Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Výzva pro zájemce/zájemkyně o studium na lyceích ve Francii pro školní rok 2019/2020

​Výběrové řízení ke studiu na lyceích v Dijonu a Nîmes ve Francii od školního roku 2019/2020. Určeno žákům/žákyním 9. ročníku ZŠ nebo 1. ročníku čtyřletého gymnázia (resp. odpovídajících ročníků na víceletých gymnáziích; termín pro přihlášení: 15. 2. 2019.     


1. Základní informace

Studium trvá tři roky a probíhá na Carnotově lyceu v Dijonu a na Lyceu Alphonse Daudeta v Nîmes. Vzdělávání odpovídá studiu na střední škole gymnaziálního typu a je zakončeno francouzskou státní maturitní zkouškou, jejíž součástí je i zkouška z českého jazyka a literatury. Výuka tohoto předmětu je pravidelně zajišťována českým lektorem, který zároveň vykonává funkci pedagogického dozoru pro české žáky.

Po návratu do ČR je maturitní zkouška vykonaná na lyceích v Dijonu a v Nîmes uznána MŠMT ČR jako ekvivalentní maturitní zkoušce konané v ČR.

Během školního roku (září-červen) jsou žáci/žákyně ubytováni/ubytovány v internátě lycea a stravují se ve školní jídelně (snídaně, obědy, večeře). Francouzská strana hradí většinu pobytových nákladů a poskytuje většinu učebních pomůcek. Rodiče žáků a žákyň v Carnotově lyceu v Dijonu přispívají na pobytové náklady částkou 500,- EUR /školní rok a kromě toho uzavírají pro své dítě u některé z českých pojišťoven pojištění pro případ nemoci, úrazu, repatriace a škody způsobené jiné osobě. Rodiče českých žákyň v Lyceu Alphonse Daudeta v Nîmes přispívají na pobytové náklady, které zahrnují i kompletní pojištění nákladů na zdravotní a úrazovou péči, částkou 1.000,- EUR /školní rok.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR) hradí cestu autobusem z Prahy do Dijonu, resp. do Nîmes na začátku a na konci každého školního roku. Další nutnou dopravu mezi ČR a Francií v průběhu školního roku (školní prázdniny) hradí rodiče žáků.

Ke studiu v Dijonu jsou přijímáni chlapci i dívky (celkem 6); do Nîmes pouze dívky (celkem 4).


2. Výběrové řízení

Místa v českých sekcích lyceí v Dijonu a v Nîmes se obsazují výběrovým řízením.

Pro školní rok 2019/2020 proběhne toto řízení v následujících termínech:

 •  1. kolo: 13. března 2019 formou písemných zkoušek z francouzského jazyka (porozumění  textu a písemný úkol, 90 minut na vypracování), držitelé diplomu DELF B1 budou zproštěni  povinnosti podstoupit tuto zkoušku.  Vyhodnocení výsledků jednotlivých uchazečů o studium bude prováděno za přímé spoluúčasti francouzského partnera – Jazykové a vzdělávací sekce Francouzského institutu v Praze.
 • 2. kolo: v dubnu nebo květnu 2019 formou pohovoru (v rozsahu 15-20 minut). K pohovoru budou přizváni pouze uchazeči/uchazečky, kteří/které se umístí na předních místech v písemné části výběrového řízení. Kromě dobré úrovně znalosti francouzštiny bude přihlédnuto také k dosaženým známkám z matematiky a dalších předmětů v rámci předchozího studia, resp. školní docházky. Posuzovat se bude také motivace, studijní projekt a celková zralost žáka/žákyně.

Ústní části výběrového řízení se zúčastní zástupci obou francouzských lyceí, francouzské územní samosprávy, Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


3. Podmínky přijetí k výběrovému řízení

Uchazeč/ka musí splňovat každou z následujících podmínek:

 • je občanem/občankou České republiky nebo má trvalý pobyt v ČR;
 • je žákem/žákyní školy, která je zařazena do sítě škol MŠMT;
 • je žákem/žákyní 9. ročníku základní školy nebo 1. ročníku čtyřletého gymnázia (resp. odpovídajících ročníků na víceletých gymnáziích);
 • ovládá francouzský jazyk na takové úrovni, aby byl/a schopen/schopna se po krátké aklimatizaci učit všem vyučovacím předmětům ve francouzštině, tzn. nejméně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • studuje další cizí jazyk (angličtina, němčina nebo španělština);
 • dosáhl/a v posledním klasifikačním období celkového průměrného prospěchu do 1,8 (přičemž známka z francouzského jazyka a matematiky nebude horší než 2 - chvalitebně);
 • vyplní on-line registrační formulář a písemnou přihlášku k zařazení do výběrového řízení (viz níže bod 4);
 • předloží  lékařské osvědčení o zdravotním stavu 

Žáci, pro které by příspěvek 500,- EUR/1.000,- EUR za školní rok mohl být překážkou pro podání přihlášky do výběrového řízení, mohou v případě přijetí ke studiu zažádat o podporu Lycejní stipendijní fond: www.dijon-nimes.eu/lycejni-stipendijni-fond/. Tento fond je zřízen Spolkem bývalých studentů českých sekcí ve Francii.


4. Žádosti o zařazení do výběrového řízení

 • Vyplněnou  přihlášku k výběrovému řízení ke studiu (včetně požadovaných příloh a písemného doporučení ředitele školy, kterou žák/žákyně navštěvuje, a případně kopie diplomu zkoušky B1, zašlou rodiče uchazečů nebo jejich zákonní zástupci,

do 15. února 2019 na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

odbor mezinárodních vztahů

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

 

MŠMT ČR upozorňuje, že neúplné žádosti ani žádosti doručené po stanoveném termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Vyrozumění o výsledku písemných zkoušek, případně pozvánku k pohovoru v případě postupu do 2. kola výběrového řízení obdrží uchazeči/uchazečky e-mailem prostřednictvím Akademické informační agentury Domu zahraniční spolupráce MŠMT, na jejíž internetové adrese www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia-MSMT/ je toto oznámení včetně on-line registračního formuláře, písemné přihlášky i osvědčení o zdravotním stavu zveřejněno.


5. Užitečné odkazy

Uchazeči/uchazečky o studium se mohou blíže informovat o studiu na uvedených lyceích na následujících internetových stránkách:

Francouzský institut v Praze: www.ifp.cz/Ceske-sekce-ve-Francii

Spolek bývalých studentů českých sekcí ve Francii: www.dijon-nimes.eu

 

Poznámka: Francouzský institut v Praze organizuje společně s MŠMT 2 informační schůzky k možnosti studia ve francouzských lyceích: 10. prosince 2018 a 11. ledna 2019, v obou případech v 17:30 na adrese Francouzský institut v Praze, Štěpánská 35, Praha 1.

  


Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová