Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Odvolání na VŠ - nepřijetí ke studiu - žádost o přezkoumání rozhodnutí

Pro mnoho nepřijatých je velkou nadějí takzvané odvolání, podle nového vysokoškolského zákona nazývané přezkumné řízení. Žádost o přezkum rozhodnutí o nepřijetí ke studiu je nutné podat děkanovi fakulty nejpozději do 30 dnů od doručení záporného vyrozumění. Zmeškání lhůty promíjejí fakulty pouze z velmi závažných důvodů. Rozhodnutí o přezkumném řízení se školy snaží doručit také nejdéle do 30 dnů, přestože jim zákon žádnou lhůtu nestanovuje.


logo_bar_text.gifProhlédněte si své testy
Podání žádosti o přezkum by měl každý odmítnutý uchazeč dobře zvážit. Je dobré využít možnosti, kterou školy nabízejí, a v určené dny nahlédnout do vlastních přijímacích testů (ze zákona máte nárok nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ). Studenti by si měli zjistit, zda vůbec v testech dosáhli dostatečného počtu bodů požadovaného pro přijetí na fakultu. Pokud uchazeč u přijímaček neprospěl, nemá smysl odvolání podávat! Odvolání podávejte jen pokud jste pod čarou pro přijetí, ale přijímací zkoušky jste udělali. Pokud nemají uchazeči žádost podloženou konkrétně, například chybou ve vyhodnocení testů, nemají v přezkumném řízení mnoho šancí. Podle údajů ze studijních oddělení vysokých škol v České republice využilo v posledních letech (školy mají povinnost zveřejňovat protokoly o přijímacím řízení od r.1999) práva nahlédnout do svých materiálů pouze deset až patnáct procent studentů.

Obecné zásady pro úspěšné rozhodnutí o přezkumném řízení

1) Má všechny náležitosti – jméno, datum konání přijímacího řízení nebo jednací číslo, obor, odůvodnění, včas zasláno na správnou adresu (ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí).

2) Odůvodnění je založeno na chybně ohodnocené odpovědi v přijímacím testu nebo na nejednoznačnosti zadání či odůvodnění, že má odpověď je také správná a měla by být rovněž bodově ohodnocena.

3) Projevuji zájem o studium a jsem těsně pod čarou pro přijaté.

4) Mám velkou praxi a budu přínosem pro školu a obor.

5) Pokud neuspějete s odvoláním u děkana, můžete se odvolání poslat i rektorovi (takto uspělo přes 200 dodatečně přijatých studentů na PF UK v r. 2003, kdy PF UK mělo špatné "správné" odpovědi.

 

VZORY ÚSPĚŠNÝCH ODVOLANÍ - ROVNĚŽ KE STÁHNUTÍ POD ČLÁNKEM

 

VZOR PRVNÍ

Jan Amos Komenský

Školní 345/2

654 21 Vysoká okr. Mělník

K rukám děkana

Věc: Nepřijetí ke studiu – žádost o přezkoumání rozhodnutí

Jan Amos Komenský, r. č. 842504/2788, bytem Školní 345/2, 654 21 Vysoká okr. Mělník

Podávám tímto žádost o přezkoumání rozhodnutí děkana o nepřijetí j.č. 12345/12345/St/Př. na Právnickou fakultu UK, obor dějiny práva, denní magisterské studium. Žádám , aby byly zohledněny níže uvedené důvody:

1. V konečném bodovém hodnocení jsem se umístil se ztrátou pouhých 5 bodů za přijatými uchazeči. S počtem 75 bodů jsem nebyl přijat z kapacitních důvodů. Doufám, že v případě, že někteří přijatí uchazeči odmítnou studovat na výše uvedeném oboru, poskytne fakulta prostor a přijme studenty, kteří se nacházejí jako následující v celkovém bodovém pořadí.

2. Jelikož mám o studium na Vaší fakultě velký zájem a abych v přípravě na přijímací řízení nic nezanedbal, celý rok jsem navštěvoval tzv. nultý ročník – jednoletý přípravných kurz PRÁVA vzdělávací agentury AMOS. O studium na Vaší škole projevuji dlouholetý zájem.

