Studium v Německu na dvojjazyčném gymnáziu v Pirně

26. červenec 2021
Vzdělávání v zahraničí
Autor článku: Dům zahraniční spolupráce
Studium v Německu na dvojjazyčném gymnáziu v Pirně

Aktuálně probíhá dodatečný výběr žákyň/žáků do 8., 9. a 10. ročníku dvojnárodnostního Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně. Přihlášky k příjímacím zkouškám zasílejte do 27. 8. 2021.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR oznamuje, že pro nadcházející školní rok 2021/22 jsou volná stipendijní studijní místa pro českého žáka/českou žákyni ke studiu v 8., 9. a 10. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.

O přijetí se mohou ucházet žákyně/žáci, které/kteří ve školním roce 2020/21 ukončily/ukončili 7., 8. popř. 9. ročník základní školy/základní školy s rozšířenou výukou jazyků nebo tomu odpovídající ročník víceletého gymnázia v České republice. Vzhledem k nutnosti rychlé integrace ve vyšším ročníku studia jsou podmínkou znalosti německého jazyka na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce (SERR) pro 8. ročník, B1 SERR pro 9. ročník a B2 SERR pro 10. ročník.

Přihlášky k příjímacím zkouškám zasílejte do 27. 8. 2021 na adresu:

Friedrich-Schiller-Gymnasium Pirna
Dr. Tomáš Křenek
Seminarstr. 3
D-01796 Pirna
Deutschland

nebo elektronicky na e-mail: dr.krenek.t@fsg.lernsax.de

V přihlášce je nutné uvést: jméno, příjmení, datum narození, bydliště uchazeče a jeho rodičů (zákonných zástupců) včetně telefonního/e-mailového spojení, dále adresu školy, kterou žák/žákyně navštěvuje spolu s kopiemi vysvědčení za poslední dva ročníky.

Zájemci budou pozváni vedením Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně k výběrovému řízení, při kterém prokáží znalosti z matematiky (písemný test), německého a anglického jazyka (test, ústní zkouška).

Předpokládaný nástup ke studiu: 5. 9. 2021

Pro další informace o výběrovém řízení a o binacionálním vzdělávacím projektu kontaktujte prosím českého studijního koordinátora:
Dr. Tomáš Křenek, tel: (+49) 0 35 01 / 78 15 75, e-mail: dr.krenek.t@fsg.lernsax.de, www.schillergymnasium-pirna.de

O studiu na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně

Každý rok se otevírá jedna dvojnárodnostní třída, do které může být přijato 15 českých žáků. Ve třídě studují s 15 německými žáky. Výuka probíhá ve skupinách po 15 žácích.

Dvojjazyčný vzdělávací cyklus je šestiletý.

Co musí uchazečka/uchazeč splňovat?

 • Být žákem/žákyní 6. třídy základní školy, resp. základní školy s rozšířenou výukou jazyků, nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia.
 • V případě, že se uvolní místo, jsou mimořádně v rámci dodatečných přijímacích zkoušek přijímáni žáci i do vyšších ročníků, tj. do 7.–10. ročníku.
 • Mít výborný prospěch a znalost německého nebo anglického jazyka (předchozí znalost německého jazyka není nutná).

Přijímací zkoušky

 • Přijímací zkouška je dvoukolová.
 • První kolo se skládá z testu kognitivních schopností v délce 120 minut a testu osobnostní zralosti.
 • Druhé kolo je určeno pouze žákům, kteří úspěšně absolvují první kolo a skládá se z pohovoru s psychologem a ústní zkoušky z cizího jazyka (německého nebo anglického, dle volby uchazeče).
 • Přijímací zkoušky probíhají vždy v březnu a pořádá je Gymnázium Děčín.
 • Dodatečné přijímací zkoušky pořádá již přímo Gymnázium v Pirně.

Proč se přihlásit?

 • Dlouholetá zkušenost s česko-německým vzdělávacím programem od školního roku 1998/99 zaručuje kvalitní výuku.
 • Výuka předmětů v německém jazyce je zajišťována německými pedagogy, češtinu a předměty v českém jazyce vyučují čeští pedagogové.
 • Saská maturitní zkouška opravňuje žáky ke vstupu jak na vysoké školy v České republice, tak na vysoké školy ve Spolkové republice Německo.
 • Žáci mají možnost získat certifikát CertiLingua (odkaz vede na stránky programu)  – osvědčení o získání vícejazyčných, evropských a mezinárodních kompetencí.
 • Žákům je věnována celodenní péče a organizuje se pro ně mimoškolní činnost v internátu v centru města.
 • Náklady na ubytování a stravování českých žáků hradí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Státní ministerstvo kultu Svobodného státu Sasko.

Průběh studia

Společná výuka českých a německých žáků v německém jazyce probíhá v předmětech hudební výchova, informatika a tělesná výchova od 7. ročníku, občanská výchova, dějepis a etika nebo náboženství od 9. ročníku, kurz přírodních věd od 10. ročníku. Výtvarná výchova je vyučována rovněž integrovaně, ale v českém jazyce. Zeměpis je vyučován odděleně bilingvní formou. Ostatní předměty jsou v 7.–10. ročníku vyučovány v mateřském jazyce. Výuka na vyšším gymnaziálním stupni (11. a 12. ročník) probíhá v německém jazyce ve smíšených skupinách (s výjimkou předmětu český jazyk a literatura). V rozvrhu najdou žáci běžné všeobecně vzdělávací předměty s přírodovědným zaměřením a rozšířenou výukou cizích jazyků (němčina a angličtina povinně, volitelná francouzština, možnost nepovinné latiny, španělštiny a ruštiny).

Učebnice a učební pomůcky pro výuku předmětů vyučovaných v českém jazyce jsou žákům gymnázia poskytovány MŠMT bezplatně. Rodiče českých žáků uzavírají zdravotní pojištění a pojištění odpovědnosti na dobu studia v Pirně.

Cestovní náklady spojené s dojížděním žáků hradí rodiče. Žáci zejména v nižších ročnících mají možnost jezdit domů prakticky každý víkend. Výjimku tvoří šest společných internátních víkendů během školního roku, které jsou součástí vzdělávacího projektu. Během těchto víkendů provádějí žáci společně se svými mentory projekty, sportovní aktivity nebo exkurze. Ubytování ve školním internátě je nedílnou součástí vzdělávacího programu.

 

Další informace na stránkách Domu zahraniční spolupráce v sekci Výjezdy a pobyty.