Středoškolští učitelé českého jazyka se zabývali interpretací uměleckého textu

14. březen 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Miroslava Poláková
Středoškolští učitelé českého jazyka se zabývali interpretací uměleckého textu

Hlavním tématem dalšího setkání středoškolských učitelů působících ve školách Zlínského kraje, pořádaného Pedagogickým kabinetem český jazyk 4. března 2019 na půdě Střední školy gastronomie a obchodu Zlín, byla interpretace uměleckého textu: dramaturgie, rozbor, způsob projevu, tedy problematiky, které se na vysokých školách věnuje z pedagogického pohledu velmi malá pozornost. 

Jako přednášející byl pozván Mgr. Stanislav Nemrava, dlouholetý ředitel, nyní učitel Základní umělecké školy Uherské Hradiště, krajský metodik literárně-dramatického oboru ZUŠ Zlínského kraje, porotce recitačních a divadelních soutěží v ČR, pořadatel krajského kola uměleckého přednesu Wolkrův Prostějov s osobní zkušeností recitátora.

V úvodní části lektor přestavil svoji práci s recitátory v ZUŠ. Jako nejdůležitější část přípravy přednesu  jakéhokoli textu uvedl důležitost dramaturgie – výběru textu. Cest je několik – záleží na čtenářské zkušenosti studenta, nabídce z několika knih nebo textů, které už prověřily různé přehlídky a které budoucího recitátora zaujmou pro jeho srozumitelnost, poutavost nebo naopak jako výzvu popasovat se s náročnou literaturou. Žák s pomocí pedagoga vybírá text odpovídající svému věku, životním zkušenostem a své osobnosti. V každém případě je nutné přijít na to, o čem text je, rozkrýt jeho významové vrstvy a porozumět autorově poetice. Důležité je také seznámit se blíže s autorem, v případě, že se recitátor rozhodne pro úryvek z prózy, měl by znát celou knihu.

Na paměti by měl mít pedagog i jeho žák, že jakýkoli veřejný přednes je dialog recitátora s posluchačem. Proto připravuje text v odpovídající délce, aby posluchače zaujal, udržel jeho pozornost a oslovil ho. Vlastní interpretační práce vychází z hledání výrazových prostředků, volby mluvních prostředků, výslovnostního stylu, použití frázování, pauz, větného přízvuku, intonace, mluvního tempa, výstavby a členění recitačního tvaru, kontrastu, gradace a realizace přímé řeči.  K recitačnímu vystoupení patří hledání výrazových prostředků, mimoslovní výrazové prostředky, výrazové prostředky vázané na recitátorovu osobnost – pohyb, postoj, gesto, mimiku – odpovídající onomu sdělení.

V průběhu setkání se neustále vedl dialog, stejně jako tomu bylo i minule, mezi přednášejícím a všemi zúčastněnými pětadvaceti pedagogy. Mimo jiné se hovořilo i o kultuře textů, oblečení, vystupování či stylizaci studentů do nějaké podoby. Položila se i otázka interpretace vlastních textů, které mnozí nadaní studenti přednášejí. Tím se otevřela i otázka přístupu poroty k přednášejícím žákům. Porota musí zhodnotit výkon studenta, ale neměla by odrazovat mladou generaci k vlastnímu vnímání poezie, což se mnohdy při soutěžích stává realitou. Ustrnutí učitele na dogmatu perfektního přednesu bez respektování osobnosti žáka se naštěstí postupně překonává. Přesto je třeba, aby i pedagogové využívali možnosti dalšího osobního obohacování. Připomenuta proto byla například eventualita účasti na Wolkerově Prostějově či Šrámkově Sobotce.

V další části semináře dal lektor účastnicím k dispozici stovku textů ze svých archivů, tedy texty, které studenti v minulosti přednášeli v různých  kolech Wolkrova Prostějova. Následovalo hledání a vybírání textů, diskutovalo se o autorech i konkrétních textech, které se hodnotily z pohledu učitele i žáka.

Na březnovém setkání učitelů českého jazyka středních škol Zlínského kraje došlo opětovně ke konfrontaci názorů z oblasti teorie a dlouholeté praxe zkušených pedagogů, a to jak z pohledu jejich, tak i přednášejících žáků. Je nesmírně důležité zdůraznit, že názory dlouholetých pedagogů do sebe zapadaly. Přednes poezie se mnohdy vytrácí ze škol i z veřejných produkcí. Úkolem dobrého učitele je vtahovat své žáky do světa veršů, neboť by se mohlo stát, že se poezie vytratí jako zbytečnost i z jejich srdcí. Něha bez vulgarit spojená s básnickou tvorbou je nenahraditelným přínosem pro plnohodnotné dospívání každého mladého člověka.

Opětovně se potvrdila skutečnost, že vytvoření Pedagogického kabinetu ve Zlínském kraji se stalo velmi významným krokem k vzájemné konfrontaci zkušeností učitelů s mnohaletou praxí.

 

Miroslava Poláková, vedoucí sekce pro střední školy Pedagogického kabinetu český jazyk

OPVVV logo.png