Systém podpory nadání v ČR a ve Zlínském kraji

4. září 2020
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti nadané
Autor/ka článku: Martina Němcová
Systém podpory nadání v ČR a ve Zlínském kraji

Jak v České republice funguje podpora nadání? Z jaké legislativy vychází? Na koho se obrátit ve Zlínském kraji? Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělání a vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020, která byla přijata MŠMT. Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání. Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání a program Talnet. Realizací systému byl pověřen Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR).

Talentcentrum

Systém podpory nadání je v kompetenci Talentcentra NPI ČR, které je členem Sítě evropských talentcenter na podporu rozvoje nadání a péče o nadané. NPI ČR nabízí školám, pedagogům, třídním kolektivům i jednotlivým žákům řadu aktivit podporujících rozvoj jejich nadání. V každém kraji ČR působí koordinátor podpory nadání a vzdělávání pedagogů NIDV, který školám poskytuje informační a metodickou podporu včetně nabídky vzdělávání a rovněž spolupracuje s dalšími subjekty na krajské úrovni: pedagogicko-psychologickými poradnami, krajskými úřady, ČŠI atd. Veškeré informace pro žáky, pedagogy a rodiče k Systému podpory nadání naleznete na webu www.talentovani.cz.

Talentcentrum organizuje patnáct soutěží zaměřených na jazyky, historii, literární a výtvarnou tvořivost, programování, matematiku a přírodní vědy. Soutěžím předcházejí přípravné aktivity – semináře, letní školy a odborná soustředění. Pro účastníky, kteří prokáží hluboký zájem o daný obor, jsou připravené navazující soutěžní a nesoutěžní aktivity v České republice i v zahraničí.

Legislativa a strategické dokumenty

Vzdělávání nadaných upravuje několik právních norem. Na prvním místě je to samozřejmě především školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb., § 17 a 18) a vyhláška č. 73/2005, o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Nepřímo se ale této problematiky dotýká i několik dalších vyhlášek upravujících fungování jednotlivých vzdělávacích stupňů. Konkrétně sem patří:

  • vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
  • vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
  • vyhláška č. 13/2005, o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Školy

Národní pedagogický institut ČR zveřejňuje seznam škol, které podle jeho informací vytvářejí nadstandardní podmínky pro rozvoj nadání. Zkušenosti konkrétních osob se ale mohou lišit v závislosti na učiteli, který opatření uvádí do praxe, třídnímu kolektivu, osobnosti žáka, jeho preferovaného učebního stylu, atd. Přehled škol tedy není vyčerpávající a úplný.

Své pozitivní zkušenosti se školami, které dobře pracují s nadáním, můžete sdělit na e-mail: vojtech.tutr@npicr.cz.

Síť podpory nadání (SIPON) ve Zlínském kraji

Cílem Sítě podpory nadání je vytvářet prostředí pro systematickou péči o nadané žáky a studenty prostřednictvím sdílení informací a příkladů dobré praxe, vytvářením inovací a systémových návrhů, a dále hájit zájmy zúčastněných aktérů a cílových skupin v oblasti politik a plánovaní alokace zdrojů dotýkajících se identifikace, vzdělání, podpory, péče a uplatnění nadání dětí a mládeže v České republice.

Koordinátorka podpory nadání ve Zlínském kraji:

Mgr. Eva Klimecká Ph.D., tel: 777 456 561, e-mail: eva.klimecka@npicr.cz

 

Zdroje informací: 

Talentcentrum NPI ČR, www.talentovani.cz

Národní pedagogický institut ČR, www.npicr.cz