Výzva na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků v roce 2021

14. leden 2021
Prevence rizikového chování
Autor/ka článku: MŠMT
Výzva na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků v roce 2021

MŠMT ČR vyhlásilo dotační výzvu na podporu sociálně znevýhodněných romských žákyň a žáků středních škol a konzervatoří a studentek a studentů vyšších odborných škol v roce 2021. Cílem výzvy je podpořit romské žáky a studenty ve vzdělávání. Lhůta pro podávání žádostí pro I. období je 29. 1. 2021.

Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy je určena na období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 (I. období) a od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 (II. období).

Cíl a účel dotace

Cílem výzvy je podpořit romské žáky/studenty ve studiu, zlepšit vzdělávací výsledky romských žáků/ studentů, zamezit předčasným odchodům romských žáků/studentů ze SŠ, a VOŠ a z konzervatoří, zvýšit počet romských žáků/studentů, kteří úspěšně ukončí vzdělávání na SŠ, konzervatoři a VOŠ a zvýšit počet romských žáků/studentů, kteří budou motivováni ke vzdělávání na vysokých školách.

Účelem dotace je částečná nebo úplná úhrada nákladů žáků/studentů v položkách úplata za stravné, ubytování, cestovné, úplata za vzdělávání a školní potřeby, dále úhrada činností (individuální konzultace, skupinové aktivity, práce s žáky, studenty, mentoring), které bude zajišťovat realizátor aktivit, pokud byly žadateli o dotaci přiděleny finanční prostředky na tento účel.

Ve výzvě budou podporovány tyto aktivity:

  • aktivita A: zajištění finanční a materiální podpory žáků/studentů (finanční podpora na úplatu za vzdělávání, stravné, cestovné, ubytování a školní potřeby),
  • aktivita B: zajištění přímé podpory vzdělávání (podpora pro žáky/studenty, kteří žádají o podporu v rámci aktivity A.).

Oprávněný žadatel

Oprávněným žadatelem je organizace splňující následující podmínky:

  • je právnická osoba vykonávající činnost střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy zapsané ve školském rejstříku podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „právnická osoba“),
  • žadatel je bezdlužnou osobou,
  • žadatel je bezúhonnou osobou.

Způsob použití dotace

Dotaci lze použít pouze na tyto způsobilé výdaje:

  • úhradu úplaty za vzdělávání nebo části úplaty za vzdělávání, které právnická osoba žákovi/studentovi poskytuje, a to do výše dotace poskytované za vzdělávání,
  • úhradu úplaty nebo části úplaty za školní stravování a školní ubytování, které právnická osoba žákovi/studentovi zajišťuje podle § 122 odst. 2 školského zákona,
  • úhradu nákladů žáka/studenta na cestovné v prostředcích hromadné dopravy při dojíždění žáka/studenta mimo obec, v níž má žák/student místo trvalého pobytu, v souvislosti se vzděláváním v dané škole. Příspěvek se týká také úhrady nákladů na městskou hromadnou dopravu v rámci obce. Příspěvek se netýká úhrady na dopravu osobním automobilem,
  • úhradu školních potřeb (např. sešitů) a učebních materiálů (např. odborné literatury, pracovních listů), cvičebního úboru v přiměřené ceně, pracovních oděvů, pomůcek potřebných k praktickému vyučování,
  • úhradu nákladů vzniklých na základě pracovně právního vztahu realizátorům aktivit na období leden – červen, září – prosinec, kteří se věnují žákům/studentům.

Lhůta pro podání žádosti

Žádost musí být podána pro I. období nejpozději do 29. ledna 2021, pro II. období nejpozději do 30. června 2021.
Systém pro podávání žádostí bude otevřen po dobu jednoho měsíce před termínem pro podání žádosti.

Celé znění výzvy s detailními informacemi a přílohami najdete v souborech ke stažení pod tímto článkem.

Více informací k programu naleznete na stránkách MŠMT v sekci Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků.