Uznávání zahraničního vzdělání v ČR, tzv. Nostrifikace

26. duben 2022
Vzdělávání v zahraničí
Autor/ka článku: Martina Němcová
Uznávání zahraničního vzdělání v ČR, tzv. Nostrifikace

Nostrifikace je proces uznávání zahraničního základního, středního, vyššího odborného a vysokoškolského vzdělání a kvalifikace jako rovnocenného se vzděláním získaným v České republice.     

Vysokoškolské vzdělání

O uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání rozhodují:

 • Veřejné vysoké školy (soukromé vysoké školy tuto pravomoc nemají); v konkrétním případě pak ta veřejná vysoká škola, která uskutečňuje akreditovaný obsahově obdobný studijní program.
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (odbor vysokých škol) (dále „MŠMT”) je odvolacím orgánem v případě zamítnutí žádosti. V případě pochybností určí příslušnost vysoké školy k uznání, pokud taková vysoká škola v ČR není, rozhodne o uznání samo.
 • Ministerstvo obrany (odbor vzdělávací politiky) (dále „MO”) rozhoduje o vysokoškolském vzdělání získaném v zahraničí v oblasti vojenství.
 • Ministerstvo vnitra (odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání) (dále „MV”) rozhoduje v oblasti bezpečnostních služeb.

Průběh řízení

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti absolventa zahraniční vysoké školy (žadatel) podané veřejné vysoké škole (rektorátu – studijnímu oddělení).

K žádosti je třeba připojit:

 • úředně ověřenou kopii (případně originál) diplomu nebo obdobného dokladu o ukončení studia, dodatku k diplomu (tzv. „Diploma Supplement”, „Příloha k diplomu”, „Transcript of Academic records” apod.),
 • na vyžádání doplňující informace o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vysokoškolské vzdělávání, nebo informace o konkrétní náplni vysokoškolského studia,
 • na vyžádání úřední překlad dokumentů do českého jazyka. Překlad vyhotoví soudní tlumočník (seznam soudních tlumočníků je přístupný na stránkách Ministerstva spravedlnosti na www.justice.cz – znalci a tlumočníci), nebo zastupitelský úřad České republiky v dané zemi,
 • písemnou plnou moc v případě zastoupení žadatele zmocněncem.

Upozornění: 1. září 2016 nabývá účinnosti zákon č. 137/2016 Sb. zavádějící povinnost žadatele uhradit poplatek ve výši 3000 Kč.

Vysoká škola může vyžadovat vyšší ověření vysokoškolských diplomů (tj. ověření pravosti podpisů a otisků razítek otištěných na diplomu prováděné zpravidla ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo zahraniční vysoká škola, která doklad vydala), a následnou superlegalizaci příslušným zastupitelským úřadem České republiky, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak (výjimky z povinnosti superlegalizace stanoví smlouvy o právní pomoci a Haagská úmluva – viz níže).  Ověření se nevyžaduje u vysokoškolských diplomů vystavených v zemích, které uzavřely s Českou republikou smlouvu o právní pomoci: Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Francie, Gruzie, Jemen, Chorvatsko, Korea (KLDR), Kuba, Kypr, Kyrgyzstán, Maďarsko, Makedonie/FYROM, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam.

Dle tzv. Haagské úmluvy se mezi signatáři nevyžaduje superlegalizace listin zastupitelským úřadem, ale postačuje vyšší ověření tzv. Apostilou, kterou vystavuje pověřený orgán státu, v němž byl diplom vydán (tzv. apostilní úřad). Seznam apostilních úřadů je k dispozici na stránkách Haagské konference.

Vysoká škola porovnává obsah a rozsah zahraničního studia se studiem v obdobném (tj. porovnatelném) akreditovaném studijním programu uskutečňovaném veřejnou vysokou školou v České republice.
Na závěr řízení vydá vysoká škola kladné rozhodnutí – tj. osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace s časově neomezenou platností pro území České republiky.
Rozhodnutí se vydává v základní lhůtě do 30 dnů od přijetí žádosti bez vad. Ve složitých případech může být lhůta prodloužena např. o dalších 30 dní.

Formulář žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace je k dispozici v českém a anglickém jazyce v souborech ke ke stažení pod článkem.

Při uznávání akademické kvalifikace získané v zahraničí (vysokoškolských diplomů i jiných dokladů o získaném vysokoškolském vzdělání – např. dokladů o absolvování části studia, dále jen „doklad”) se postupuje odlišně podle toho, zda Česká republika sjednala bilaterální dohodu o uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a akademických titulech (tzv. „ekvivalenční dohodu”) se zemí, v níž je zahraniční vysoká škola, která vydala doklad o vzdělání, zřízena a uznána.

