Výzva na podporu aktivit integrace cizinců v regionálním školství v roce 2022

18. březen 2022
Dotační programy MŠMT ČR
Autor/ka článku: MŠMT
Výzva na podporu aktivit integrace cizinců v regionálním školství v roce 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 na podporu aktivit integrace cizinců v regionálním školství v roce 2022.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 na podporu aktivit integrace cizinců v regionálním školství v roce 2022.  Výzva se vyhlašuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválenými usnesením vlády ze dne 1. června 2020 č. 591, a na základě usnesení vlády ze dne 7. června 2021 č. 517 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím (dále jen „NNO“) na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2022 a je v souladu s plněním usnesení vlády ČR k Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců.

Výzva se nově oproti roku 2021 rozšířila oprávněného žadatele o právnickou osobu vykonávající činnost základní školy, zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení, zřízenou krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Tato právnická osoba je ale oprávněným žadatelem pouze v případě, že od školního roku 2019/2020 došlo k významnému nárůstu podílu žáků cizinců ve škole (nárůst je minimálně o 10 procentních bodů) z důvodu pobytu zaměstnanců a jejich rodin s jiným než českým občanstvím v regionu. Tato právnická osoba je zároveň oprávněným žadatelem pouze v případě, že aktivity této právnické osoby nejsou podporovány z projektů Ministerstva vnitra (Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni). Skutečnost potvrzující oprávněnost tohoto žadatele musí být potvrzena stanoviskem zřizovatele školy. Doporučujeme školám, aby si ověřili u svého zřizovatele, zda nejsou podporovány z projektů Ministerstva vnitra (Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni).

Dotaci lze žádat na aktivity realizující některou z níže uvedených tematických oblastí, které se mohou vzájemně prolínat:

a)  Tvorba metodických a výukových materiálů a učebních pomůcek pro pedagogické pracovníky, zejména v oblasti podpory vzdělávání dětí a žáků cizinců s tematickým zaměřením společenskovědních předmětů, zejm. českých dějin,

b)  Tvorba vzdělávacích programů a výukových metod zaměřených na individuální vzdělávací potřeby dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka a odstraňování nerovností ve vzdělávání těchto dětí a žáků,

c)  Zvyšování úspěšnosti přechodu mezi jednotlivými stupni vzdělávání (z předškolního do základního vzdělávání, ze základního do středního vzdělávání),

d)  Podpora spolupráce rodiny a školy v oblasti vzdělávání dětí a žáků cizinců,

e)  Integrační mimoškolní volnočasové aktivity, například sportovní, kulturní, umělecké či společenské,

f)  Podpora kulturních, osvětových a dalších akcí organizovaných majoritní společností nebo cizinci s cílem sdílení informací o kultuře a poměrech v zemi původu cizinců a o podmínkách jejich existence v České republice,

g)  Zvyšování kompetencí odborných pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců v oblasti výuky dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, včetně výměny dobré praxe, letních škol, síťování a setkávání pedagogických pracovníků v průběhu školního roku napříč školami, apod.,

h)  Organizace letních škol pro žáky cizince v základním vzdělávání a pro žáky, kteří mají prokazatelně obdobné integrační potřeby jako cizinci a pro pedagogické pracovníky zaměřené zvyšování dovedností pro vzdělávání dětí a žáků cizinců,

i)  Podpora služeb interkulturních pracovníků, komunitních tlumočníků a asistentů/spolupracovníků pedagoga z řad cizinců k usnadnění a zkvalitnění komunikace mezi cizinci, školou i veřejností.

Termín pro přijímání žádostí je do 18. 4. 2022.

Důležité upozornění: Jedná se o standardní výzvu, která neřeší zabezpečení potřeb dětí a žáků, kteří jsou v ČR v souvislosti s krizí na Ukrajině. Za tímto účelem budou vypsány jiné dotační výzvy.

 

Zdroj: MŠMT