Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Světová banka
​Materiál o Světové bance zpracovaný na základě oficiálního materiálu této organizace
Světová banka

K čemu potřebujeme Světovou banku?

Světová banka je rozvojová instituce, jejímž cílem je snížení chudoby prostřednictvím podpory udržitelného ekonomického růstu v zemích, které jsou jejími klienty. Rozvoj je dlouhodobý proces, který v konečném důsledku zahrnuje transformaci celých společností. Jeho předpokladem jsou správná politická a ekonomická rozhodnutí. Zároveň však tento proces spočívá i ve vytváření zákonů, budování infrastruktury, zapojování lidí do rozhodování, zlepšování postavení žen, vzdělávání dívek, ochraně životního prostředí, odstraňování korupce, očkování dětí a podpoře mnoha dalších aktivit. Rozvoj vyžaduje, aby všechny tyto součástky zapadly na své místo a aby konečným výsledkem byl vyvážený ekonomický a sociální program.

Jedná se o velkou výzvu. Předpokladem jejího zvládnutí je, že všichni, kdo se v procesu rozvoje angažují - vlády, instituce jako je Světová banka, občanská společnost a soukromý sektor - musí úzce spolupracovat na vymezování potřeb a realizaci programů.

Cílem globálního boje proti chudobě je dát lidem celého světa naději na lepší život pro ně samé i pro jejich děti. Během života poslední generace bylo v omezování chudoby a zvyšování životní úrovně dosaženo většího úspěchu než kdykoli předtím.

V rozvojových státech:

- se z 55 na 65 let zvýšila průměrná očekávaná délka života

- zdvojnásobil se příjem na osobu

- z méně než poloviny na tři čtvrtiny se zvýšil počet dětí navštěvujících školy

- o 50 procent se snížila dětská úmrtnost


Navzdory těmto úspěchům stále stojí rozvoji v cestě velké problémy. Z 4,7 miliardy lidí žijících ve 100 státech, které jsou členy Světové banky:

- 3 miliardy lidí žijí s příjmem nižším než 2 USD na den a 1,3 miliardy s méně než 1 USD na den

- 40 000 lidí zemře každý den na choroby, kterým lze přecházet účinnou prevencí

- 130 milionů lidí nemá žádnou možnost navštěvovat školu

- 1,3 miliardy lidí nemá přístup k nezávadné pitné vodě

Překonání těchto problémů je v zájmu všech států. Zvyšování životní úrovně a podpora rozvoje v chudších státech rozšiřuje trhy, nabízí pracovní příležitosti a zvyšuje příjmy států bohatších. Naopak zvyšování chudoby rozvojových zemí může mít na bohatší státy nepříznivý vliv, neboť jejich trhy a investiční příležitosti se v jeho důsledku zmenšují, dochází k poškozování životního prostředí a migraci lidí za prací. Žijeme ve světě, který je provázán komunikačními technologiemi a obchodem, globálním kapitálem, sdíleným životním prostředím a především společnou touhou po lepším životě. Potírání chudoby je nade vší pochybnost globální odpovědností.

 

Programy Světové banky

Světová banka prostřednictvím půjček, konzultačních služeb a technické pomoci podporuje širokou škálu programů zaměřených na omezení chudoby a zlepšení životní úrovně rozvojového světa. Ústředními předpoklady pro dosažení těchto cílů jsou efektivní strategie a finanční podpora programů na snížení chudoby. Programy Světové banky se přednostně zaměřují na podporu udržitelného sociálního a lidského rozvoje a posilování ekonomického řízení, přičemž stále větší důraz je kladen na zajištění angažovanosti všech aktérů, efektivní a transparentní vládu a státní správu a budování institucí.

 

Kde Světová banka získává peníze?

Světová banka získává peníze pro rozvojové programy ze světových kapitálových trhů a v případě IDA prostřednictvím příspěvků od bohatších členských zemí.

 

Kdo řídí Světovou banku?

Světovou banku vlastní více než 180 členských zemí, jejichž stanoviska a zájmy zastupuje Rada guvernérů a Rada výkonných ředitelů se sídlem ve Washingtonu.

 

Jak probíhá typický projekt Světové banky?

Projektový cyklus začne ve chvíli, kdy rozvojová země identifikuje nějakou potřebu, navrhne a vytvoří projekt a požádá Banku o půjčku. Odborníci z dané země společně se Světovou bankou plán pečlivě prostudují a zhodnotí jej z hlediska jeho přínosu pro hospodářství dané země, užitku pro její nejchudší obyvatele, zvýšení příležitostí pro ženy, okamžitého i dlouhodobého vlivu na životní prostředí aj.. Součástí posuzování je i to, zda bude možné najít další zdroje financování a zda bude země schopna projekt udržet i po tom, co financování ze strany Světové banky skončí.

Následně probíhají jednání o tom, jak projekt nejlépe realizovat. Když je dosaženo dohody a půjčka je schválena, může začít samotná realizace projektu. Světová banka v průběhu projektu pečlivě sleduje postup prací a půjčku vyplácí po částech.

Po skončení projektu je provedeno zhodnocení jeho úspěšnosti a přínosů - již dosažených i těch budoucích - pro ekonomiku a obyvatelstvo dané země. Celý projektový cyklus je často velice složitý a jeho dokončení může trvat mnoho let.

Ne všechny projekty financované Světovou bankou se považují za úspěšné, ale velká většina z nich ano. A ponaučení z jednoho projektu se vždy uplatní na další tak, aby byly úspěšné. Podíl projektů, u kterých existuje riziko nedosažení jejich rozvojových cílů, se za poslední čtyři roky snížil o polovinu.


Rozvoj je výzvou pro všechny

V uplynulých letech se objevily bezprecedentní globální problémy a Světová banka hrála při řešení mnoha z nich stěžejní roli. Pomohla v boji s kritickou zadlužeností zemí Jižní Ameriky v osmdesátých letech a s asijskou finanční krizí koncem let devadesátých, přičemž v obou regionech nadále existuje značný prostor pro další rozvoj, což je výzvou do budoucna. Banka se významnou měrou podílí na pomoci zemím, které se vzpamatovávají z ozbrojených konfliktů, i zemím, jež čelí následkům přírodních katastrof. Nejchudším státům pomáhá snížit jejich zadluženost na zvládnutelnou úroveň a stále více se věnuje i budování výkonných a odpovědných veřejných institucí.

Přestože si globální krize vynutily, aby byla těmto problémům věnována náležitá pozornost i zdroje, je nepopiratelnou skutečností, že počet lidí žijících v chudobě stále roste. Ano, bylo dosaženo jistého pokroku: průměrná očekávaná délka života se prodlužuje, dětská úmrtnost se snížila a do škol chodí více dívek než kdy dříve. Mnohé nejchudší země světa však v úsilí o omezení chudoby a dosažení udržitelného rozvoje zaostávají.

Ať se již na situaci díváme z hlediska sociálního, ekonomického či morálního, rozvoj je v každém případě výzvou, kterou nelze ignorovat. Neexistují dva světy, nýbrž jen jeden. Všichni dýcháme stejný vzduch. AIDS není problémem, který by se držel vymezených hranic. Žádná hranice nezastaví kriminalitu či drogy. Žádná hranice nezastaví ani terorismus, války a hladomory. Boj s chudobou je bojem za mír, bezpečnost a růst pro nás všechny.

 


Odkazy: http://www.worldbank.org/

Autor:  
Vložil/a: Ondřej Šolar