Tematická zpráva ČŠI Integrace a vzdělávání dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka

19. květen 2023
Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Autor/ka článku: Česká školní inspekce ČR
Tematická zpráva ČŠI Integrace a vzdělávání dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka

Česká školní inspekce od začátku školního roku 2022/2023 sleduje podrobněji v navštívených školách vzdělávání a integraci dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, tj. vzdělávání a integraci dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Komplexní inspekční činnost prováděná na obvyklém vzorku škol byla v únoru a březnu 2023 rozšířena o tematickou inspekční činnost zaměřenou na situaci v základních školách, které mají třídy s převahou ukrajinských žáků nebo třídy složené jen z ukrajinských žáků.

Tato tematická zpráva tak představuje zkušenosti, přístupy a postupy škol usilujících o integraci a vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem, se specifickým zřetelem k integraci a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků. Zabývá se výzvami, s nimiž se školy v těchto tématech setkávají, a nabízí důležité informace a náměty pro další podpůrné intervence ze strany institucí vstupujících do řízení vzdělávací soustavy a do systému podpory škol.

Tematická zpráva se věnuje:

  • organizaci vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem;
  • průběhu výuky ve školách s odlišným mateřským jazykem;
  • dalším formám podpory dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem;
  • vztahům a spolupráci aktérů vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem;
  • potřebám škol v souvislosti s integrací a vzděláváním žáků s odlišným mateřským jazykem.

Součástí tematické zprávy je také shrnutí hlavních zjištění a doporučení pro školy, jejich zřizovatele i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Zdroj: Česká školní inspekce ČR