašujete na oba vzdělávací dny i seznámení se s Informacemi o zpracování osobních údajů účastníka vzdělávání (subjektu údajů) – připojeno níže.

V případě dalších dotazů kontaktujte Martu Müllerovou, Centrum kariérového poradenství, na e-mailu: ckp@kr-zlinsky.cz, nebo na tel: 577 043 747.

Uzávěrka přihlášek proběhne 27. 3. 2022 nebo po naplnění kapacity. Po uzávěrce přihlášek obdržíte další informace ke vzdělávání.

Účast na vzdělávání je bezplatná, financování je zajištěno z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.