Tvořivá geometrie na II. stupni ZŠ

15. leden 2020
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Jaroslava Kučová, Eva Pomykalová, Lubomír Sedláček
Tvořivá geometrie na II. stupni ZŠ

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 proběhl na Gymnáziu Lesní čtvrť ve Zlíně v rámci projektu IKAP  seminář Tvořivá geometrie na II. stupni ZŠ, kterého se zúčastnilo 27 vyučujících matematiky ZŠ ze Zlínského kraje. Obsahovou náplň semináře připravila lektorka RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D., akademická pracovnice Univerzity Hradec Králové, která se dlouhodobě věnuje vzdělávání v oboru rozvíjení matematických představ.

V první části semináře se učitelé nejprve seznamovali s možnostmi stavebnice Magformers, která se ve výuce matematiky v současné době stále více používá jako žákovská pomůcka. Sestavovali sítě těles, vytvářeli obrazce, které měly stejný obsah, ale různý obvod, modelovali útvary se stejným objemem, ale různým povrchem. Se stejnou stavebnicí potom řešili i tangramy, vytvářeli osově souměrné útvary. Zjednodušeně by se dalo říct, že si „hráli“. Ale při „hraní“ také objevovali, a to jak v roli žáka různé geometrické zákonitosti, tak v roli učitele velký didaktický potenciál, který byl do těchto „hraček“ jejich tvůrci vložen.

Ve druhé části semináře vytvářeli modely základních prostorových útvarů. Lektorka přinesla nejen hotové střihy papírových modelů základních těles, ale i modely úloh z Eukleidových Základů. Pro mnohé byly fascinující modely proměnlivých úvarů u 3D objektů, ale překvapením byla i existence 2D metamorf, např. hexaflexagonu. Ukázali si, že manipulativní činnosti s těmito pomůckami jsou účinnou metodou, jak získat nové a upevňovat již známé planimetrické a stereometrické poznatky, jak povzbudit tvořivost a originalitu myšlení.

Akce probíhala v příjemné tvůrčí atmosféře. Účastníci ocenili také možnost neformální diskuze s kolegy z jiných škol.

 

RNDr. Eva Pomykalová, Mgr. Jaroslava Kučová, Mgr. Lubomír Sedláček, Ph.D.