Šablony III pro mateřské a základní školy – Výzva č. 02_20_080

8. červen 2020
Autor/ka článku: MŠMT
Šablony III pro mateřské a základní školy – Výzva č. 02_20_080

Řídicí orgán OP VVV vyhlásil výzvu Šablony III. Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: Do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 29. června 2021 do 14:00:00 hodin.

Anotace výzvy

Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. Výzva je ve svém nastavení v souladu s horizontálními principy OP VVV.

Tato výzva (č. 02_20_080) je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy.

Identifikace výzvy: Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 31. 3. 2020, od 14 hod. V případě, že bude IS KP2014+ zpřístupněn pro příjem žádostí o podporu dříve, nebo později, než je uvedené datum, bude tato informace zveřejněna na webových stránkách OP VVV.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 6. 2021, do 14 hod. nebo do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2023

Oprávnění žadatelé

Mateřské a základní školy nezřizované organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka.

Mateřské a základní školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle školského zákona (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka.

Žadatel vybírá, zda podá žádost o podporu do výzvy určené oprávněným žadatelům se sídlem na území hl. m. Prahy (č. 02_20_081) nebo do výzvy určené oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy (č. 02_20_080). Poskytovatel vede s každým žadatelem vždy pouze jedno řízení o poskytnutí dotace na podporu aktivit dle této výzvy.

Další řízení se vede nejdříve po ukončení předešlého řízení, a to pouze v případě, kdy poskytovatel řízení zastaví (v případě vyřazení žádosti v procesu schvalování), nebo stažení žádosti žadatelem. Nové řízení o poskytnutí dotace poskytovatel vede také v případě rozšíření činnosti žadatele o novou činnost školy (MŠ/ZŠ, kterou právnická osoba nevykonávala v okamžiku podání předešlé žádosti žadatele, a to pouze ve věci poskytnutí podpory na aktivity pro tuto novou činnost MŠ/ZŠ, za předpokladu, že aktivity pro tuto novou činnost MŠ/ZŠ dříve nebyly z této výzvy podpořeny. V ostatních případech poskytovatel řízení v téže věci (podpora aktivit dle této výzvy) zastaví.

Oprávněné aktivity

Podporované aktivity jsou rozděleny podle jednotlivých druhů škol – oprávněných žadatelů (tj. právnických osob vykonávajících činnost školy, viz kap. 4 výzvy).

Povinná aktivita

  • pro MŠ: 3.I/9 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
  • pro ZŠ: 3.II/12 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

Podmínky výběru podporovaných aktivit podrobněji viz příloha č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad.

Vyloučené aktivity

Školy samostatně zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona nesmí volit aktivity, které nejsou určeny pro tyto žadatele v příloze č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad.

V aktivitách 3.I/7 Zahraniční stáže pedagogických pracovníků MŠ a 3.II/8 Zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ není možné realizovat stáže zaměřené na vzdělávání pedagoga v cizím jazyce, jazykové kurzy a zvyšování jazykových kompetencí v cizím jazyce dle společného evropského referenčního rámce pro jazyky (A1-C2).

Cílová skupina

  • děti v mateřských školách
  • žáci základních škol
  • děti v přípravných třídách základních škol
  • pedagogičtí pracovníci mateřských, základních, základních uměleckých a středních škol, školních družin, školních klubů a středisek volného času včetně vedoucích pedagogických pracovníků
  • rodiče dětí a žáků
  • veřejnost

Plné znění výzvy a zásadní přílohy jsou umístěny v souborech ke stažení níže. Detailní informace a související dokumenty jsou k dispozici  na stránkách OP VVV v sekci Výzvy.