Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Status studenta a platby pojistného
​Jste absolventem/absolventkou střední, vyšší odborné, vysoké školy? Víte, jaké povinnosti vás čekají vůči úřadům? V některých případech musíte po ukončení školy platit pojistné na zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení.
 
Výhody získáváte jako žák denního studia na SŠ, student  denního studia na VOŠ a libovolného bakalářského, magisterského nebo doktorského studia na VŠ. Za studium na SŠ se z hlediska zákona považuje také jednoleté denní studium jazyků, tzv. pomaturitní studium. U jiného než denního studia na SŠ a VOŠ status máte v případě, že nejste výdělečně činní nebo nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci.
 
Zdravotní pojištění: úhrada státem do dovršení 26. roku
 
Daňové výhody: sleva na dani z příjmu 4 020 Kč do dovršení 26. roku, u doktorského prezenčního studia až do 28 let, sleva na dítě do 26. roku
 
Sociální dávky (přídavky aj.): do 26. roku věku
 
Slevy v dopravě, kultuře a podobně.
 

Kdy status vzniká

Pokud je vám do 26 let, status vzniká (nebo se obnovuje) dnem zápisu ke studiu. Informaci o tom, kterých typů studia se to týká, najdete v předchozím odstavci.
 
U pomaturitního studia musíte zahájit studium do konce kalendářního roku po první vykonané maturitní zkoušce či absolutoriu, musí jít o denní studium v rozsahu nejméně dvaceti 45minutových vyučovacích hodin týdně po dobu celého školního roku, v kurzu musí být nejvýše 18 studentů a musí se jednat o akreditovanou instituci (přehled oprávněných institucí naleznete na tomto portálu v sekci Pro absolventy).
 

Kdy status zaniká

Dosažením 26. roku věku
 
Úspěšným absolvováním školy - za absolventy SŠ a VOŠ hradí pojištění stát do konce prázdnin (31. 8.), u VOŠ s 3,5letým programem a absolutoriem v lednu je pojištění hrazeno do konce ledna, u VŠ měsíc po závěrečných státních zkouškách. Pokud ale celý měsíc vykonáváte výdělečnou činnost nebo pobíráte podporu a nestanete se v témže roce studentem VŠ, ztrácíte status studenta.
 
Opravné termíny maturity a absolutoria - u opravných termínů (maturita, absolutorium) je student považován za nezaopatřené dítě do 31. 8. U náhradního termínu, kde student ze zdravotních důvodů nevykonal zkoušku v řádném termínu, trvá status studenta až do dne vykonání zkoušky.
 
Zanechání studia VŠ, SŠ nebo VOŠ - ztrácíte status studenta dnem, kdy bylo doručeno písemné prohlášení o zanechání studia, u SŠ i VOŠ může jít o pozdější datum, které je uvedeno v písemném prohlášení.
 
Vyloučení ze studia VŠ (za podvodné jednání při přijímání ke studiu a disciplinární přestupky) - studentem přestáváte být dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení ze studia nabylo právní moci.
 
Vyloučení ze studia SŠ - pokud 5 vyučovacích dnů chybíte bez řádné omluvy (týká se studentů s ukončenou povinnou školní docházkou), vyzve ředitel vás nebo zákonného zástupce k doložení důvodu, jestliže do 10 dnů od doručení nenastoupíte nebo nedodáte omluvu, dle zákona jste posledním dnem lhůty zanechali studia.
 
Vyloučení ze studia VOŠ - pokud 20 vyučovacích dní chybíte bez řádné omluvy, vyzve vás ředitel písemně k doložení důvodu, pokud do 3 týdnů od doručení výzvy nenastoupíte nebo nedodáte omluvu, má se za to, že posledním dnem lhůty zanecháváte studia.
 
Přerušením studia - za podmínek daných předpisy VŠ (studijní a zkušební řád) můžete studium i opakovaně přerušit, po dobu přerušení nejste studentem. Opětovným zápisem do studia se studentem opět stáváte, při splnění podmínky do 26 let věku.
 

Pobyt v zahraničí

Zahraniční výjezd za účelem výdělečné činnosti nemusíte oznamovat ČSSZ. Před odjezdem ale rozhodně navštivte svou zdravotní pojišťovnu a odjezd za prací do zahraničí oznamte! Podrobné informace vztahující se k odjezdu za prací do zahraničí naleznete na stránkách EURES - Evropských služeb zaměstnanosti.  Podmínky zaměstnávání, registrace a platby pojistného musíte zjistit také sami u příslušných zahraničních institucí, kontakty na úřady v zemích EU najdete na stránkách České správy sociálního zabezpečení.
 

Jak je to se sociálním pojištěním

Pojistné na sociální zabezpečení se skládá z nemocenského, důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 
Od roku 2010 už není student starší 18 let důchodově pojištěn.
 
Jakmile dosáhnete 18 let, přestáváte jako student být důchodově pojištěn. Pojistné už za vás nehradí stát. Pokud nevykonáváte výdělečnou činnost, nemusíte pojistné odvádět, ale roky strávené studiem se nepočítají do nároku na důchod. Jako studenti také nemáte nárok na dávky nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství a pod., jelikož nejste účastni nemocenského pojištění.
 
Jak si můžete pojistné zajistit
 
Pojistné můžete platit dobrovolně, min. sazba v roce 2016 u dobrovolného pojistného je 1 891 Kč. Přihlašujete se na ČSSZ.
 
Pokud nastoupíte do zaměstnání, přihlášení provádí a pojistné odvádí zaměstnavatel. Pojistné se týká i dohod, DPČ od příjmu 2 500 Kč, DPP od příjmu 10 000 Kč.
 
Evidence na ÚP. Na podporu v nezaměstnanosti ovšem máte nárok pouze v případě, pokud jste za poslední 2 roky alespoň 12 měsíců odváděli důchodové pojištění (nebo jej odváděl zaměstnavatel).

Začnete-li podnikat, jste jako studenti považováni za osoby samostatně výdělečně činné s vedlejší činností. Důchodové pojištění platíte za předpokladu, že daňový základ přesáhl v roce 2015 63 865 Kč (částka se snižuje o 1/12, pokud jste v daném měsíci nevykonávali činnost). Nemocenské pojištění je dobrovolné, pokud se nepřihlásíte, účast na něm nevzniká.

 

Zdravotní pojištění

Změnu na zdravotní pojišťovně hlásí při vašem nástupu do studia daná škola.
 
Pokud přesáhnete 26. rok nebo školu ukončíte, aniž byste nastoupili do zaměstnání nebo se neevidujete na úřadu práce, hlásíte změnu pojišťovně vy a nahlašujete se jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů. Pojistné v roce 2015 činí 1 337 Kč měsíčně.
 
V případě brigád se i u DPP zdravotní pojištění odvádí, a to od příjmu 10 000 Kč, u praktického výcviku se pojistné neodvádí.


 
 
 
 

Zdroj: AMOS - Centrum vzdělávání, www.kampomaturite.cz

 
Autor: Martina Navrátilová
Vložil/a: Ondřej Šolar