Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Uznávání studia na zahraničních vysokých školách pro zdravotní a sociální účely

Článek obsahuje formulář žádosti o posouzení postavení studia na vysoké škole v cizině pro sociální účely a účely zdravotního pojištění a rovněž postup při vydávání rozhodnutí MŠMT o postavení studia na vysokých školách v cizině na roveň studia na vysokých školách v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění.


Rozhodná kritéria pro posuzování studia v cizině

Za studium postavené na roveň studiu na vysokých školách v České republice lze uznat pouze:

  • studium na vysokých školách v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu v dané zemi
  • studium na vysokých školách v cizině, tj. studium na zahraniční vysoké škole, jehož výuka se uskutečňuje na území cizího státu
  • studium na akreditované vysoké škole v akreditovaném studijním programu v dané zemi. Zda je vysoká škola v dané zemi akreditována, je možné ověřit prostřednictvím sítě informačních středisek ENIC-NARIC
  • studium na území České republiky poté, co zahraniční vysoké škole nebo její pobočce bude uděleno oprávnění působit na území České republiky jako mimoevropská zahraniční vysoká škola nebo její pobočka nebo poté, co bude splněna informační povinnost zahraniční vysoké školy nebo její pobočky sídlící na území státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace.

Za studium nelze uznat

  • jazykové kurzy
  • přípravné kurzy
  • e-learningové kurzy
  • studium na neakreditované vysoké škole 

Způsob podání a náležitosti žádosti

Žádost lze podat osobně v úředních hodinách na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor vysokých škol

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1 - Malá Strana

K žádosti je nutné doložit: Vyplněný a podepsaný formulář, aktuální potvrzení o studiu (originál nebo úředně ověřenou kopii) s přesným datem zahájení studia a případně plnou moc. Plná moc musí být doložena ke každé žádosti v případě, že rozhodnutí bude odesíláno na jiné jméno, než na jméno studenta (na kartičku zplnomocnění vydávanou Českou poštou není možné zásilku od MŠMT obdržet). Pokud podklady k žádosti nejsou v anglickém, německém nebo slovenském jazyce, je potřeba doložit i úřední překlad. U žadatelů, kteří studují ve Spojených státech amerických, je potřeba k žádosti doložit formulář I-20 nebo F-1. Žádost i podklady je nutné podat fyzicky (osobně na podatelnu nebo poštou), elektronické podání je možné pouze se zaručeným elektronickým podpisem.

U již podaných žádostí, ke kterým budou vyžadovány doplňující dokumenty, je možné je zaslat prostřednictvím e-mailu s nutnou autorizovanou konverzí nebo se zaručeným elektronickým podpisem.

 

Rozhodnutí vydávané na základě žádosti se vydává na celé období studia pouze jednou a je platné po celou dobu studia. Nové rozhodnutí se vydává pouze v případě změny školy nebo oboru.

K žádosti pro důchodové účely je nutné doložit úředně ověřenou kopii diplomu, úřední překlad (pokud diplom není v anglickém, německém nebo slovenském jazyce) a potvrzení o vyslání ke studiu (viz odkaz níže na Akademickou informační agenturu).

Na vyřízení žádosti je lhůta 30 dnů ode dne doručení žádosti na MŠMT.


Kontaktní osoby

Mgr. Lucie Volmutová, Ing. Adriana Knuthová - email: ppsvs@msmt.cz.  

Telefonické konzultace jsou možné na čísle 234 812 255 v následující dny a hodiny:

Pondělí:  9 - 11 hodin a 14 - 15 hodin,

Středa:  10 - 12 hodin.

Osobní konzultace jsou možné pouze po předchozí domluvě.

 

Formulář žádosti v souboru ke stažení: Formulář žádosti.docx

Vzor plné moci v souboru ke stažení:  Plná moc.docx  

 

Žadatelé, kteří potřebují doložit dokument na ČSSZ o tom, že byli ke studiu vysláni před rokem 1989, naleznou potřebné informace na webových stránkách Akademické informační agentury, která požadovaný dokument vystavuje. Nejprve je nutné požádat o vystavení dokumentu o vyslání a následně podat žádost o vydání rozhodnutí na MŠMT.

 

Zdroj: Ministertvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, www.msmt.cz 


Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová