Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Geologie na internetu
Odkazy na webové stránky z oboru geologie: nerosty, horniny, pohyb litosférických desek, geologické poměry České republiky,... Texty, knihy a mapy ke stažení.


Geologie obecně. Geologické weby

http://geologie.vsb.cz/PraktikaGeologie/default.htm  Marian Marshalko et al.: Praktika z geologie  - texty pro VŠ, www odkazy


http://earthsci.org/   výukové materiály z geologie: struktura Země, geologické procesy, fosilie, … (texty, software ke stažení,…)  - anglicky


http://portal.cgu.cz/app/museum/m.pl  virtuální geologické muzeum – zkameněliny, nerosty, horniny  (Česká geologická služba)


http://www.vesmir.cz/podtemata.php3?TID=16&T2ID=  články z oboru geologie  (časopis Vesmír)


http://www.infovek.sk/predmety/geologia/index.php?k=5&p=a  geologický slovník pojmů   (slovensky)


Historie Země. Paleontologie

http://www.sweb.cz/historiezeme/  Historie Země – stručný přehled (studijní text)


http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/past/geologic_time.html&edu=elem   historie Země – interaktivní výukové lekce pro ZŠ  (anglicky)

http://www.scotese.com/earth.htm  historie Země – vývoj klimatu a kontinentů; budoucí obraz Země  (obrázky, animace)  - anglicky


http://geologie.vsb.cz/paleontologie/Default.htm  Petr Skupien, Lucie Měchová: Základy stratigrafie a paleontologie  (výukové texty, fotografie, www odkazy)

 

http://trilobit.wz.cz/fos.html  paleontologické virtuální  muzeum  - fotogalerie

 

 

Složení a struktura Země

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B  složení a stavba Země    (otevřená encyklopedie Wikipedia)

 

http://www.czp.cuni.cz/enviwiki/index.php/Planeta_Zem%C4%9B  Země jako planeta  (otevřená encyklopedie Wikipedia)

 

http://www.ig.cas.cz/popularizace/geopark-sporilov/zeme-dynamicka-planeta Země – dynamická planeta  (zhuštěný studijní text, obrázky)

 

http://gynome.nmnm.cz/zemepis  Stavba Země, geomorfologie – studijní texty pro SŠ  (viz odkaz e-geo)*

 

http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=4296   Petr Jakeš: Chemické složení Země   (článek v časopise Vesmír)

 

http://volcano.und.nodak.edu/vwdocs/vwlessons/lessons/Earths_layers/Earths_layers1.html  stavba Země – výuková lekce pro ZŠ a SŠ   (anglicky)

 

Mineralogie a petrologie

http://oldwww.upol.cz/resources/geology/cz_skripta.html  Všeobecná mineralogie, Genetická mineralogie, Systematická mineralogie, Petrografie magmatitů, sedimentů, metamofitů, Ložiska nerostných surovin  - skripta ke stažení

 

http://www.dictor.net/zaloha_sasa/miner_skripta/index1.php   Úvod do mineralogie  (skriptum)

 

http://www.xray.cz/krystalografie/   Úvod do krystalografie a strukturní analýzy  (elektronická učebnice)

 

http://www.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/index.html  mineralogie – výukové lekce pro ZŠ  (definice minerálu, mineralogický systém, interaktivní mapa lokalit v ČR,…)

 

http://www.mineraly.net/  mineralogie: vznik, složení a vlastnosti minerálů, rozdělení, interaktivní mapa nalezišť 

 

http://www.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/inkluze.html   Plynokapalné inkluze v minerálech – studijní texty, fotografie

 

http://www.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/rudmikr.html   Pevné inkluze a charakteristiky vybraných rudních minerálů – studijní texty, fotografie

 

http://cantor.misto.cz/nerosty1/    fotografie a popis více než čtyřiceti  nerostů – virtuální určovací karty pro ZŠ a SŠ

 

http://petrol.sci.muni.cz/mikroskopie/uvod.htm   atlas minerálů – popis, fotografie

 

http://webmineral.com/   interaktivní databáze minerálů – texty, fotografie  (anglicky)

 

http://mineral.galleries.com/  galerie minerálů – fotografie, popis, systém  (anglicky)

 

http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/geology/min_intro.html&edu=elem  minerály – výuková lekce pro ZŠ  (anglicky)

 

http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/geology/min_intro.html&edu=mid   minerály – výuková lekce pro ZŠ a SŠ (anglicky)

http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/geology/mineral_id1.html&edu=high  minerály – výuková lekce pro SŠ (anglicky)

 

http://www.volny.cz/galenos/horniny/    fotografie a popis vybraných druhů hornin – virtuální určovací karty pro ZŠ a SŠ

 

http://mineraly.wz.cz/magma.html   Magmatické horniny – stručný přehled petrologie - učební text

 

http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/geology/rocks_intro.html&edu=elem  horniny a horninový cyklus - výuková lekce pro ZŠ  (anglicky)

 

http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/geology/rocks_intro.html&edu=mid  horniny a horninový cyklus - výuková lekce pro ZŠ a SŠ  (anglicky)

 

http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/geology/rocks_intro.html&edu=high  horniny a horninový cyklus - výuková lekce pro SŠ  (anglicky)

 

http://horniny.kvalitne.cz/fos.html  obrazový katalog hornin – fotografie

 

http://www.geosci.unc.edu/Petunia/IgMetAtlas/mainmenu.html   interaktivní atlas minerálů a hornin  (anglicky)

 

Geologické procesy v litosféře  

http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/dynamic.html   pohyb litosférických desek  – obrázky, texty  (anglicky)

