Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Stáže pro absolventky a absolventy vysokých škol v zahraničních institucích
Láká Vás vyjet na zahraniční stáž do institucí jako je OSN, Evropský parlament, Rada EU, Soudní dvůr EU, evropské agentury a další? Zde najdete přehled možností s aktuálními termíny pro podání přihlášek.
 

Stáž v Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva 

Určeno absolventkám a absolventům magisterského nebo doktorského studia v oblasti mezinárodního práva, politologie, historie nebo sociálních věd, kteří jsou bez pracovních zkušeností. Dobrá úroveň znalosti minimálně dvou oficiálních jazyků OSN (angličtina, francouzština, španělština, arabština, ruština, čínština) je podmínkou.  

Další informace jsou na stránkách Úřadu v sekci Internship Programme.
 
Přihlášky se podávají průběžně přes UN Careers portal v záložce Internships, kde také najdete přehled aktuálně vyhlašovaných pozic s termínem pro přihlášení. 
 

Stáž u Evropského ombudsmana

 

Veřejný ochránce práv nabízí dvakrát ročně stáže, především absolventkám a absolventům vysokých škol nebo s obdobným profilem. Stáže probíhají buď ve Štrasburku nebo v Bruselu, podle potřeb úřadu. Každý rok začínají 1. září a 1. ledna. Stáže jsou placené a trvají 4 měsíce, mohou být však prodlouženy na 8 měsíců. Nutnou podmínkou pro stážistky a stážisty u úřadu veřejného ochránce práv je velmi dobrá znalost angličtiny. Žádosti musejí být proto předloženy v angličtině. Ze stejných důvodů jsou dokumenty, které se týkají žádostí o stáže, k dispozici pouze v angličtině.

Evropský veřejný ochránce práv běžně nabízí stáže na těchto pozicích. 

 • case handling
 • media and communication
 • web development
Pro období 2019/2020 byl příjem přihlášek již uzavřen. Nové kolo příjmu přihlášek bude otevřeno 1. února 2020. 
 

Stáž v Radě Evropské unie

www.consilium.europa.eu   

Každoročně je k dispozici přibližně 100 míst v rámci placených stáží a zhruba 20 míst v rámci neplacených povinných stáží.

Co můžete od stáže očekávat? 

Stáž v generálním sekretariátu Rady (GSR) nabízí:

 • bezprostřední zkušenost s prací v GSR,
 • rozšíření znalostí o EU – přímý vhled do postupů a politik uplatňovaných unijními orgány,
 • příležitost podílet se na každodenní činnosti Rady,
 • příležitost pracovat v multikulturním, mnohojazyčném a mnohonárodnostním prostředí,
 • příležitost přinést nový pohled na věc a využít znalosti získané během studia. 

Druhy stáží (odkazy vedou na stránky Rady EU)

Placené stáže

Neplacené povinné stáže

Stáže pro studenty škol se zaměřením na veřejnou správu

Pracovní náplň stáže

V závislosti na potřebách oddělení budete plnit pracovní úkoly srovnatelné s pracovní náplní administrátora na juniorské pozici na začátku kariéry, mezi něž patří například: příprava zasedání a vypracování zápisu z jednání, účast na zasedáních přípravných orgánů Rady a Coreperu (Výbor stálých zástupců vlád členských států EU), rešerše ke konkrétnímu projektu, překlady dokumentů,  shromažďování podkladů, psaní zpráv.

Stážistky a stážisté se rovněž zúčastní studijního programu, jehož součástí je návštěva a přednášky v dalších orgánech EU v Bruselu, Lucemburku a ve Štrasburku.

Nejbližší kolo podávání přihlášek potrvá od 30. srpna (12:00 bruselského času) do 30. září 2019 (12:00 bruselského času) pro první termín roku 2020 (únor–červen 2020) a týká se placených stáží a neplacených povinných stáží.

 

Stáž u Soudního dvora 

http://curia.europa.eu   

Soudní dvůr Evropské unie nabízí každý rok omezený počet placených stáží na dobu pěti měsíců v kabinetech členů Soudního dvora a Tribunálu Evropské unie a v útvarech Soudního dvora.

Stáže v útvarech Soudního dvora probíhají především na ředitelstvích pro právní překlady, Ředitelství pro výzkum a dokumentaci, Ředitelství pro komunikace, Ředitelství protokolu a návštěv, u právního poradce pro administrativní záležitosti, v kanceláři Tribunálu a na Ředitelství tlumočnické služby (pokud jde o podmínky tlumočnických stáží, viz níže).

Existují dvě období stáží:

 • od 1. března do 31. července (přihlášku je třeba podat vždy od 1. července do 15. září)
 • od 16. září do 15. února v případě stáží v kabinetech a od 1. října do 28. února v případě stáží v útvarech (přihlášku je třeba podat vždy od 1. února do 15. dubna).

