Úvodní setkání pedagogů speciálních škol

23. květen 2022
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Úvodní setkání pedagogů speciálních škol

Úvodní setkání sekce Speciálních škol zřízených dle § 16 odst. 9., které proběhlo ve Zlíně v pondělí 6. června 2022 od 14 hodin. První setkání bylo určeno zejména pro vedoucí pracovníky, učitele, asistenty pedagoga ze speciálních škol ve Zlínském kraji, ale i další zájemce z pedagogických řad vzdělávající žáky s mentálním postižením.

PROGRAM

Zahájení a úvod
Ing. Andrea Vorlová, metodička projektu IKAP II, Mgr. Soňa Lekešová, vedoucí sekce škol zřízených dle §16 odst. 9 (speciální školy), Mgr. Iva Suchoňová

Poznatky z uskutečňování reformy vzdělávání žáků se SVP v ČR
prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D., Ústav speciálně pedagogických studií PdF UP v Olomouci

Vzdělávání žáků s postižením na školách zřízených dle § 16 odst. 9.
Mgr. Jana Gavendová, ředitelka DD, MŠ, ZŠ a PrŠ Zlín

Sdílení zkušeností a náměty pro vzdělávání pedagogů ze speciálních škol ve Zlínském kraji, na základě kterého vyplynulo, že mají pracovníci škol zájem se setkávat nad aktuálními tématy ze své praxe. Další plánovaná setkání proběhnou v září 2022. S pozvánkou Vás budeme včas informovat, sledujte naše stránky.

Kontakt: Andrea Vorlová,
e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, nebo tel. 577 043 743.

Sborovna je místem pro vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti didaktiky, metodiky, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, seznamování s novými metodami a formami výuky a dalšími odbornými kompetencemi potřebnými pro zkvalitňování jejich práce. Je realizována v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.