3. Podle mého názoru fakulta nedostatečně a zkresleně informovala o obsahu přijímacích zkoušek. Otázky týkající se všeobecných znalostí daleko překračovaly rámec učiva střední školy, aniž by na to informační materiály upozorňovaly. Např.: Prvním představitelem filmového Tarzana se stal americký plavec. Byl to: a) Johny Weissmann, b) Mark Spitz, c) Jim Montgomery... Považuji je za nepřiměřeně podrobné a s účelem studijního programu nekorespondující. Také mě překvapila nepřesnost některých otázek v jazykovém testu. Po konzultaci daného testu s rodilým mluvčím bych chtěl upozornit na tyto nesrovnalosti: V otázkách týkajících se používání členů – číslo 4,5, jsou možné oba způsoby vyjádření, jak s členem, tak bez členu, což Vámi navrhované odpovědi neposkytují. Dále se jedná o otázky: ...

4. Domnívám se, že fakulta nedostatečně využila možnosti bodové bonifikace pro uchazeče s praktickými zkušenostmi a schopnostmi. Již delší dobu pracuji v advokátní kanceláři Novák a syn, kde jsem pracoval jako asistent advokáta JUDr. Jana Nováka. (viz doklad o praxi). Podle mého názoru by měl být uchazeč s těmito zkušenostmi bodově zvýhodněn oproti uchazečům bez praxe. 

Vzhledem ke všem výše uvedeným důvodům prosím, aby děkan mé žádosti vyhověl a napadené rozhodnutí změnil tak, že jsem přijat ke studiu.

Jan Amos Komenský, v.r.

Ve Vysoké, dne 20. 6. 2006

Přílohy:

1) Doklad o praktických zkušenostech

2) Kopie maturitního vysvědčení

3) Certifikát o absolvování nultého ročníku PRÁVA

 

 

VZOR DRUHÝ

PodlePodle § 50 odst. 7 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, žádám o přezkoumání rozhodnutí děkana fakulty v přijímacím řízení ke studiu, konkrétně otázky č. 1582/2/1 a otázky č. 1582/2/2.

Důvody mého nesouhlasu s původním rozhodnutím:
Tak jak je příklad formulován, s přihlédnutím k platným pravidlům závodů ve skocích na lyžích (viz http://www.fis-ski.com/rulesandpublications/skijumping/skijumpingrules/internationalcompetitionrules2000.pdf), jsou jedinými správnými odpověďmi odpovědi mnou uvedené. Proč je tomu tak a proč jsem tak odpovídal, podrobně uvádím v příloze 2.
Věřím, že bude rozhodnuto korektně.

v Praze 24. 7. 2003
Jan NOVÁK

Seznam příloh:
příloha 1 - znění příkladu a otázek
příloha 2 - kopie mého zkouškového formuláře s odpověďmi
příloha 3 - podrobné odůvodnění správnosti mých odpovědí
příloha 4 - kopie písemného vyjádření p. proděkana

 
Příloha 1 - znění otázky č. 1582/2/1 a otázky č. 1582/2/2

Závodu ve skocích na lyžích se zúčastnilo šest závodníků: Parma, Jež, Ploc,  Raška, Nyč, Neisflog. V pořadí od konce se umístili následovně podle značek svých lyží: Atomic, Elan, Fischer, Head, Volkl, Rossignol. Parma, který nemá lyže Volkl, skočil dále než Ploc. Jež skočil dále než Nyč a Weisflog, ale méně než Raška. Ploc skočil dále než Weisflog.

2.1. Která z následujících pořadí závodníků (od konce) jsou možná?
a. Weisflog, Ploc, Parma, Nyč, Jež, Raška
b. Nyč, Ploc, Weisflog, Parma, Raška, Jež
c. Nyč, Parma, Ploc, Weisflog, Jež, Raška
d. Wiesflog, Nyč, Parma, Jež, Ploc, Raška

2.2. Jestliže by Ploc skočil méně než Nyč, na jakých lyžích by potom mohl skákat
Weisflog?
a. Elan
b. Atomic
c. Fischer
d. Rossignol


