Studium ve Francii

6. leden 2022
Vzdělávání v zahraničí
Autor/ka článku: Akademická informační agentura
Studium ve Francii

Žákyně a žáci 9. ročníku ZŠ, odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia nebo 1. ročníku čtyřletého gymnázia s dobrou znalostí francouzštiny mají možnost přihlásit se do 11. února ke studiu na francouzských lyceích v Dijonu a Nîmes. Vybraní absolvují tříleté studium podle francouzských osnov zakončené maturitou včetně zkoušky z českého jazyka a literatury.

Žáci 9. ročníku základní školy či 1. ročníku čtyřletého gymnázia (resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) mohou studovat na jedné ze dvou českých sekcí francouzských lyceí:

Dijonská sekce je smíšená (chlapci i dívky), nîmeská sekce je pouze dívčí.

Co musí uchazeč/ka splňovat?

 • Být žákyní/žákem 9. ročníku základní školy či 1. ročníku čtyřletého gymnázia (resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) zapsaných v rejstříku škol MŠMT.
 • Mít českou státní příslušnost nebo trvalý pobyt v České republice.
 • Mít dobrou znalost francouzského jazyka (úroveň B1).
 • Studovat další cizí jazyk (angličtina, němčina, španělština).
 • Dosáhnout v posledním klasifikačním období celkového průměrného prospěchu do 1,8 (přičemž známka z francouzského jazyka a matematiky nebude horší než 2 – chvalitebně).

Výběrové řízení

Místa v českých sekcích lyceí v Dijonu a v Nîmes se obsazují na základě výběrového řízení. Pro školní rok 2022/2023 proběhne toto řízení v následujících termínech:

 • 1. kolo proběhne (předpoklad) v březnu 2022 formou písemných zkoušek z francouzského jazyka (porozumění textu a písemný úkol, 90 minut na vypracování), držitelé diplomu DELF B1 budou zproštěni povinnosti podstoupit tuto zkoušku. Vyhodnocení výsledků jednotlivých uchazečů o studium bude prováděno za přímé spoluúčasti francouzského partnera – Jazykové a vzdělávací sekce Francouzského institutu v Praze. Pozn.: Na webových stránkách Francouzského institutu jsou k dispozici rovněž testy z minulých let.
 • 2. kolo proběhne (předpoklad) v první polovině května 2022 formou pohovoru (v rozsahu 15-20 minut). K pohovoru budou přizváni pouze uchazeči/uchazečky, kteří/které získají v písemné části výběrového řízení dostatečný počet bodů (odpovídající úrovni B1). Kromě dobré úrovně znalosti francouzštiny bude přihlédnuto také k dosaženým známkám z matematiky a dalších předmětů v rámci předchozího studia, resp. školní docházky. Posuzována bude také motivace, studijní projekt a celková zralost studenta/studentky.

Ústní části výběrového řízení se zúčastní zástupci obou francouzských lyceí, francouzské územní samosprávy, Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Proč se přihlásit?

 • Tradice česko-francouzského vzdělávacího programu sahá až do roku 1920.
 • Student absolvuje ve francouzštině a podle francouzských osnov celé gymnaziální studium v délce tří let.
 • Díky přítomnosti české lektorky a povinné výuce češtiny, z níž se skládá maturitní zkouška, studenti získávají  francouzskou  maturitu uznávanou v  ČR.
 • Programem prošly osobnosti společenského, kulturního i politického života, např. herec Jiří Voskovec, politik a diplomat Čestmír Císař či literární teoretik Václav Černý.
 • Význam sekcí ocenilo  v roce 2010 Ministerstvo zahraničních věcí, když oběma lyceím udělilo cenu Gratias agit.

Jak se přihlásit?

Vyplněnou písemnou přihlášku k výběrovému řízení ke studiu (včetně písemného doporučení ředitele školy, kterou žák/žákyně navštěvuje a požadovaných příloh: kopie výpisu vysvědčení, rukou psaný motivační dopis, případně kopie diplomu zkoušky B1), zašlou rodiče uchazečů nebo jejich zákonní zástupci do 11. února 2022 (rozhoduje datum na poštovním razítku) na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
odbor mezinárodních vztahů
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1

Kontaktní osoba: Monika OULEVEY, odbor mezinárodních vztahů, tel.: +420 234 811 464, e-mail: monika.oulevey@msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky upozorňuje, že neúplné žádosti ani žádosti doručené po stanoveném termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení. Vyrozumění o výsledku písemných zkoušek, případně pozvánku k pohovoru v případě postupu do 2. kola výběrového řízení obdrží uchazeči/uchazečky e-mailem prostřednictvím Akademické informační agentury Domu zahraniční spolupráce, na jejíž internetové adrese je toto oznámení včetně písemné přihlášky zveřejněno.

Další informace