Strategické dokumenty, legislativa a další informace ve věcech prevence

10. prosinec 2019
Autor článku: Šárka Kostková

V hypertextových odkazech a přílohách jsou k nalezení strategické dokumenty, legislativa a další informace ve věcech prevence.Strategické dokumenty


Národní strategie primární prevence u dětí a mládeže v působnosti rezortu MŠMT na období 2013 – 2018
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/strategie-a-koncepce-ap-msmt

Krajský plán primární prevence rizikového chování ve Zlínském kraji 2015 – 2017 (platnost prodloužena do konce roku 2018)
Krajský plán prevence rizikového chování ve ZK 2015-2017.pdf

Legislativa

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Zákon č.  65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/zakony-1

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyhlasky-1

Metodické pokyny a doporučení MŠMT v oblasti prevence

Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

Pravidla prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění jejich bezpečnosti
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dodrzovani-pravidel-prevence-vzniku-problemovych-situaci?highlightWords=metodick%C3%A9+doporu%C4%8Den%C3%AD+prevenci+rizikov%C3%A9ho+chov%C3%A1n%C3%AD

Minimální standard bezpečnosti
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vyssi-odborne-vzdelavani/minimalni-standard-bezpecnosti-a-vyhlaseni-neinvesticniho

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučováníhttp://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicky-pokyn-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-jednotnemu-postupu-pri-uvolnovani-a-omlouvani-zaku-z-vyucovani-prevenci-a-postihu-zaskolactvi-predkladaci-zprava-a-text-pokynu

Metodické doporučení MŠMT pro práci s individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-msmt-pro-praci-s-individualnim

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách
http://www.msmt.cz/file/33233/

Objektová bezpečnost
http://www.mvcr.cz/clanek/bezpecnostni-standard-k-ochrane-jednoho-z-mekkych-cilu.aspx