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Základní, střední a vyšší odborné vzdělání

Kde se žádost podává a v jaké podobě

Žádost se předkládá krajskému úřadu (odboru školství), který je příslušný podle místa pobytu žadatele/žadatelky. Místo pobytu na území České republiky je předpokladem věcné příslušnosti krajského úřadu k vyřízení věci, proto je nutné k žádosti doložit doklad prokazující místo pobytu žadatele/žadatelky na území České republiky. Pokud osoba nemá místo pobytu na území České republiky, není žádný krajský úřad (ani jiný správní orgán) věcně příslušný k provedení řízení o žádosti a nelze zároveň určit, který z krajských úřadů je příslušný místně.

Žádost se podává v písemné formě, a to na formuláři, který naleznete níže nebo v případě osobní návštěvy na odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ho s Vámi vyplní odpovědný pracovník.

Povinné přílohy žádosti

Povinnou přílohou žádosti je dle § 108 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon”):

 1. originál nebo úředně ověřená kopie vysvědčení (diplomu) o dosažení příslušného stupně vzdělání v zahraničí, opatřená ověřeným překladem do jazyka českého
 2. doklad o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole v daném oboru (studijního plánu), opatřený ověřeným překladem do jazyka českého
 3. doklad o skutečnosti, že škola je uznána státem, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, za součást jeho vzdělávací soustavy, pokud ze zahraničního vysvědčení tato skutečnost nevyplývá

Úředně ověřenou kopií se rozumí kopie ověřená úřadem nebo notářstvím, která je opatřena razítkem odpovědného pracovníka, kde je uvedeno, že tato kopie doslova souhlasí s originálem.

Za ověřený překlad se považuje překlad zpracovaný překladatelem k tomu oprávněným podle právních předpisů platných v ČR, tedy tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků v ČR na stránkách Ministerstva spravedlnosti (je opatřen tzv. tlumočnickou doložkou).

Pravost podpisů a otisků razítek na originálech zahraničních vysvědčení a skutečnost, že škola je uznána státem, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, musí být ověřena příslušným zastupitelským úřadem České republiky a dále ministerstvem zahraničních věcí státu, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, popřípadě notářem působícím na území takového státu, není-li mezinárodní smlouvou stanoveno jinak (dále viz informace Ministerstva vnitra).

Jakým způsobem rozhoduje krajský úřad

Uznávání zahraničního vzdělání podle § 108 školského zákona probíhá dvěma způsoby, může se jednat o:

 • vydání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo
 • rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice – pro tento druhý postup zavádí školský zákon legislativní zkratku „nostrifikace”.

Pokud Česká republika není vázána mezinárodní smlouvou uznat dané zahraniční vysvědčení za rovnocenné s dokladem o vzdělání vydaným v České republice – viz bod a), rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa pobytu žadatele/žadatelky v České republice na základě podané žádosti o nostrifikaci.

Obsahuje-li žádost veškeré předepsané doklady, které potvrzují, že obsah a rozsah vzdělání v zahraniční škole je v porovnání s obdobným rámcovým vzdělávacím programem v České republice srovnatelný, krajský úřad rozhodne o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice a vydá nostrifikační doložku.

V případě, že se obsah a rozsah vzdělání v zahraniční škole odlišuje zčásti, nařídí krajský úřad nostrifikační zkoušku, kterou ověřuje, zda znalosti žadatele odpovídají cílům a obsahu vzdělávání podle příslušného rámcového vzdělávacího programu v České republice. Po úspěšném vykonání nostrifikační zkoušky krajský úřad rozhodne o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice a vydá nostrifikační doložku.

V případě, že krajský úřad v rámci řízení o nostrifikaci zjistí, že obsah a rozsah vzdělání v zahraniční škole se v porovnání s obdobným rámcovým vzdělávacím programem v České republice podstatně odlišuje nebo žadatel/žadatelka  nevykoná úspěšně nostrifikační zkoušku, krajský úřad žádost o uznání platnosti zahraničního vzdělání zamítne. 

Lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů pokud se jedná o vydání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení a ve lhůtách podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud se jedná o rozhodnutí o nostrifikaci zahraničního vysvědčení. 

Zvláštní informace pro žadatele o nostrifikaci z Ukrajiny

V odkazu na webu MŠMT naleznete informace pro držitele ukrajinských diplomů vydaných do 27. 2. 2000, dále informace pro nositele ukrajinského vysokoškolského vzdělání s neúplnými doklady o vzdělání a dále informace pro uchazeče o studium na vysokých školách.

 

Kontaktní osoby

S pomocí při vyplnění žádosti o uznání zahraničního vzdělání v České republice případně s žádostí o další informace se můžete obrátit na pracovníky Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje:

Mgr. Michal Duda, tel.: 577 043 768, email: michal.duda@zlinskykraj.cz
Ing. Marcela Došlová, tel.: 577 043 729, email: marcela.doslova@zlinskykraj.cz

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za osvědčení o uznání rovnocennosti nebo nostrifikaci zahraničního vysvědčení je žadatel povinen zaplatit správní poplatek ve výši 1.000 Kč, který uhradí v hotovosti na pokladně Krajského úřadu Zlínského kraje.

Žádost o uznání zahraničního vzdělání ke k dispozici v souborech ke stažení pod tímto článkem.

 

Zdroj: Zlínský kraj