Žadatelé, držitelé vysokoškolského diplomu v oboru právo nebo politické vědy (hlavní obor právo) nebo v případě stáží na Ředitelství tlumočnické služby držitelé diplomu konferenčního tlumočníka, musí podat kandidaturu prostřednictvím aplikace  EU CV Online v uvedených lhůtách.

Stipendium činí 1177,– EUR čistého měsíčně.

Placeným stážistům, jejichž bydliště je vzdáleno nejméně 200 km od sídla Soudního dvora Evropské unie, je vyplácen příspěvek na cestovné ve výši 150,– EUR.

Ze služebních důvodů je žádoucí dobrá znalost francouzského jazyka.

Tlumočnické stáže, jejichž délka je deset až dvanáct týdnů, jsou určeny v první řadě pro mladé absolventy studia v oboru konferenčního tlumočení, jejichž jazyková kombinace je zajímavá pro Ředitelství tlumočnické služby. Cílem je umožnit  mladým tlumočníkům, aby se pod vedením zkušenějších kolegů zdokonalili v tlumočení zejména v právní oblasti, přičemž tato práce zahrnuje i přípravu podkladů, terminologické rešerše a praktická cvičení v „němé kabině". Požaduje se znalost čtené francouzštiny. Upozorňujeme na to, že během soudních prázdnin se jednání nekonají.

 

Stáž a studijní pobyt v Evropském parlamentu 

www.europarl.europa.eu   

Evropský parlament nabízí různé možnosti stáží a studijních pobytů na generálním sekretariátu. Jejich cílem je přispět k evropskému odbornému vzdělávání a odborné přípravě občanů a umožnit jim, aby se seznámili s chodem Evropského parlamentu.   

Parlament nabízí různé druhy placených či neplacených stáží: s obecným zaměřením, se zaměřením na žurnalistiku, stáže pro překladatele a (ve velmi omezeném počtu) stáže pro tlumočníky.  

Žadatelky a žadatelé o stáž musejí být starší 18 let, prokázat se vysokoškolským vzděláním, čistým trestním rejstříkem a splnit požadavky na znalosti jazyků. 

Termíny stáží a uzávěrky přihlášek

 • 1. říjen - 28./29. únor: do 30. června 
 • 1. březen - 31. červenec: do 30. listopadu
Bližší informace o procesu náboru najdete na stránkách EP v sekci Applications

 

Praxe ve Spolkovém sněmu v Berlíně

 
Německý spolkový sněm Vás zve společně se Svobodnou univerzitou Berlín, Humboldtovou univerzitou Berlín a Technickou univerzitou Berlín k Mezinárodnímu stipendijnímu pobytu v parlamentu (IPS) na pět měsíců do Berlína.
 
IPS se obrací na vysoce kvalifikované mladé ženy a muže, zajímající se o politiku, kteří mají vůli vrátit se po skončení programu do své vlasti a aktivně a zodpovědně se spolupodílet na demokratické budoucnosti své země.
 
Německý spolkový sněm, německý parlament, dává příležitost mladým lidem, aby se během třináctitýdenní práce u jednoho z poslanců Spolkového sněmu seznámili s německým parlamentním systémem, poznali procesy politického rozhodování a získali praktické zkušenosti z oblasti práce parlamentu.
 
Stipendisty bude vybírat nezávislá výběrová komise Německého spolkového sněmu.
 
Předpoklady
 • české státní občanství
 • ukončené vysokoškolské studium
 • velice dobré znalosti německého jazyka
 • znalosti německé politiky, společnosti a dějin
 • věk méně než 30 let na začátku stipendijního pobytu
 
Stipendium
500 € měsíčně
ubytování zdarma
náklady na pojištění a cestovné
 
Lhůta na zaslání žádosti: 31. červenec každého roku. 


Stáž v Evropské komisi 

https://ec.europa.eu/info/jobs-european-commission_cs

Pětiměsíční placená praxe u Evropské komise nebo u jí zřizovaných institucí začíná obvykle 1. března nebo 1. října. 

Každoročně je k dispozici 1800 míst.

Stáže jsou otevřeny pro absolventy a absolventky VŠ/univerzity, kteří dosáhli minimálně bakalářského stupně, mají velmi dobrou znalost angličtiny, němčiny nebo francouzštiny a další oficiálního jazyka EU.

Detailní informace k podmínkám přihlášek, termínům a obsahu stáže naleznete na stránkách Evropské komise v sekci Traineeship.  



Stáže v dalších institucích EU

Evropský výbor regionů: detaily na stránce Výboru v sekci Traineeships

Evropský hospodářský a sociální výbor na stránkách Výboru v sekci Work with us



Autor: Martina Němcová
Vložil/a: Ondřej Šolar