Příloha 3 - podrobné odůvodnění správnosti mých odpovědí

Podle pravidel pro závody ve skocích na lyžích se výsledné pořadí závodníků v závodu určuje z bodového hodnocení několika skoků. V tomto bodovém hodnocení délka skoku hraje sice podstatnou nikoli však jedinou úlohu. Další body uděluje porota a to podle stylu skoku, dopadu atd. Zájemce odkazuji na výše zmíněnou internetovou adresu. Nedá se tedy ani říci, že by rozhodovala pouze délka skoku a jeho technické provedení.
Zadání příkladu fakulta zveřejnila předem. Na jejích webovských stránkách bylomožné k otázkám interaktivně přidávat komentáře a otázky, což jsem 20.5.2003udělal. K dnešnímu dni je tato moje otázka stále k vidění na fakultníchstránkách. Fakulta nijak nereagovala.
Při přijímací zkoušce jsem se nejprve zeptal jedné členky dozorčí komise, jak je příklad míněn. Bylo mi řečeno, abych vycházel z textu. Mojí odpovědí (původní) tedy bylo "1000" a "0100" (viz kopie formuláře s mými původními i změněnýmiodpověďmi - příloha 3). K této odpovědi mě vedla pravidla tzv. kooperativní domluvy; bylo totiž zřejmé, jak asi zadavatel úlohu zamýšlel. V průběhu zkoušky se dostavil proděkan pro přijímací řízení pan Hřebejk. Na můj dotaz, zda výraz
"skočit dále" mám při řešení chápat jako "umístit se lépe", uvedl odpověď, ze které jsem pochopil, že nikoli (o tom, co přesně řekl, neexistuje záznam, v příloze 4 uvádím text, na kterém jsme se shodli asi hodinu po této události). Opět jsem vycházel z pravidel kooperativní domluvy. Kdyby to totiž měl pan proděkan na mysli, stačilo, aby odpověděl "ano". Škrtl jsem tedy svoje původní odpovědi a uvedl nové. Tolik k mému řešení a jeho historii. Striktně vzato jsou moje definitivní odpovědi jediné správné. Uvážíme-li navíc, že jde o přijímací řízení na právnickou fakultu, nevím, co bych měl ještě dodat.

příloha 4 - kopie písemného vyjádření p. proděkana
V Praze dne 9.6. 2003
Během psaní testu v pondělí 9. 6. 2003 od 12:45 hod. jsem upozornil na překlep v otázce č. 1582, kde ve větě v 1. slově místo slova "závodí" má správně být "závodů" nebo i "závodu". Na dotaz pana NOVÁK zda "text" "skočit dále" znamená totéž jako umístit se lépe jsem odpověděl, ať text berou tak jak je, že oprava slova "závodí na "závodů" nemění smysl a že skočit dále znamená skočit dále bez ohledu na technické provedení skoku.
 JUDr. Jiři Hřebejk proděkan pro přijímací řízení.

 

TŘETÍ VZOR

Vážený pane děkane,

dovoluji si Vás požádat o přezkum "Rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení ke studiu č. j. 333" ze dne 10.6.2006.

Tímto rozhodnutím jste mě nepřijal k prezenčnímu studiu bakalářského studijního programu Sociologie, oboru Sociologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

O studium na Vaší fakultě mám velký zájem a troufám si tvrdit, že k němu mám i předpoklady. Podle bodového hodnocení přijímacích zkoušek jsem skončial mezi prvními nepřijatými uchazeči. Měla jsem o tři body z celkem 100 možných méně, než poslední přijatý.

Přijímací zkoušky na FF UK jsou dvoukolové, přičemž ve druhém ústním kole do značné míry rozhoduje subjektivní názor členů komise. Rozdíly mezi uchazeči v ústním kole tak dosahovaly až desítek bodů z 50 možných. Sama jsem získala 28 bodů, protože jsem si vylosovala téma Francouzská sociologie, které mi ze všech představitelných vyhovovalo asi nejméně.

Opakuji, že mne k přijetí v celkovém součtu chyběly tři body, které jsem mohla ztratit například právě subjektivním hodnocením zkušební komise.

Mými dalšími předpoklady ke studiu na Vaší fakultě jsou dobré studijní výsledky ze střední školy (maturita s vyznamenáním), bohatý seznam přečtené odborné literatury a také Certifikát za nultý roční Společenských věd od centra vzdělávání AMOS, který jsem doložil už při přijímacím řízení a přikládám ho rovněž k tomuto přezkumu.

Děkuji za pochopení a přezkoumání Vašeho rozhodnutí.

S pozdravem

Anna Marie Sladká

9.6.2008

Související dokumenty:

 


Zdroj: www.kampomaturite.cz

Autor:  
Vložil/a: Ondřej Šolar