Studium v členských státech EU

20. červenec 2021
Vzdělávání v zahraničí
Autor/ka článku: Martina Němcová
Studium v členských státech EU

Členství v Evropské unii poskytuje možnost studia na zahraniční škole či univerzitě jiné členské země za stejných podmínek, jako mají domácí studenti. Základní informace o studiu a souvisejících záležitostech si přečtěte v tomto článku.

Právo na vzdělání v jiné zemi EU

Vstupem do EU získali všichni čeští  občané právo vzdělávat se a  připravovat na budoucí povolání ve všech ostatních členských státech za rovných podmínek s domácími občany. Podmínkou je samozřejmě přijetí na danou vzdělávací instituci. Diskriminace z titulu příslušnosti k jinému státu je nepřípustná. Od studentů a zájemců o vzdělání z ostatních členských států nesmí být požadováno splnění zvláštních podmínek, které domácí studenti a zájemci splnit nemusí.

Stejnými podmínkami studia se rozumí stejné nároky při přijímacím řízení, stejná výše školného, pokud je nějaké vyžadováno, stejné studijní nároky apod. Dokonce, pokud stát přispívá svým studentům na školné, mají na shodný příspěvek nárok i studenti z ostatních zemí EU. Uvedené se však týká pouze vzdělávání jako takového a obvykle se nevztahuje na příspěvky státu na výdaje související – tedy kolejné, nájemné či stravné.

Širší práva pak náleží navíc studentům, kteří jsou zároveň migrujícími pracovníky nebo rodinným příslušníkem migrujícího pracovníka. Takovým studentům pak náleží rovněž např. nárok na grant na obživu při studiu  (stipendium, studijní půjčka) za stejných podmínek.

Podmínky vstupu do vzdělávacích zařízení se mohou značně lišit, jednotlivé členské státy si je stanovují samy. V některých případech může být podmínkou přijetí do školy znalost jazyka, která se prokazuje vykonáním jazykového testu. Fakulty téměř všech univerzit stanovují povinné přijímací zkoušky pro studijní obory všeobecné lékařství, stomatologie, architektura, tlumočnictví – překladatelství, studium cizích jazyků a psychologie.

Školné v EU

Každá členská země má vlastní vzdělávací systém a vlastní zákony, v tomto směru nedochází k žádné společné úpravě na úrovni EU. Některé země poplatky za studium neuplatňují, některé ano. Výše školného se pak také liší. Důležité je si uvědomit, že občan ČR má na zahraniční škole přístup ke vzdělání za stejných podmínek. To se týká i plateb školného.

Uznávání kreditů

V Evropské unii existuje systém, který zaručuje, že kredity získané během studia v jiné zemi Unie budou studentům započítány domácí univerzitou.

ECTS neboli European Credit Transfer and Accumulation System

Evropský kreditní systém pro vysokoškolské vzdělávání byl vytvořen v roce 1989 jako pilotní projekt pro zjednodušení studia na zahraniční vysoké škole v rámci evropského programu výměny studentů Erasmus. Jako systém přenosu kreditů se rozšířil do 30 zemí a byl zaveden na více než 1000 vysokých škol.

Evropský kredit je určitým vyjádřením „objemu” studia. Společně s ním je užívána také hodnotící kvalitativní škála v rozmezí 5 úrovní (A – F, od výborně až po neuspěl/a).  Evropské kredity jsou přenosné z jedné univerzity na druhou, proto může být část studia v zahraničí velmi snadno započítána jako běžná součást studia na domácí univerzitě. Vyjádření jednoročního řádného studia (1500 – 1800 hodin) tak představuje 60 kreditů. Čili jeden kredit odpovídá cca 25 – 30 „pracovním” hodinám.

Vedle přenositelnosti je důležitá také akumulační funkce kreditů. Během studia jsou sbírány body-kredity až do hranice odpovídající předepsanému studijnímu programu. V rámci vymezených možností si student může sám zvolit a ovlivnit strukturu svého studijního plánu.

Kreditní systém počítá s tzv. Dodatkem k diplomu, který poskytuje standardizované informace o dosaženém vzdělání. Dodatek popisuje podstatu, délku, obsah, souvislosti a postavení všech typů úspěšně absolvovaných vysokoškolských studií, jejichž výsledkem bylo získání  vysokoškolské kvalifikace. Od roku 2005 je automaticky vydáván v češtině a angličtině vysokou školou jako příloha k diplomu.

Uznávání dosaženého vzdělání

Uznávání dosaženého vzdělání se nazývá akademické uznávání. V praxi si jej lze představit jako uznávání diplomů, studijních programů a jejich částí mezi vzdělávacími institucemi případně orgány státní správy v různých zemích. Může být spojeno s uznáním akademické hodnosti nebo titulu. Toto uznávání je nutné pro přijetí k dalšímu studiu, případně pro umožnění neopakování části studijního programu v zahraničním vzdělávacím zařízení.

Od 1. října 2017 usnadňuje akademické uznávání Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework – EQF). Jedná se o společný evropský referenční rámec, který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v Evropské unii. EQF tak nejen pomáhá orientaci v úrovních kvalifikací napříč Evropou, ale také usnadňuje studijní a pracovní mobilitu a podporuje celoživotní učení a prostupnost vzdělávání.

Absolventi všech základních, středních i vyšších odborných škol a konzervatoří mají na svých vysvědčeních, výučních listech a diplomech uvedenou úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF). Zkratka EQF s uvedením příslušné úrovně 1-8 dokládá úroveň vzdělání absolventa.

Zdravotní a sociální pojištění při studiu v zahraničí

Studenti, stejně jako např. turisté, se v době svého studia zdržují na území jiné členské země po přechodnou dobu. Pro uplatnění základního práva na nezbytnou zdravotní péči je nutné, aby při sobě měli svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). V případě úrazu či nemoci je třeba EHIC předložit lékaři. Tím je zajištěn nárok na nezbytnou zdravotní péči za stejných podmínek jako mají místní pojištěnci. To znamená, že péče za ošetření je hrazena do výše jako u místních pojištěnců. Případná spoluúčast pak podléhá úhradě z vlastních zdrojů.

Vzhledem k tomu, že ve většině zemí se za lékařskou péči připlácí, je doporučováno sjednání komerčního připojištění pro pobyt v zahraničí. Z toto mohou být hrazeny náklady na spoluúčast či případný převoz zpět do ČR. Doporučována je kombinace obou způsobů pojištění. Tedy EHIC i komerční připojištění.

Uznání studia na zahraničních školách pro zdravotní a sociální účely

V případě řádného denního studia v České republice je za studenty hrazeno pojištění v plné míře státem. Aby tomu tak bylo i v případě přechodu na studium v zahraničí, je třeba si nechat toto studium uznat na českém Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy. Jedná-li se o akreditované vzdělávací zařízení, není uznání nijak problematické.

Pobyt na území jiného členského státu EU

Studenti mají právo pobývat v jiné členské zemi EU. Pokud se občan jedné země zdržuje na území jiného státu – v tomto případě za účelem studia – dobu delší než tři měsíce, je obvykle nutné si vyřídit povolení k pobytu. K jeho udělení je třeba (kromě identifikačního dokladu):

  • zapsat se na univerzitu
  • disponovat dostatečnými finančními prostředky pro zabezpečení živobytí
  • mít zařízené zdravotní pojištění​

 

Zdroj: Portál Vaše Evropa, sekce Vzdělávání a mládež, https://europa.eu/youreurope/citizens/education/index_cs.htm, Euroskop, www.euroskop.cz