Učitelé chemie o výrobě sýrů, másla a jogurtů nejenom odborně diskutovali

9. březen 2020
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Dagmar Janáčová
Učitelé chemie o výrobě sýrů, másla a jogurtů nejenom odborně diskutovali

V pořadí již 7. setkání pedagogů vyučujících chemii na základních a středních školách Zlínského kraje se konalo dne 26. 2. 2020 tentokrát v Rožnově pod Radhoštěm na Střední škole zemědělské a přírodovědné.

Čekala nás opět velmi atraktivní a zajímavá náplň setkání zaměřená na chemický rozbor vody a půdy a biochemii mléka včetně ukázek přípravy celé řady vynikajících výrobků z mléka, které jsme po celou dobu setkání se zájmem ochutnávali.

Ředitel školy  pan Ing. Jaroslav Mandula setkání zahájil a přivítal účastníky. Pak jsme se přesunuli do učeben a laboratoří.

PaedDr. Doubková nás ve své přednášce seznámila s náplní studia školy, jehož součástí jsou fyzikálně chemické rozbory vody a půdy, ovzduší, hlukového zatížení životního prostředí, které doplnila ukázkami používaných zařízení a metod pro analýzy.

V další části připraveného programu nás Mgr. Tkadlecová poutavě obeznámila s vlastnostmi a složením jednotlivých mlék (kravského, kozího a ovčího) a způsoby přípravy rozmanitých mléčných výrobků.

V návaznosti na přednášku jsme se přesunuli do laboratoře pro přípravu mléčných výrobků, kde nás studenti školy pod vedením Mgr. Tkadlecové a studenta 4. ročníku Vítka Kopeckého seznámili s technologickými postupy a praktickými  ukázkami přípravy celé řady mléčných výrobků. Pod jejich dohledem jsme si mohli dílčí kroky přípravy např. másla, jogurtů a některých druhů sýrů vlastnoručně vyzkoušet.
V laboratoři jsme si aktivně prakticky vyzkoušeli stanovení tvrdosti, dusičnanů, amonných iontů v pitné vodě.

Program prohlídek jednotlivých laboratoří školy byl organizován separátně pro učitele základních a středních škol.

Po více než čtyřhodinovém jednání a společné diskuzi jsme ze školy odcházeli opět plni dojmů, nadšení z nových poznatků, které zcela jistě přeneseme do vlastní výuky. Setkání nás opět velmi inspirovalo a těšíme se na další, To připravujeme na pondělí, 27. dubna 2020.

Velmi děkujeme za perfektní přípravu zajímavého setkání celému kolektivu školy, zejména však paní Mgr. Tkadlecové, paní PaedDr. Doubkové a panu Kopeckému.

 

prof. Ing. Dagmar Janáčová CSc., vedoucí kabinetu Chemie