Výzva pro zájemce/zájemkyně o studium na lyceích v Dijonu a Nîmes ve Francii

18. listopad 2022
Vzdělávání v zahraničí
Autor/ka článku: Jana Cenková
Výzva pro zájemce/zájemkyně o studium na lyceích v Dijonu a Nîmes ve Francii

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR informuje o výběrovém řízení ke studiu na lyceích v Dijonu a Nîmes ve Francii od školního roku 2023/2024.

Místa v českých sekcích lyceí v Dijonu a v Nîmes se obsazují na základě výběrového řízení. Pro školní rok 2023/2024 proběhne toto řízení v následujících termínech:

1. kolo proběhne 23. března 2023 formou písemné zkoušky z francouzského jazyka (porozumění textu a slohové cvičení), držitelé diplomu DELF B1 budou zproštěni povinnosti absolvovat tuto zkoušku.  Vyhodnocení výsledků písemné zkoušky provádí francouzský partner programu – Jazyková a vzdělávací sekce Francouzského institutu v Praze.

Na webových stránkách Francouzského institutu jsou k nahlédnutí vzorové testy z minulých let.

2. kolo proběhne (předpoklad) na konci dubna nebo na začátku května 2023 formou pohovoru, ke kterému budou přizváni pouze uchazeči/uchazečky, kteří/které získají v písemné části výběrového řízení dostatečný počet bodů (odpovídající úrovni B1) a držitelé certifikátu DELF B1. Kromě dobré úrovně znalosti francouzštiny bude přihlédnuto také k dosaženým známkám z matematiky, českého jazyka a dalších předmětů v rámci předchozího studia, resp. školní docházky. Posuzována bude také motivace, studijní projekt a celková zralost studenta/studentky.

Ústní části výběrového řízení se zúčastní zástupci obou francouzských lyceí, francouzské územní samosprávy, Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Podmínky přijetí k výběrovému řízení

Uchazeč/ka musí splňovat každou z následujících podmínek:

  • je občanem/občankou České republiky nebo má trvalý pobyt v České republice;
  • je žákem/žákyní školy, která je zařazena do sítě škol MŠMT;
  • je žákem/žákyní 9. ročníku základní školy nebo studentem/studentkou 1. ročníku čtyřletého gymnázia (resp. odpovídajících ročníků na víceletých gymnáziích);
  • ovládá francouzský jazyk na takové úrovni, aby byl/a schopen/schopna se po krátké aklimatizaci učit všem vyučovacím předmětům ve francouzštině, tzn. nejméně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
  • studuje další cizí jazyk (např. angličtina, němčina nebo španělština, italština);
  • dosáhl/a v posledním klasifikačním období celkového průměrného prospěchu do 1,8 (přičemž známka z matematiky a z francouzského jazyka nebude horší než 2 – chvalitebně); studium francouzského jazyka prokazují uchazeči předložením pololetního výpisu vysvědčení; pokud žák/žákyně není v pololetí příslušného školního roku z francouzského jazyka klasifikován/a, protože škola výuku francouzštiny nenabízí, dokládá znalost francouzského jazyka certifikátem o úspěšném vykonání zkoušky DELF B1;
  • zašle ve stanoveném termínu vyplněnou písemnou přihlášku k zařazení do výběrového řízení včetně požadovaných příloh (viz níže bod 4);

Zaslání žádosti o zařazení do výběrového řízení

Vyplněnou písemnou přihlášku k výběrovému řízení ke studiu (včetně písemného doporučení ředitele školy, kterou žák/žákyně navštěvuje, a požadovaných příloh: kopie výpisu vysvědčení, rukou psaného motivačního dopisu v rozsahu 1 strany A4, případně kopie diplomu zkoušky DELF B1), zašlou rodiče uchazečů nebo jejich zákonní zástupci nejpozději do 17. února 2023 (rozhoduje datum na poštovním razítku) na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
odbor mezinárodních vztahů
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1

Kontakt
Monika OULEVEY
odbor mezinárodních vztahů
Tel.: +420 234 811 464
E-mail: monika.oulevey@msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky upozorňuje, že neúplné žádosti ani žádosti doručené po stanoveném termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Vyrozumění o výsledku písemných zkoušek, případně pozvánku k pohovoru v případě postupu do 2. kola výběrového řízení obdrží uchazeči/uchazečky e-mailem prostřednictvím Akademické informační agentury Domu zahraniční spolupráce, na jejímž webu je toto oznámení včetně písemné přihlášky zveřejněno.

Užitečné odkazy

Uchazeči/uchazečky o studium se mohou blíže informovat o studiu na uvedených lyceích rovněž na následujících internetových stránkách:

Francouzský institut v Praze

Dům zahraniční spolupráce – Akademická informační agentura

Spolek bývalých studentů českých sekcí ve Francii

Žáci, pro které by finanční příspěvek za školní rok mohl být překážkou pro podání přihlášky do výběrového řízení, mohou v případě přijetí ke studiu zažádat o podporu Lycejní stipendijní fond, který je zřízen výše uvedeným Spolkem bývalých studentů českých sekcí ve Francii.

Poznámka: Francouzský institut v Praze organizuje společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 2 informační schůzky k možnosti studia ve francouzských lyceích, a to v termínech 14. prosince 2022 a 18. ledna 2023, vždy od 17:00.

Registrace pro zájemce je k dispozici přes formulář v odkazu.

 

Zdroj: MŠMT ČR