Výzva pro zájemce/zájemkyně o studium na lyceích v Dijonu a Nîmes ve Francii

9. prosinec 2020
Autor/ka článku: MŠMT
Výzva pro zájemce/zájemkyně o studium na lyceích v Dijonu a Nîmes ve Francii

Oznámení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o výběrovém řízení o výběrovém řízení ke studiu na lyceích v Dijonu a Nîmes ve Francii od školního roku 2021/2022; termín pro přihlášení: 12. 2. 2021.   

Výběrové řízení

Místa v českých sekcích lyceí v Dijonu a v Nîmes se obsazují na základě výběrového řízení. Pro školní rok 2021/2022 proběhne toto řízení v následujících termínech:

1. kolo proběhne 17. března 2021 formou písemných zkoušek z francouzského jazyka (porozumění  textu a písemný úkol, 90 minut na vypracování), držitelé diplomu DELF B1 budou zproštěni  povinnosti podstoupit tuto zkoušku.  Vyhodnocení výsledků jednotlivých uchazečů o studium bude prováděno za přímé spoluúčasti francouzského partnera – Jazykové a vzdělávací sekce Francouzského institutu v Praze.

Pozn.: Na webových stránkách Francouzského institutu jsou k dispozici rovněž vzorové testy z minulých let.

2. kolo proběhne na konci dubna nebo na začátku května 2021 formou pohovoru (v rozsahu 15-20 minut). K pohovoru budou přizváni pouze uchazeči/uchazečky, kteří/které získají v písemné části výběrového řízení dostatečný počet bodů (odpovídající úrovni B1). Kromě dobré úrovně znalosti francouzštiny bude přihlédnuto také k dosaženým známkám z matematiky a dalších předmětů v rámci předchozího studia, resp. školní docházky. Posuzována bude také motivace, studijní projekt a celková zralost studenta/studentky.

Ústní části výběrového řízení se zúčastní zástupci obou francouzských lyceí, francouzské územní samosprávy, Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Podmínky přijetí k výběrovému řízení

Uchazeč/ka musí splňovat každou z následujících podmínek:

  • je občanem/občankou České republiky nebo má trvalý pobyt v České republice;
  • je žákem/žákyní školy, která je zařazena do sítě škol MŠMT;
  • je žákem/žákyní 9. ročníku základní školy nebo studentem/studentkou 1. ročníku čtyřletého gymnázia (resp. odpovídajících ročníků na víceletých gymnáziích);
  • ovládá francouzský jazyk na takové úrovni, aby byl/a schopen/schopna se po krátké aklimatizaci učit všem vyučovacím předmětům ve francouzštině, tzn. nejméně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
  • studuje další cizí jazyk (angličtina, němčina nebo španělština);
  • dosáhl/a v posledním klasifikačním období celkového průměrného prospěchu do 1,8 (přičemž známka z francouzského jazyka a matematiky nebude horší než 2 – chvalitebně);
  • vyplní písemnou přihlášku k zařazení do výběrového řízení (viz níže bod 4);

Zaslání žádosti o zařazení do výběrového řízení

Vyplněnou písemnou přihlášku  (ke stažení na stránkách Domu zahraniční spolupráce) k výběrovému řízení (včetně písemného doporučení ředitele školy, kterou žák/žákyně navštěvuje a požadovaných příloh: kopie výpisu vysvědčení, rukou psaný motivační dopis, případně kopie diplomu zkoušky B1), zašlou rodiče uchazečů nebo jejich zákonní zástupci nejpozději do 12. února 2021 (rozhoduje datum na poštovním razítku) na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

odbor mezinárodních vztahů

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

 

Kontaktní osoba

Monika OULEVEY, odbor mezinárodních vztahů, tel.: +420 234 811 464, e-mail: monika.oulevey@msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky upozorňuje, že neúplné žádosti ani žádosti doručené po stanoveném termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Vyrozumění o výsledku písemných zkoušek, případně pozvánku k pohovoru v případě postupu do 2. kola výběrového řízení obdrží uchazeči/uchazečky e-mailem prostřednictvím Akademické informační agentury Domu zahraniční spolupráce, na jejíž internetové adrese www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia-MSMT/ je toto oznámení včetně písemné přihlášky zveřejněno.

Užitečné odkazy

Uchazeči/uchazečky o studium se mohou blíže informovat o studiu na uvedených lyceích rovněž na následujících internetových stránkách:

Francouzský institut v Praze: www.ifp.cz/Ceske-sekce-ve-Francii

Dům zahraniční spolupráce – Akademická informační agentura: https://www.dzs.cz/program/akademicka-informacni-agentura/vyjezdy-pobyty#studenti-zs-ss

Spolek bývalých studentů českých sekcí ve Francii: www.dijon-nimes.eu

Informace o českých sekcích ve Francii: https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/studium-na-lyceu-v-dijonu-a-nimes-ve-francii

Žáci, pro které by příspěvek 500,- EUR za školní rok mohl být překážkou pro podání přihlášky do výběrového řízení, mohou v případě přijetí ke studiu zažádat o podporu Lycejní stipendijní fond: http://dijon-nimes.eu/stipendijni-fond/, který je zřízen výše uvedeným Spolkem bývalých studentů českých sekcí ve Francii.

Poznámka: Francouzský institut v Praze organizuje společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dvě informační schůzky k možnosti studia ve francouzských lyceích v termínech 14. prosince 2020 a 14. ledna 2021 vždy od 17:30. 

Informační schůzka 14. prosince 2020 se uskuteční online, registrace pro zájemce je k dispozici na tomto odkazu: https://forms.gle/QWarFyooyoEFyDi56

Forma konání informační schůzky 14. ledna 2021 bude potvrzena v závislosti na vývoji epidemiologické situace.