 

http://www.ucmp.berkeley.edu/geology/tectonics.html   litosférické desky – teorie, animace pohybu prakontinentů, vývojové etapy Země  (anglicky)

 

http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/interior/plate_tectonics.html&edu=elem  pohyb litosférických desek – výuková lekce pro ZŠ   (anglicky)

 

http://karel.troja.mff.cuni.cz/documents/seismologie/seis1/cele/seis1.doc   J. Zahradník: Seismologie I  (skriptum)

 

http://karel.troja.mff.cuni.cz/documents/seismologie/seis2/seis2.pdf   J. Zahradník: Seismologie II  (skriptum)

 

http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/  zemětřesení ve světěaktualizovaná interaktivní mapa  (anglicky)

 

http://www.ig.cas.cz/userdata/files/popular/Zemetreseni.pdf   zemětřesení a seismologické observatoře    článek 

 

http://fzp.ujep.cz/~Pokornyr/01_Materialy/1GEO/Prednasky/GEO_MO_03.pdf exogenní geologické procesy  (prezentace)

 

http://www.sweb.cz/eroze/   vodní eroze – příčiny, důsledky a formy vodní eroze, protierozní opatření

 

http://geologie.vsb.cz/geomorfologie/default.htm   Radomír Grygar, Jan Jelínek: Geomorfologie  (přednášky pro VŠ)

 

http://geologie.vsb.cz/svadef/default.htm  Marian Marshallko et al.: Svahové deformace – výukové texty pro VŠ


Geologie České republiky

http://geotech.fce.vutbr.cz/wwwroot/scripta/Geologie/REGGEOL.htm   regionální geologie ČR – obsáhlý studijní text, mapky

 

http://departments.fsv.cvut.cz/k135/webkurzy/RG/regionalka.html   Úvod do regionální geologie ČR – stručné studijní texty

 

http://nts2.cgu.cz/servlet/page?_pageid=842,844,846&_dad=portal30&_schema=PORTAL30   významné geologické lokality ČR – databáze   (popis, mapa, fotografie)

 

http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz/   mineralogicko-petrografický průvodce po území  Moravy a Slezska – fotografie, základní popis

 

http://www.herber.kvalitne.cz/FG_CR/geologie.html   geologická stavba a nerostné suroviny ČR – text, odkazy

 

http://geologie.unas.cz/fos.html   geologické jevy a lokality v ČR – fotogalerie  

 

http://www.trasovnik.cz/k_ainfcr/horopis/horopis.htm  horopisné členění ČR - hierarchie, mapa, přehledná tabulka ke stažení: http://www.trasovnik.cz/k_ainfcr/horopis/horopis.xls 

 

http://www.tisicovky.cz/cs/  galerie hor České republiky s nadmořskou výškou přes 1000 m  (charakteristika území)

 

http://www.caves.cz/  zpřístupněné jeskyně ČR – naučné stezky  (mapy jeskyní, provozní doba)

 

http://www.republic.cz/encyklopedie/seznam.phtml?typ=105,165&id_mapy=38&lng=1&menu=  jeskyně a propasti v ČR – popis, mapka

 

http://www.ipe.muni.cz/newweb/cesky/krasnet/krasnet.php  zemětřesení v západních Čechách –  v oblasti Vogtland  (aktuální informace o seismické aktivitě, geologická stavba, …)

 

http://www.gweb.cz/clanky/clanek-61/    sopky v Českém  masivu - text

 

http://web.czu.cz/mksp/   morfogenetický klasifikační systém půd ČR - diagnostické horizonty, půdní kategorie, klíč k určování půdních jednotek,… (texty, mapy)

 

 

http://www.env.cz/osv/edice.nsf/016457A3543EBA23C12570DE00258F3B/$file/JIZ.pdf   geologie Jizerských hor – fotografie, text  (1,8 MB)

 

http://www.env.cz/osv/edice.nsf/016457A3543EBA23C12570DE00258F3B/$file/MK.pdf   geologie Moravského krasu – fotografie, text  (1,8 MB)

 

http://www.env.cz/osv/edice.nsf/016457A3543EBA23C12570DE00258F3B/$file/CK.pdf   geologie Českého krasu – fotografie, text   (1,9 MB) 

 

http://www.env.cz/osv/edice.nsf/016457A3543EBA23C12570DE00258F3B/$file/Slavles.pdf  geologie Slavkovského lesa – fotografie, text   (2 MB)

 

http://www.monet.cz/atlas/   Neživá příroda Prahy a jejího okolí – geologické poměry Prahy a okolí  (elektronická verze knihy)

 

http://barrandien.wz.cz/default.htm  geologická charakteristika Barrandienu

 

 

http://nts5.cgu.cz/website/new_tisk/   aplikace pro zobrazování geologických map z území ČR

 

Další zdroje 

http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/gslov.pl   anglicko-český a česko-anglický geologický slovník

 

http://petrol.sci.muni.cz/slovniky/glossary.htm   glosář geologických termínů   (anglicky)

 

http://www.geolog.cz/  geologické informační centrum: aktuality, odborné články, www odkazy

 

http://nts2.cgu.cz/servlet/page?_pageid=73,79,81,89&_dad=portal30&_schema=PORTAL30  informační portál České geologické služby

 

http://www.geofond.cz/  Česká geologická služba

 

http://www.speleo.cz/  Česká speleologická společnost

 

http://www.cagi.cz/   Česká asociace pro geoinformace

 

http://www.geologickaspolecnost.cz/  Česká geologická společnost

 

http://www.geosociety.org/educate/   rozcestník geologických stránek pro učitele  (The Geological Society of America) - anglicky

 


 

*) odkaz uveřejněn se souhlasem autora

Přiložené soubory

Autor:  
Vložil/a: Ondřej Šolar