Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Rekvalifikace

Jestliže se Vám dlouhodobě nedaří najít zaměstnání v oboru Vašeho vzdělání, možností je rekvalifikace. Zde se dočtete více.

 

Co je rekvalifikace?

Rekvalifikace je získání nové kvalifikace nebo rozšíření Vaší stávající kvalifikace. Rekvalifikace se provádí v rámci dalšího profesního vzdělávání, tj. mimo studium v síti škol. V rekvalifikaci proto nelze získat vyšší stupeň vzdělání (například uchazeč se základním vzděláním nemůže rekvalifikací získat výuční list nebo maturitu). Mezi formy rekvalifikace rovněž nepatří nástavbové formy řádného denního studia na školách.
 

Jaký je postup pro zařazení do rekvalifikace?

Úřad práce se vždy snaží nejdříve Vám nalézt pracovní uplatnění bez rekvalifikace. Nezbytnost rekvalifikace se proto může někdy prokázat až po určité době, kdy spolupracujete se zprostředkovatelem při hledání vhodného zaměstnání a když posoudí, že rekvalifikace je účelná, to je například když se rozhodnete pro kvalifikaci, pro kterou je dostatek volných míst nebo Vám dá zaměstnavatel příslib zaměstnání podmíněný příslušnou rekvalifikací nebo se zavážete, že po rekvalifikaci zahájíte samostatnou výdělečnou činnost, jejíž výkon je touto rekvalifikací podmíněn.
 
Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace vychází pracovník úřadu práce z Vaší dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností.
 
Pravidla pro zařazení uchazečů o zaměstnání do rekvalifikace se mohou na jednotlivých úřadech práce lišit. Informujte se proto vždy u Vaší poradkyně pro zprostředkování.
 
Na zařazení do rekvalifikace není právní nárok!
 

Podpora při rekvalifikaci

Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který se zúčastní rekvalifikace zabezpečované krajskou pobočkou Úřadu práce a ke dni, k němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního důchodu. Výše podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním zaměstnání. Uchazeči, který vykonával samostatnou výdělečnou činnost, se podpora při rekvalifikaci stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc. Uchazeči, kterému nelze stanovit vyměřovací základ nebo uchazeči, kterému vznikl nárok na podporu započtením náhradní doby nebo uchazeči, který bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného čistého výdělku, se podpora při rekvalifikaci stanoví ve výši 0,14násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícímu kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci.
 
Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci.
 

Jaké existují typy rekvalifikací?

Profesní rekvalifikace poskytuje kvalifikaci pro novou profesi, například zedník, tesař, zámečník, instalatér, prodavač, ošetřovatelka, účetní, sekretářka, správce sítě, programátor.
 
Doplňková rekvalifikace doplňuje, rozšiřuje kvalifikaci pro určitou profesi. Například svářečský průkaz,   lešenářský průkaz jako doplněk stavebních profesí, řidičský průkaz nezbytný pro výkon různých zaměstnání, znalost obsluhy osobního počítače pro technickohospodářské profese.
 
 

Zvolená rekvalifikace

Podle ustanovení §109a zákona o zaměstnanosti si může uchazeč/zájemce o zaměstnání (dále jen „zájemce o zvolenou rekvalifikaci“) zabezpečit rekvalifikaci sám. Za tím účelem si volí:
a) druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat
b) rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést.
Zájemce o zvolenou rekvalifikaci předloží referátu zprostředkování a poradenství příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR (dále jen „Úřad práce“) svůj požadavek na formuláři „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“ – část A (viz Formuláře pro občany).
Žádat o zvolenou rekvalifikaci je třeba alespoň 14 dnů před termínem zahájení kurzu, aby bylo možné požadavek Úřadem práce posoudit a administrativně zpracovat.
Požadavek bude posuzován v odborné komisi z hlediska, zda zvolená rekvalifikace přispěje k uplatnění zájemce o zvolenou rekvalifikaci na trhu práce a zda je pro něho vzhledem k zdravotnímu stavu vhodná.
Cenu rekvalifikace doloží zájemce o zvolenou rekvalifikaci Úřadu práce „Potvrzením rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu“ – část C formuláře „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“ (viz Formuláře pro občany). Cena rekvalifikace musí obsahovat i náklady za závěrečnou zkoušku. Vynaložená finanční částka na zvolenou rekvalifikaci nesmí v období 3 let přesáhnout celkovou částku 50 000 Kč. Formulář „Potvrzení o úhradě ceny rekvalifikačního kurzu po úspěšném absolvování rekvalifikace“ obdrží zájemce o zvolenou rekvalifikaci na Úřadu práce.
Hrazení zvolené rekvalifikace Úřadem práce není nárokové, je plně na zvážení Úřadu práce, zda rekvalifikaci uhradí. Úřad práce uhradí cenu zvolené rekvalifikace po úspěšném absolvování rekvalifikace přímo rekvalifikačnímu zařízení.
Úřad práce může hradit cenu rekvalifikace pouze za dobu, po kterou je zájemce o zvolenou rekvalifikaci veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo zájemců o zaměstnání.
Jiné náklady než cenu zvolené rekvalifikace Úřad práce nehradí. Náklady na případné lékařské vyšetření v souvislosti se zvolenou rekvalifikací si hradí zájemce o zvolenou rekvalifikaci sám.
Pokud zájemce o zvolenou rekvalifikaci odmítne bez vážných důvodů nastoupit do zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, bude povinen cenu rekvalifikace Úřadu práce uhradit. Nedokončí-li rekvalifikaci bez vážných důvodů, Úřad práce za něho cenu zvolené rekvalifikace neuhradí.
Zájemce podepíše „Poučení zájemce o zvolenou rekvalifikaci“ – část B formuláře „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“ (viz Formuláře pro občany) a Úřad práce podepsaný formulář založí k dokumentaci.
Uchazeči o zaměstnání nevzniká účastí na zvolené rekvalifikaci nárok na podporu při rekvalifikaci.
 

Kdo hradí náklady na rekvalifikaci?

Pokud Vás úřad práce zařadí do rekvalifikace, uhradí zároveň za Vás i příslušné náklady na rekvalifikační kurz. Uchazečům o zaměstnání může přispět i na některé prokázané nutné náklady spojené s rekvalifikací, například jízdné a ubytování.
 

Je možné rekvalifikace zanechat ?

Rekvalifikace si vyžaduje nemalé finanční prostředky ze státního rozpočtu, proto můžete bez sankcí zanechat rekvalifikace jen z vážných důvodů, které jsou uvedeny v zákoně o zaměstnanosti (§ 5 zák. č . 435/2004 Sb). Vážné důvody musejí být prokazatelné.
 

Účastník, který bez vážných důvodů zanechá rekvalifikace nebo odmítne po jejím absolvování nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, uhradí úřadu práce plně náklady rekvalifikace

 
 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, www.mpsv.cz  
 
Autor: Martina Navrátilová
Vložil/a: Ondřej Šolar