Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Usnesení Národního parlamentu dětí a mládeže

Usnesení Národního parlamentu dětí a mládeže

Preambule

My, delegáti Národního parlamentu dětí a mládeže (dále jen NPDM), zástupci parlamentů dětí a mládeže z 11 krajů, jsme se v letošním roce rozhodli zabývat se tématy, která se týkají dětí a mladých lidí ve vztahu ke kompetencím ministerstev České republiky. Z jednotlivých resortů byla vybrána a diskutována témata, která úzce souvisí s každodenním životem dětí a mladých lidí. Chceme silné, čisté, zdravé Česko, přátelské dětem a mládeži. Česko, které naslouchá svým občanům a chce pro ně to nejlepší.

Přijatá ustanovení

Delegáti NPDM diskutovali následující oblasti a usnesli se na těchto bodech:

1. Ministerstvo školství

1.2  Delegáti NPDM vyjadřují podporu pro větší rozšíření slovního hodnocení žáků na českých školách s ohledem, že jim poskytuje konkrétní a lepší zpětnou vazbu.

1.3  Mezipředmětové vztahy a celkové vysvětlování souvislostí mezi probíraným učivem jsou podle mladých lidí klíčové, avšak i na ně není kladen dostatečný důraz na českých školách, proto by delegáti NPDM uvítali jasné ukotvení průřezových témat (Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova, apod.) do výuky na školách.

1.4  Podle delegátů NPDM není na školách dáván dostatečný prostor k diskuzi, především v předmětech jako je např. občanská výchova by delegáti NPDM ocenili větší prostor pro diskuzi a vyjádření vlastního názoru.

1.5  Stejně jako v minulém roce (viz Usnesení 2016) se delegáti NPDM shodli na významu projektu Erasmus+. Podle názoru delegátů NPDM je tento projekt mezi mladými málo známý, a proto apelují na MŠMT a jeho přímo řízené organizace, aby zajistily větší propagaci a informovanost o projektu mezi mladými lidmi. Zároveň je nutné, aby tento program měl větší finanční rozpočet ve všech svých kapitolách.

1.6  Delegáti NPDM požadují dlouhodobou vizi a strategii českého školství realizovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

1.7  Delegáti NPDM vyžadují větší informovanost učitelů o nových možnostech výuky, rekvalifikace učitelů a celkovou modernizaci českého školství.

1.8  Delegáti NPDM požadují, aby žáci základních a středních škol byli pravidelně seznamováni s řešením krizových situací buď v rámci výuky, anebo v pravidelných kurzech.

2. Ministerstvo zdravotnictví

2.1 Delegáti NPDM by si přáli větší společenskou diskuzi nad tématem eutanázie, protože si myslí, že v české společnosti je toto téma tabuizováno.

2.2  Delegáti NPDM požadují, aby byla problematice první pomoci věnována patřičná pozornost v podobě dostupných dobrovolných kurzů. Navrhují spolupráci resortů MŠMT a MZ k efektivnějšímu dopadu na děti a mládež.

2.3  Delegáti NPDM požadují v problematice nechtěného těhotenství zvýšení prevence a informovanosti o možnostech předcházení těmto situacím, případně legálního vzdání se dítěte.

2.4  Delegáti NPDM by uvítali větší informovanost o prevenci při závažných onemocněních u dětí a mladých lidí.

3. Ministerstvo práce a sociálních věcí

3.1 Delegáti NPDM požadují rychlé zavedení samostatné pozice dětského ombudsmana. O toto stanovisku usilují dlouhodobě a shodují se na něm i s Mladými delegáty České republiky v OSN.

3.2  Delegáti NPDM postrádají dostatek informací o možnostech získání práce a brigád na trhu práce. Chybí jim vzdělávání v oblasti personální agendy (typy smluv, zdanění studentů apod.)

3.3  Delegáti NPDM apelují na zaměstnavatele, aby v pracovním poměru zohledňovali časové možnosti studentů související se školními povinnostmi.

3.4. Delegáti NPDM považují práci studentů jako dobrý směr k výchově k práci.

4. Ministerstvo obrany

4.1 Mladí lidé by uvítali snahu o obnovení rozhovorů mezi Vládou ČR a Vládou USA o umístění protiraketového radaru v Brdech.

4.2  Delegáti NPDM důrazně požadují, aby Česká republika splnila svůj závazek vůči NATO a prostředky uvolněné pro Armádu ČR dosáhly 2 % HDP.

4.3  Delegáti NPDM odmítají zavedení povinné základní vojenské služby v jakékoliv délce trvání.

5. Ministerstvo dopravy

5.1  Delegáti NPDM se shodují na zavedení jednotné slevové průkazky na jízdné pro studenty i mimo vyhrazenou trasu z místa bydliště do školy, jež bude platná i v letních měsících. Sleva na tomto jízdném by měla být nejméně 50 %.

5.2  Delegáti NPDM požadují větší investice do rozvoje regionální dopravní infrastruktury.

5.3  Delegáti NPDM vnímají problematiku návaznosti spojů v dopravě, a to na všech úrovních, lokální, regionální i národní, a proto apelují na Ministerstvo dopravy a jednotlivé dopravce, aby se snažili pomocí dialogu najít společné řešení.

6.Ministerstvo spravedlnosti

6.1 Mladí lidé souhlasí se současným nastavením hranice trestní odpovědnosti na 15 let a nemyslí si, že by měla být tato hranice změněna.

7.Ministerstvo vnitra

7.1  Na základě proběhlé diskuze delegáti NPDM odmítají snížení hranice volebního práva na 16 let, z důvodu nedostatečné kvality občanského vzdělávání na českých školách.

7.2  Delegáti NPDM diskutovali o možném zavedení voleb přes internet. Obávají se možného zneužití dat a kybernetických útoků, proto v současné situaci odmítají zavedení on-line voleb.

8. Ministerstvo kultury

8.1 Delegáti NPDM si myslí, že politici na nejvyšších postech (předsedové a místopředsedové obou komor Parlamentu České republiky, předsedové senátních a poslaneckých klubů, předsedové senátních a sněmovních výborů a komisí a Vlády České republiky) by neměli ani přeneseně (tj. aby sdělovací médium nebylo součástí firmy politikem vlastněné) vlastnit žádný sdělovací prostředek.

9. Ministerstvo zahraničních věcí

9.1  Zájmem delegátů NPDM je, aby Úmluva o právech dítěte byla naplňována nejen teoreticky, ale také prakticky. Zejména v mezních situacích, kdy jsou práva dětí skutečně ohrožena, jako je např. rozpad rodiny v důsledku rozvodu.

9.2  Delegáti NPDM chtějí apelovat na odborníky řešící rodičovský konflikt, aby spolupracovali, vzájemně doplňovali své kompetence a kladli větší důraz na přání dítěte.

9.3  Delegáti NPDM vyzývají příslušné orgány, aby se zasadily o vytvoření standardně nabízených a dostupných pomocných služeb pro děti a mládež v této situaci.

10. Ministerstvo zemědělství

10.1 Delegáti NPDM navrhují zvýšit finanční prostředky do školních jídelen, aby mohli lépe a četněji zajišťovat pestrou a vyváženou stravu pro žáky základních a středních škol na úkor financování projektů jako je např. mléko do škol i ovoce do škol.

11. Mezinárodní den studentstva

11.1 Delegáti NPDM shledávají události ze 17. listopadu 1939 za velmi významné, zavazují tedy Radu a Předsednictvo k iniciaci novelizace zákona o státních svátcích č. 245/2000 Sb., konkrétně §1 Státní svátky, ve spolupráci se Studentskou komorou rady vysokých škol. 

Autor:  
Vložil/a: Matěj Šuráň