Výzvy pro centralizované aktivity Erasmus+: odborné vzdělávání a příprava a pedagogické akademie

1. září 2021
Mezinárodní spolupráce ve školství a vzdělávání
Autor článku: Martina Němcová
Výzvy pro centralizované aktivity Erasmus+: odborné vzdělávání a příprava a pedagogické akademie

Kromě běžných aktivit koordinovaných českým Domem zahraniční spolupráce je možné žádat o projekty v dalších, centralizovaných aktivitách. Tyto aktivity řídí přímo Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) v Bruselu. Nejbližší termín je 7. září 2021 pro Centra excelence odborného vzdělávání a přípravy, Aliance pro inovace a Pedagogické akademie Erasmus+.

Žadatelé se hlásí prostřednictvím jednotného portálu Evropské komise, kde jsou vypsány všechny aktuální výzvy s termíny podávání žádostí a který umožňuje také vyhledávání zahraničních partnerů. Veškeré potřebné informace k aktivitám se dočtete v Příručce k programu na rok 2021 umístěné pod článkem a také v přehledu níže. Podívejte se na kompletní přehled termínů aktuálních výzev.

Nové akce a nové priority

Jednou z priorit nového programového období je rozvoj dovedností potřebných pro budoucnost a vyžadovaných trhem práce. V aktivitě Aliance pro inovace je proto kladen důraz na spolupráci vzdělávacích institucí se soukromým sektorem a podniky, které mohou studenty těmito dovednostmi vybavit.

Viditelná je také tendence vertikálního propojování vzdělávacích oblastí a důraz na profesní rozvoj a podporu učitelů. Za tímto účelem byly zahájeny např. nové akce Pedagogické akademie Erasmus+ nebo Školení učitelů v rámci Jean Monnet zaměřené na zapojení evropského rozměru do vzdělávání.

Aktuálně: Přehled aktivit a termínů výzev 

Aliance pro inovace

 • Termín podávání žádostí: 7. září 2021
 • 2 typy
  • Aliance pro vzdělávání a podniky
  • Aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností
 • Aliance pro inovace mají posílit inovační kapacitu Evropy prostřednictvím podpory inovací na základě spolupráce a toku znalostí mezi vysokoškolským vzděláváním, odborným vzděláváním a přípravou (počátečním i dalším) a širším socioekonomickým prostředím včetně výzkumu.
 • Jejich cílem je také posílit zajišťování nových dovedností a řešit nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi tím, že navrhnou a vytvoří nová kurikula pro vysokoškolské vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu, která podpoří rozvoj smyslu pro iniciativu a podnikatelského ducha v EU.

Partnerství pro špičkovou spolupráci

 • Termín podávání žádostí: 7. září 2021
 • Iniciativy na podporu excelentní úrovně ve vzdělávání:
  • Centra excelence odborného vzdělávání a přípravy – tato iniciativa podporuje vytváření a rozvoj evropských platforem pro centra excelence, jež přispívají k regionálnímu rozvoji, inovacím a strategiím pro inteligentní specializaci.
  • Pedagogické akademie Erasmus+ – obecným cílem této akce je vytvořit evropská partnerství poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy učitelů, která v rámci programu zřídí pedagogické akademie Erasmus+, jež budou rozvíjet evropský a mezinárodní pohled v oblasti vzdělávání učitelů. Tyto akademie budou prosazovat mnohojazyčnost a kulturní rozmanitost, rozvíjet vzdělávání učitelů v souladu s prioritami EU v oblasti politiky vzdělávání a přispívat k dosažení cílů Evropského prostoru vzdělávání.