Středoškolští učitelé chemie se setkali v laboratořích FT UTB ve Zlíně

7. únor 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Martina Němcová
Středoškolští učitelé chemie se setkali v laboratořích FT UTB ve Zlíně

V pondělí 21. 1. 2019 proběhlo v Laboratorním centru Fakulty technologické Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně (dále jen FT UTB) druhé setkání pedagogů středních škol vyučujících chemii ve školách Zlínského kraje.

V první části programu představil RNDr. Michal Rouchal, Ph.D, zástupce FT UTB, účastníkům setkání různé možnosti spolupráce. Mezi jinými velmi zajímavě pohovořil o možnosti středoškolských studentů podílet se na řešení vědecko-výzkumných projektů (SOČ), o možnosti krátkodobých nebo dlouhodobých odborných stáží. Účastníkům setkání přiblížil také univerzitní projekt „Týden vysokoškolákem” a všechny pak, učitele i jejich žáky, pozval na zajímavé akce „Noc vědců”, „Zažij vědu” apod.

V další části programu diskutovali účastníci za přítomnosti hosta, právníka Mgr. Michala Dudy, o legislativních normách, které jejich činnost ve školách velmi výrazně ovlivňují. Mgr. Veronika Prchlíková představila platné vyhlášky popisující např. nakládání s chemickými látkami a směsmi pro věkovou kategorii do 15 let a věkovou kategorii 15 – 18 let. Tato problematika vyvolala velmi bohatou diskusi a bude předmětem jednání i příštího setkání, na které bude pozván další odborník v dané oblasti.

Následovala velmi zajímavá a inspirativní přednáška pana doc. Ing. Pavla Mokrejše, PhD. Téma –  „Zpracování bílkovinných odpadů se neobejde bez znalosti chemie”.  Cílem přednášky byly příklady zpracování vybraných živočišných vedlejších produktů, aplikační potenciál bílkovinných odpadů. Pan docent Mokrejš zdůraznil důležitost znalostí chemického složení a struktury bílkovin pro jejich další zpracování.

Po krátké přestávce spojené s občerstvením všichni učitelé nadšeně pozorovali nejmodernější přístrojovou techniku, která slouží jako kvalitní zázemí pro výuku studentů, pro bohatou vědecko-výzkumnou činnost, ale také spolupráci s firmami. Pan RNDr. Michal Rouchal, Ph.D. seznámil účastníky setkání s obsahem výuky a laboratorními úlohami v chemických laboratořích s apelací, že věda není nuda.

V poslední části programu seznámila Mgr. Veronika Prchlíková, v rámci sdílení příkladů dobré praxe, účastníky setkání s aktivitami, které sama ve škole realizuje a sdílela s nimi také seznam užitečných webových odkazů.

Mgr. Veronika Prchlíková, vedoucí sekce pro SŠ pedagogického kabinetu Chemie

 prezentace Nakládání s chemickými látkami a směsmi.pdf

OPVVV logo.png