Uznávání studia na zahraničních vysokých školách pro zdravotní a sociální účely

26. červenec 2021
Vzdělávání v zahraničí
Autor/ka článku: Martina Němcová
Uznávání studia na zahraničních vysokých školách pro zdravotní a sociální účely

Postup při podání žádosti o posouzení postavení studia na vysoké škole v cizině pro sociální účely a účely zdravotního pojištění a rovněž postup při vydávání rozhodnutí MŠMT o postavení studia na vysokých školách v cizině na roveň studia na vysokých školách v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění. 

Posouzení postavení studia na vysoké škole v cizině, kterým je posuzované studium postaveno na roveň studiu na vysokých školách v České republice definovaném zákonem o vysokých školách, je individuálním správním řízením vedeným na základě žádosti podané studentem vysoké školy v cizině (tj. žadatelem). Toto správní řízení je ukončeno vydáním rozhodnutí, které je zákonným podkladem k uplatnění statusu nezaopatřeného dítěte v rámci právních předpisů České republiky (pro účely zdravotního pojištění, daňové účely, sociální a důchodové účely).

Rozhodování o žádostech v daném správním řízení probíhá na základě podané žádosti vlastnoručně podepsané žadatelem a originálů nebo úředně ověřených kopií potvrzení o studiu.

 Při podání žádosti elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu ministerstva je nutné předložit žádost a potvrzení o studiu jako elektronický dokument s právním účinkem originálu, tj. opatřený uznávaným elektronickým podpisem nebo s právním účinkem ověřené kopie, tj. jako výstup autorizované konverze listinného originálu dokumentu. Jiné formáty, včetně dokumentů zasílaných e-mailovou adresou ministerstva jako běžné přílohy (např. skeny nebo obyčejné pdf dokumenty), nemají zákonem předepsanou povahu.

Rozhodná kritéria pro posuzování studia v cizině

Za studium postavené na roveň studiu na vysokých školách v České republice lze uznat pouze, pokud jsou splněny všechny čtyři níže uvedené body:

  1. Studium na vysokých školách v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu v dané zemi.
  2. Studium na vysokých školách v cizině, tj. studium na zahraniční vysoké škole, jehož výuka se uskutečňuje na území cizího státu.
  3. Studium na akreditované vysoké škole v akreditovaném studijním programu v dané zemi. Zda je vysoká škola v dané zemi akreditována, je možné ověřit prostřednictvím sítě informačních středisek ENIC-NARIC.
  4. Studium na území České republiky poté, co zahraniční vysoké škole nebo její pobočce bude uděleno oprávnění působit na území České republiky jako mimoevropská zahraniční vysoká škola nebo její pobočka nebo poté, co bude splněna informační povinnost zahraniční vysoké školy nebo její pobočky sídlící na území státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace.

Za studium nelze uznat:

a) jazykové kurzy

b) přípravné kurzy

c) e-learningové kurzy

d) studium na neakreditované vysoké škole

Způsob podání a náležitosti žádosti

Žádost lze podat osobně v úředních hodinách na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor vysokých škol (30), Karmelitská 529/5, 118 12, Praha 1 – Malá Strana.

K žádosti je nutné doložit: Vyplněný a podepsaný formulář, aktuální potvrzení o studiu (originál nebo úředně ověřenou kopii) s uvedeným přesným datem zahájení studia a akademickou kvalifikací a případně plnou moc. Plná moc musí být doložena ke každé žádosti v případě, že rozhodnutí bude odesíláno na jiné jméno, než na jméno studenta (na kartičku zplnomocnění vydávanou Českou poštou není možné zásilku od MŠMT obdržet). Plná moc nemusí být úředně ověřená.

Pokud podklady k žádosti nejsou v anglickém, německém nebo slovenském jazyce, je potřeba doložit i úřední překlad. U žadatelů, kteří studují ve Spojených státech amerických, je potřeba k žádosti doložit formulář I-20 nebo F-1. Žádost i podklady je nutné podat fyzicky (osobně na podatelnu nebo poštou), elektronické podaní je možné pouze se zaručeným elektronickým podpisem.

U již podaných žádostí, ke kterým budou vyžadovány doplňující dokumenty, je možné je zaslat prostřednictvím e-mailu s nutnou autorizovanou konverzí nebo se zaručeným elektronickým podpisem.

Ministerstvo školství požaduje vyšší ověření potvrzení o studiu či diplomu v případě ukončeného studia (tj. ověření pravosti podpisů a otisků razítek otištěných na potvrzení o studiu či diplomu prováděné zpravidla ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo zahraniční vysoká škola, která doklad vydala), a následnou superlegalizaci příslušným zastupitelským úřadem České republiky, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak (výjimky z povinnosti superlegalizace stanoví smlouvy o právní pomoci a Haagská úmluva – viz níže).  Ověření se nevyžaduje u potvrzení o studiu či diplomu vystavených v zemích, které uzavřely s Českou republikou smlouvu o právní pomoci: Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Francie, Gruzie, Jemen, Chorvatsko, Korea (KLDR), Kuba, Kypr, Kyrgyzstán, Maďarsko, Makedonie/FYROM, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam.

Dle tzv. Haagské úmluvy se mezi signatáři nevyžaduje superlegalizace listin zastupitelským úřadem, ale postačuje vyšší ověření tzv. Apostilou, kterou vystavuje pověřený orgán státu, v němž byl diplom vydán (tzv. apostilní úřad). Seznam signatářů je ke stažení ze stránek Ministerstva školství.

Seznam apostilních úřadů je k dispozici na stránkách Haagské konference. Rozhodnutí vydávané na základě žádosti se vydává na celé obodobí studia pouze jednou a je platné po celou dobu studia. Nové rozhodnutí se vydává pouze v případě změny školy nebo oboru.

K žádosti pro důchodové účely je nutné doložit úředně ověřenou kopii diplomu, úřední překlad (pokud diplom není v anglickém, německém nebo slovenském jazyce) a potvrzení o vyslání ke studiu (viz odkaz níže na Akademickou informační agenturu).

Kontaktní osoby:
Mgr. Lucie Volmutová, Ing. Adriana Knuthová, emailový kontakt: posta@msmt.cz

Telefonické konzultace v rámci žádostí jsou možné na čísle +420 234 812 255 v následující dny a hodiny:

Pondělí:  9 – 11 hodin a 14 – 15 hodin
Středa:   9 – 11 hodin.

Osobní konzultace jsou možné pouze po předchozí domluvě.

Žadatelé, kteří potřebují doložit dokument na ČSSZ o tom, že byli ke studiu vysláni před rokem 1989, naleznou potřebné informace na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce (Akademická informační agentura), která požadovaný dokument vystavuje. Nejprve je nutné požádat o vystavení dokumentu o vyslání a následně podat žádost o vydání rozhodnutí na MŠMT.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy