Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Zlínský kraj otevírá Centrum kariérového poradenství

​Začátkem dubna byla zahájena realizace projektu „IKAP" - Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, jehož nositelem je Zlínský kraj a do projektu je zapojeno dalších dvacet partnerských organizací. Jednou z klíčových aktivit je rozvoj oblasti kariérového poradenství.

Projekt „IKAP" je zaměřen na intervence naplánované v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje vedoucí ke zkvalitnění poskytovaného vzdělávání ve školách na území Zlínského kraje, a to zejména v oblastech polytechnického vzdělávání, čtenářské, matematické gramotnosti a vytvoření systému kariérového poradenství. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků formou vzdělávání, síťování, sdílení zkušeností a předávání dobrých praxí a následné implementace ve výuce.
Jednou z klíčových aktivit je rozvoj oblasti kariérového poradenství. Nově vznikající Centrum kariérového poradenství bude pro odbornou veřejnost otevřeno od září letošního roku ve 22. budově Svitu naproti sídla Zlínského kraje. Centrum bude zajišťovat ucelený systém podpůrných aktivit pro školní kariérové poradce. Cílem je systematicky rozvíjet kompetence školních kariérových poradců, podpořit síťování a spolupráci zaměstnavatelů a poskytovatelů kariérového poradenství na základních a středních školách v kraji a zvyšovat šance absolventů na uplatnění na trhu práce
Pracovníci Centra kariérového poradenství vytvoří nové nástroje a zdroje informací pro školní kariérové poradce, systém podpůrných a vzdělávacích aktivit včetně metodické podpory. Prostřednictvím informační platformy a veřejných akcí pod záštitou Krajské hospodářské komory Zlínského kraje vytvoří podmínky, které umožní žákům snadnější cestu ke správné volbě povolání a podpoří uplatnitelnost absolventů škol na trhu práce.

Komplexní kariérové poradenství bude zahrnovat:
  • individuální metodickou podporu, akreditované vzdělávání a supervize pro kariérové poradce ze ZŠ, SŠ,
  • zpřístupnění informační platformy zaměřené na klíčová témata kariérového poradenství (orientace na trhu práce, volba studia, volba povolání, podnikavost, vstup na trh práce, databáze škol a školních kariérových poradců a ambasadorů, kalendář akcí pro veřejnost, katalogy škol a jejich oborů, profesí a firem, včetně vzájemných vazeb, dotazník profesních zájmů v herní formě),
  • síťování (výběr a zpracování přehledu spolupracujících zaměstnavatelů – ambasadorů klíčových profesí) a nabídku akcí pořádaných v oblasti kariérové poradenství (Dny řemesel, Veletrh práce a vzdělávání, Technické jarmarky, Inspirace středoškolákům, Girls day, Kulatý stůl na téma vzdělávání pro průmysl 4.0), které poskytnou aktuální informace o možnostech uplatnění žáků a pracovních příležitostech v lokalitě.
Kancelář Centra kariérového poradenství se nachází ve 22. budově Svitu naproti sídla Zlínského kraje, ke konzultacím s cílovou skupinou školních kariérových poradců a pedagogických pracovníků bude k dispozici od září 2018. Aktivity projektu IKAP zaměřené na kariérové poradenství realizuje Zlínský kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje.
---
Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497
Období: 1. 4. 2018 – 31. 8. 2020
Tento projekt je spolufinancován z EU prostřednictvím Operačního programu  Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020.


Kontaktní osoby:
Ing. Dagmar Stýblová, hlavní manažerka projektu IKAP, Odbor řízení dotačních programů, tel. 577 043 835, e-mail: dagmar.styblova@kr-zlinsky.cz
Ing. Vorlová Andrea, metodik Centra kariérového poradenství, Odbor školství, mládeže a sportu, tel. 731 555 052, e-mail: ckp@kr-zlinsky.cz
KAP logo.jpg


Autor: Jana Galová
Vložil/a: Radka Dohnalová