Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Uznání vysokoškolského vzdělání pro sociální účely, účely zdravotního pojištění a další účely

Postup při podání žádosti o posouzení postavení studia na vysoké škole v cizině pro sociální účely a účely zdravotního pojištění a rovněž postup při vydávání rozhodnutí MŠMT o postavení studia na vysokých školách v cizině na roveň studia na vysokých školách v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění. 


Rozhodnutí se vydává pro studium ukončené, probíhající i přerušené. Rozhodnutí slouží jako doklad pro posuzování nároků vyplývajících z níže citovaných zákonů, případně i dle dalších zákonů, jako jeden z dokladů o nezaopatřenosti dítěte (např. pro zdravotní pojištění, důchodové pojištění, daňové úlevy).

POSTUP ŽADATELE

1. Ujistit se o uznatelnosti studia

Postavit na roveň studia na vysokých školách v České republice lze:

  • Studium na vysoké škole v cizině v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu akreditovaném nebo jinak uznaném v daném cizím státě, tj. studium na akreditované nebo jinak uznané zahraniční vysoké škole, při němž se výuka uskutečňuje na území cizího státu,
  • Studium na zahraniční vysoké škole, uskutečňované na území České republiky, jde-li o právnickou osobu ustavenou podle právních předpisů cizího státu, která je v tomto cizím státě, podle jehož právních předpisů byla ustavena (dále jen "domovský stát"), součástí vysokoškolského vzdělávacího systému daného domovského státu a která v tomto domovském státě poskytuje vzdělávání, jehož absolvováním se v tomto domovském státě podle jeho právních předpisů získává vysokoškolské vzdělání a zahraniční vysokoškolské vzdělání na území České republiky poskytuje v souladu se zákonem o vysokých školách.
  • Akreditaci (nebo jinou formu uznání zahraniční vysoké školy nebo vysokoškolského studijního programu příslušným cizím státem za součást jeho vzdělávacího systému) je možné ověřit prostřednictvím sítě informačních středisek ENIC-NARIC

Uznat zpravidla nelze:

  • Jazykové kurzy
  • Přípravné kurzy
  • E-learningové kurzy
  • Studium na neakreditované vysoké škole

Studium na zahraničních vysokých školách nebo jejich pobočkách na území České republiky, pokud se příslušný poskytovatel zahraničního vysokoškolského vzdělávání v ČR nepřihlásil k plnění informačních povinností podle zákona o vysokých školách (půjde-li o tzv. evropskou zahraniční vysokou školu nebo její pobočku) nebo nezískal příslušné tuzemské povolení nebo oprávnění podle zákona o vysokých školách poskytovat na území ČR zahraniční vysokoškolské vzdělávání v zahraničním vysokoškolském studijním programu (půjde-li o tzv. mimoevropskou zahraniční vysokou školu nebo její pobočku)

 

2. Vyplnit žádost 

Tištěný formulář k dispozici zde:

 Žádost o posouzení studia - elektronické vyplnění a tisk.docx 

 Žádost o posouzení studia - tisk a ruční vyplnění.pdf

 

K žádosti přiložit:

  • aktuální potvrzení o studiu (originál nebo úředně ověřenou kopii) s přesným datem zahájení studia
  • plnou moc v případě zastoupení (dle § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Doručit žádost s přílohami osobně na podatelnu ministerstva nebo poštou na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

odbor vysokých škol – 30

Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1.


Za podání žádosti se neplatí žádný správní poplatek.

Pokud podklady k žádosti nejsou v anglickém, německém nebo slovenském jazyce, je potřeba doložit i úřední překlad. U žadatelů, kteří studují ve Spojených státech amerických, je potřeba k žádosti doložit formulář I-20 nebo F-1. Žádost i podklady je nutné podat fyzicky (osobně na podatelnu nebo poštou), elektronické podaní je možné pouze se zaručeným elektronickým podpisem.

U již podaných žádostí, ke kterým budou vyžadovány doplňující dokumenty, je možné je zaslat prostřednictvím e-mailu s nutnou autorizovanou konverzí nebo se zaručeným elektronickým podpisem.

Rozhodnutí vydávané na základě žádosti se vydává na celé obodobí studia pouze jednou a je platné po celou dobu studia. Nové rozhodnutí se vydává pouze v případě změny školy nebo oboru.

K žádosti pro důchodové účely je nutné doložit úředně ověřenou kopii diplomu, úřední překlad (pokud diplom není v anglickém, německém nebo slovenském jazyce) a potvrzení o vyslání ke studiu (viz odkaz níže na Akademickou informační agenturu).
 
Kontaktní osoby: Mgr. Lucie Volmutová, Ing. Adriana Knuthová - email: ppsvs@msmt.cz.  

Telefonní konzultace v rámci žádostí jsou možné na čísle 234 812 255 v následující dny a hodiny:

Pondělí:  9 - 11 hodin a 14 - 15 hodin,
Středa:  10 - 12 hodin.

Osobní konzultace jsou možné pouze po předchozí domluvě.


Proti rozhodnutí lze podat rozklad do 15 dnů ode dne jeho doručení na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor vysokých škol (30), Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1, a to dle § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 250/2014 Sb. 

Zdroj: Ministertvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, www.msmt.cz 


Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová