Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky

Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky Krajským úřadem Zlínského kraje.

(podzimní zkušební období 2017)


V souvislosti s novelou vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme na skutečnost, že na základě ustanovení § 51 odst. 6 vyhlášky, se žádost o přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení z konání této zkoušky podle ustanovení § 82 odst. 1 písm. b) školského zákona se podává na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce. Tiskopisy zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Na základě ustanovení § 82 odst. 1 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, každý, kdo konal maturitní zkoušku, kromě dílčí zkoušky společné části konané formou didaktického testu, anebo byl z konání těchto zkoušek vyloučen, může písemně požádat krajský úřad o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení. Krajský úřad rozhodne o žádosti ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení, a to tak, že výsledek zkoušky změní, nebo zruší a nařídí opakování zkoušky, pokud zjistí, že při této zkoušce byly porušeny právní předpisy nebo se vyskytly jiné závažné nedostatky, které mohly mít vliv na řádný průběh nebo výsledek zkoušky; v opačném případě výsledek zkoušky potvrdí.

 

Adresa pro podání žádosti:

Krajský úřad Zlínského kraje

Odbor školství, mládeže a sportu
třída Tomáše Bati 21

761 90 Zlín

 

Termíny pro podání žádosti (v souladu s § 82 odst. 3 školského zákona)

  • do 30. 9. 2017* - termín pro podání žádosti o přezkoumání průběhu a výsledku dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce;
  • do 10. 10. 2017 - termín pro podání žádosti o přezkoumání průběhu a výsledku profilové části maturitní zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané ústní formou před zkušební maturitní komisí. 

*připadne-li konec lhůty na neděli, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den, tj. 2. 10. 2017 (v souladu s § 40 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Přezkum společné části maturitní zkoušky konané formou didaktických testů zajišťuje MŠMT.

Informace najdete také na www.novamaturita.cz


příložené soubory:

Žádost o přezkoumání - vzor.docx


Autor: Fryštacká Pavla
Vložil/a: Jana Olbertová