Studium v Německu na dvojjazyčném gymnáziu v Pirně

4. leden 2023
Vzdělávání v zahraničí
Autor/ka článku: Dům zahraniční spolupráce
Studium v Německu na dvojjazyčném gymnáziu v Pirně

Každý rok se otevírá jedna dvojnárodnostní třída, do které může být přijato 15 českých žáků. Ve třídě studují s 15 německými žáky. Výuka probíhá ve skupinách po 15 žácích.  Dvojjazyčný vzdělávací cyklus je šestiletý.

Přihlášku je nutné podat do 24. února na adresu Gymnázia v Děčíně, kde také proběhnou přijímací zkoušky ve dnech 21.– 22. března.

Co musí uchazeč splňovat?

 • Být žákem 6. třídy základní školy, resp. základní školy s rozšířenou výukou jazyků, nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia
 • V případě, že se uvolní místo, jsou mimořádně v rámci dodatečných přijímacích zkoušek přijímáni žáci i do vyšších ročníků, tj. do 7.–10. ročníku
 • Mít výborný prospěch a znalost německého nebo anglického jazyka (předchozí znalost německého jazyka není nutná)

Přijímací zkoušky

 • Přijímací zkouška je dvoukolová.
 • První kolo se skládá z testu kognitivních schopností v délce 120 minut a testu osobnostní zralosti.
 • Druhé kolo je určeno pouze žákům, kteří úspěšně absolvují první kolo a skládá se z pohovoru s psychologem a ústní zkoušky z cizího jazyka (německého nebo anglického, dle volby uchazeče).
 • Přijímací zkoušky probíhají vždy v březnu a pořádá je Gymnázium Děčín.
 • Dodatečné přijímací zkoušky pořádá již přímoGymnázium v Pirně.

Proč se přihlásit?

 • Dlouholetá zkušenost s česko-německým vzdělávacím programem od školního roku 1998/99 zaručuje kvalitní výuku.
 • Výuka předmětů v německém jazyce je zajišťována německými pedagogy, češtinu a předměty v českém jazyce vyučují čeští pedagogové.
 • Saská maturitní zkouška opravňuje žáky ke vstupu jak na vysoké školy v České republice, tak na vysoké školy ve Spolkové republice Německo.
 • Žáci mají možnost získat certifikát CertiLingua – osvědčení o získání vícejazyčných, evropských a mezinárodních kompetencí.
 • Žákům je věnována celodenní péče a organizuje se pro ně mimoškolní činnost v  internátuv centru města.
 • Náklady na ubytování a stravování českých žáků hradí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Státní ministerstvo kultu Svobodného státu Sasko.

Průběh studia

Společná výuka českých a německých žáků v německém jazyce probíhá v předmětech hudební výchova, informatika a tělesná výchova od 7. ročníku, občanská výchova, dějepis a etika nebo náboženství od 9. ročníku, kurz přírodních věd od 10. ročníku. Výtvarná výchova je vyučována rovněž integrovaně, ale v českém jazyce. Zeměpis je vyučován odděleně bilingvní formou. Ostatní předměty jsou v 7.–10. ročníku vyučovány v mateřském jazyce. Výuka na vyšším gymnaziálním stupni (11. a 12. ročník) probíhá v německém jazyce ve smíšených skupinách (s výjimkou předmětu český jazyk a literatura). V rozvrhu najdou žáci běžné všeobecně vzdělávací předměty s přírodovědným zaměřením a rozšířenou výukou cizích jazyků (němčina a angličtina povinně, volitelná francouzština, možnost nepovinné latiny, španělštiny a ruštiny).

Učebnice a učební pomůcky pro výuku předmětů vyučovaných v českém jazyce jsou žákům gymnázia poskytovány MŠMT bezplatně. Rodiče českých žáků uzavírají zdravotní pojištění a pojištění odpovědnosti na dobu studia v Pirně.

Cestovní náklady spojené s dojížděním žáků hradí rodiče. Žáci zejména v nižších ročnících mají možnost jezdit domů prakticky každý víkend. Výjimku tvoří šest společných internátních víkendů během školního roku, které jsou součástí vzdělávacího projektu. Během těchto víkendů provádějí žáci společně se svými mentory projekty, sportovní aktivity nebo exkurze. Ubytování ve školním internátě je nedílnou součástí vzdělávacího programu.

Další praktické informace

V případě zájmu o studium je možné obrátit se na českého koordinátora Dr. Tomáše Křenka (e-mail: krenek.schillergymnasium@pirna.info, tel:  +49 03501 781575).

Informace o termínech výběrového řízení, včetně možnosti dodatečného přijetí žáků do vyššího ročníku, se aktuálně zveřejňují na webových stránkách Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně, MŠMT a Domu zahraniční spolupráce.

Dodatečné výběrové řízení

Gymnázium Friedricha Schillera navíc vyhlašuje dodatečné výběrové řízení ke studiu s nástupem od 2. pololetí 2022/23. Hlásit se mohou žáci 3., 4. a 5. ročníku osmiletých gymnázií. Přihlášky je třeba zaslat nejpozději do 13. ledna přímo do Pirny, kde se následně ve dnech 23. 1.3. 2. budou konat přijímací zkoušky.

 

Zdroj: Dům zahraniční spolupráce